15
GODAI Abraamaara Maacettiis
Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai ajjuutan Abraamakko yiidi, “Abraamaa, yayyoppa! Taani neeyyo gonddalle; ne woitoi keehi gita” yaagiis.
Yaagin Abraami, “Abeet Ubbaa Haariya GODAU, taayyo mulekka na7i bainna gishshau, neeni immiyo woitoi taayyo aissee? Damasqqoi El77eezari tana laattana shin” yaagiis. Qassikka Abraami, “Neeni taayyo ainne na7a immabaakka; hegaa gishshau ta son de7iya ashkkarai tana laattiyaagaa” yaagiis.
Yaagin GODAA qaalai akko yiidi, “Ha ashkkarai nena laattenna; shin ne gulbbataappe kiyiyaagee nena laattana” yaagiis. Yaagi simmidi kare a kessidi, “Saluwaa pude xeella; neeni xoolintteta qoodanau danddayikko qooda; ne zerettaikka hagaa keena gidana” yaagiis.
Abraami GODAA ammaniis; GODAI hegaa ayyo xillotettadan qoodiis.
GODAI qassikka a, “Taani neeni ha biittaa laattana mala neeyyo immanau Uri giyo Kaladaawetu katamaappe nena kessa ehiida GODAATTENNEE” yaagiis.
SHin Abraami a, “Abeet Ubbaa Haariya GODAU, taani ha biittaa laattanaagaa aibin eroo?” yaagiis.
Yaagin GODAI a, “Heezzu laitta ussa, heezzu laitta deeshsha, heezzu laitta dorssanne naa77u qommo haraphpheta taassi ekkada ya” yaagiis. 10 Yaagin i hageeta ubbaa ayyo ekki efiis; efiidi eta phalqqidi naa77u kessiis; naa77aa kessidoogaa issuwaa issuwaa ginan wottiis; shin kafota naa77u kessi phalqqibeenna. 11 He wode ankkoti he ashuwaa bolli wodhdhidosona; shin Abraami eta yedettiis.
12 Awai wulliyo wode Abraama wolqqaama xiskkoi oiqqiis; oiqqin daganttiya sakkana xumai a bolli wodhdhiis. 13 Yaatin GODAI a, “Ne zerettai hara biittan bete gididi de7anaagaa neeni tumuppe era; eti ailletidi oiddu xeetu laittaa naaqettana. 14 SHin ailleyidi eta haariya kawotettaa taani qaxxayana; hegaappe guyyiyan, eti daro aquwaara he biittaappe kiyana. 15 Nena gidikko, neeni ne maizza aawatukko sarotettan baana; neeni keehi cimada haiqqananne moogettana. 16 SHin oiddantto yeletan ne zerettai ha biitti simmana; aissi giikko, Amooretu nagarai biron likkiyaa gakkiichchibeenna” yaagiis.
17 Awai wullin sa7ai xumiis; xumin coociyaa cuwainne tamaa lacoi akeekennan kiyi beettidi, he naa77u kessi phalqqidoogeetuppe gidduwaara kanttiis. 18 He gallassi GODAI Abraamaara hagaadan yaagidi maachchaa maacettiis; “Gibxxe SHaafaappe doommidi Efiraaxiisa giyo gita shaafaa gakkanaassi, ha biittaa taani ne zerettaassi immaas; 19-21 ha biittai Qeenatu, Qeniizetu, Qadimoonetu, Hiitetu, Parzzetu, Raafaayetu, Amooretu, Kanaanetu, Gerggeesetunne Yaabuusatu biittaa” yaagiis.