5
Addaame Yeletaa
Addaame yeletai hagaappe kaallidi xaafettiis. Xoossai asa medhdhido gallassi bana milatissidi medhdhiis. I attumaasanne maccaasa ootti medhdhidi, eta anjjiis. Eta medhdhidi Asa9 giidi sunttiis.
Addaamee 130 laittaa de7idi, bana milatiya attuma na7aa yeliis; yelidi a “Seeta” giidi sunttiis. Addaamee Seeta yelidoogaappe guyyiyan, 800 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. Addaamee muleera 930 laittaa de7idi haiqqiis.
Seeti 105 laittaa de7idi, Heenoosa yeliis; Seeti Heenoosa yelidoogaappe guyyiyan, 807 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. Seeti muleera 912 laittaa de7idi haiqqiis.
Heenoosi 90 laittaa de7idi, Qainaana yeliis; 10 Heenoosi Qainaana yelidoogaappe guyyiyan, 815 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 11 Heenoosi muleera 905 laittaa de7idi haiqqiis.
12 Qainaani 70 laittaa de7idi, Malaali7eela yeliis; 13 Qainaani Malaali7eela yelidoogaappe guyyiyan, 840 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 14 Qainaani muleera 910 laittaa de7idi haiqqiis.
15 Malaali7eeli 65 laittaa de7idi, Yaareeda yeliis; 16 Malaali7eeli Yaareeda yelidoogaappe guyyiyan, 830 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 17 Malaali7eeli muleera 895 laittaa de7idi haiqqiis.
18 Yaareedi 162 laittaa de7idi, Heenooka yeliis; 19 Yaareedi Heenooka yelidoogaappe guyyiyan, 800 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 20 Yaareedi muleera 962 laittaa de7idi haiqqiis.
21 Heenooki 65 laittaa de7idi, Maatusaala yeliis; 22 Maatusaala yelidoogaappe guyyiyan, Heenooki 300 laittaa Xoossaara hemettiiddi de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 23 Heenooki muleera 365 laittaa de7iis; 24 i Xoossaara hemettiiddi xayi bayiis; aissi giikko, Xoossai a ekki efiis.
25 Maatusaali 187 laittaa de7idi, Laameeka yeliis; 26 Maatusaali Laameeka yelidoogaappe guyyiyan, 782 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 27 Maatusaali muleera 969 laittaa de7idi haiqqiis.
28 Laameeki 182 laittaa de7idi, attuma na7a yeliis. 29 Yelidi, “Ha na7ai GODAI qanggido biittaa bollan nuna nu kushiyaa oosuwaa daafuraappe shemppissana” giidi Noha10 sunttiis. 30 Laameeki Noha yelidoogaappe guyyiyan, 595 laittaa de7iis; hara attuma naatanne macca naata yeliis. 31 Laameeki muleera 777 laittaa de7idi haiqqiis.
32 Nohee 500 laittaa de7idi, Seema, Kaamanne Yaafeeta yeliis.
9 5:2 Asa: Ibraawetto qaalan “Asa” giyoogee “Addaama” giyoogaa. 10 5:29 Noha: Ha sunttai “SHemppissiis” giyoogaa milatees.