4
Qaayeelanne Aabeela
Addaamee ba keettaayee Hewaaniira aqiis; a abbe ixettada attuma na7a yelaasu; “GODAI tana maaddin, attuma na7a demmaas” gaada a Qaayeela6 sunttaasu. Qassi a ishaa Aabeelakka yelaasu.
Aabeeli dorssa heemmees; qassi Qaayeeli biittaa oottees. Unddenna wodiyaappe guyyiyan, Qaayeeli ba gaden mokkida kattaappe GODAAYYO yarshshuwaa yarshshiis; shin Aabeeli ba dorssa wudiyaa giddon baira yelettida maratuppe ekkidi shukkidi, eta ashuwaappe modhdhiyaasaa yarshshiis. GODAI Aabeelanne a yarshshuwaa ekkiis; shin Qaayeelanne a yarshshuwaa ekkibeenna. Hegaa gishshau, Qaayeeli keehi yiillotiis; ba som77uwaakka xumissiis.
Yaatin GODAI Qaayeela, “Aissi yiillotai? Ne som77oikka aissi xumidee? Neeni lo77obaa oottiyaabaa gidiyaakko, ne som77oi pashkkennee? SHin neeni lo77obaa oottana xayikko, nagarai do7adan ne penggen zuggees; i nena haarana koyees; shin neeni a xoonana bessees” yaagiis.
Hegaappe guyyiyan, Qaayeeli ba ishaa Aabeela, “Ane dembbaa boos” yaagiis. Biidi eti dembban de7ishin, Qaayeeli ba ishaa Aabeela bolli denddinne wori aggiis.
Worin GODAI Qaayeela, “Ne ishai Aabeeli awaanee?” yaagidi oichchiis.
Oichchin Qaayeeli zaaridi, “Taani erikke; ta ishaa naagiyaagee taneeyye?” yaagiis.
10 Yaagin GODAI Qaayeela, “Hagaa aissi oottadii? Be7a; ne ishaa suuttai biittaappe taakko waassees. 11 Ne kushiyaappe ne ishaa suuttaa ekkidi, mittanau hanggida biittaappe ha77i neeni qanggettidaagaa. 12 Neeni oottinkka biittai neeyyo aifenna; betedan neeni sa7aa bollan toilattana” yaagiis.
13 Qaayeeli GODAA, “Poora! Neeni tana qaxxayiyo qixaatee taani mulekka danddayennaagaa. 14 Hekko neeni tana hachchi ha biittaappe yedettaasa; taani ne sinttappe qosettana; betedan taani sa7aa bollan toilattana; tana demmai ooninne worana” yaagiis.
15 Yaagin GODAI a, “Nena ooninne worenna; worikko, ne haluwaa taani laappun kushiyaa kessana” yaagiis. Hegaa gishshau, demmai ooninne a worennaadan GODAI a bolli malaataa wottiis. 16 Wottin Qaayeeli GODAA sinttappe kiyidi, Edene baggaappe arshshoora de7iya Nooda7 giyo biittan de7iis.
Qaayeela Yeletaa
17 Qaayeeli ba keettaayeera aqiis; a abbe ixettada, Heenooka yelaasu. Qaayeeli katamaa he wode keexxidi, he katamaa ba na7aa sunttan “Heenooka” giidi sunttiis. 18 Heenooki Iraada yeliis; Iraadi Mahuyaa7eela yeliis; Mahuyaa7eeli Matushaa7eela yeliis; Matushaa7eeli Laameeka yeliis.
19 Laameeki Aadonne Xiilo giyo naa77u maccaasata dautta ekkiis. 20 Aada Yaabaala yelaasu; Yaabaali mehiyaa haariya, dunkkaaniyan de7iya asatu aawaa. 21 A ishaa sunttai Yuubaala; Yuubaali qassi diittaa diixxiyaanne pulaale punniya asatu ubbaa aawaa; 22 Xiila qassi Tubaaliqaina giyo na7aa yelaasu; Tubaaliqaini nahaasiyaappenne birataappe dumma dumma miishshata qoxxiyaagaa. Tubaaliqaina michchiyaa Naa7imo.
23 Issi gallassi Laameeki ba keettaayeta, “Aadee, Xiilee, siyite; ta keettaayetoo, ane taani yootiyoogaa ezggite. Issi bitanee tana dechchido gishshau, taani a woraas; ee, taani he tana mazunxxissida wodallaa woraas. 24 Qaayeela haluwaa kessanau laappun kushe koshshikko, Laameeka haluwaa kessanau laappun tammanne laappun kushe koshshees” yaagiis.
Seetanne Heenoosa
25 Addaamee ba keettaayeera haranttuwaa aqin, hara na7aa yelaasu. Yelada, “Qaayeeli worido Aabeela gishshaa Xoossai tau hara na7aa immiis” gaada, a Seeta8 gaada sunttaasu. 26 Seetikka attuma na7aa yeliis; yelidi a “Heenoosa” giidi sunttiis. Asai GODAA sunttaa xeesidi goinniyoogaa he wode doommiis.
6 4:1 Qaayeela: Ibraawetto qaalan “Qayin” geetettees. Birshshettai “Demmaas” giyoogaa. 7 4:16 Nooda: Ha sunttaa birshshettai “Toilattiyoosaa” giyoogaa. 8 4:25 Seeta: Ha sunttaa birshshettai “Immiis” giyoogaa.