16
Aggaaronne Isimaa7eela
Abraama keettaayyiyaa Saaraya ayyo ha77inne na7a yelabeikku; shin iyyo Gibxxeppe yiida Aggaaro giyo issi ailliyaa de7ausu. Hegaa gishshau Saaraya Abraama xeesada, “Be7a, GODAI tau yelo diggiis. Neeni baada, ta ailleera zin77a; ooni erii, taani i baggaara na7aayo gidanaakkonne” yaagaasu. Yaagin Abraami Saarayi qaalaa siyidi maayiis. Abraami Kanaane biittan tammu laitta uttidoogaappe guyyiyan, Abraama keettaayyiyaa Saaraya Gibxxeppe ehiido ba ailliyo Aggaaro, ba keettaawaa Abraamassi machcho immaasu. Immin Aggaaro ekkiis; ekkin a shahaaraasu. A baayyo shahaarai attidoogaa erido wode, ba godiyo karuwaa doomma bayaasu.
He wode Saaraya Abraama, “Tana ha naaquwaa naaqissiyaagee nena; taani ta ailliyo neeyyo immin, a ha77i baayyo shahaarai attidoogaa erada, tana karausu. Nebaanne tabaa GODAI pirddo” yaagaasu.
Yaagin Abraami Saarayo, “Hanno be7a; ne ailliyaa ne kushiyaana; neeni o ne lo77aa ootta” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, Saaraya Aggaaro naaqqin, a kiyada ippe baqataasu.
Baqatin GODAA kiitanchchai pulttuwaa matan bazzon Aggaaro demmiis; he pulttoi SHura giyo biitti efiya ogiyaa mataana. I Aggaaro, “Bii Saarayi aillee Aggaaree, auppe yaadii? Qassi au bai?” yaagidi oichchiis.
Oichchin a, “Taani ta godee Saarayippe baqatais” yaagaasu.
Yaagin GODAA kiitanchchai iyyo, “Neeni ne godeekko guyye simmada ba; baada iyyo haaretta” yaagidi yootiis. 10 Qassikka GODAA kiitanchchai o, “Ne zariyaa qoodanau danddayettennaagaa keesaa taani corayana” yaagiis. 11 Qassikka GODAA kiitanchchai o, “Ha77i neeni shahaara; neeni attuma na7a yelana; yelada a Isimaa7eela13 gaada sunttana; aissi giikko, GODAI ne waasuwaa siyiis. 12 I bazzon yeda de7iya hare mala asa gidana; asa ubbaara i eqettana; qassi asai ubbaikka aara eqettana; i ba ishanttu ubbaara ixo gididi de7ana” yaagiis.
13 Yaagin Aggaara, “Taani tana be7iyaagaa be7ada paxa attanee?” yaagaasu; yaagada a baayyo haasayida GODAA, “Neeni tana be7iya Xoossaa” yaagada sunttaasu. 14 Hegaa gishshau he pulttuwaa ollai, “Tana Be7iya De7o Xoossaa Pulttuwaa” geetettiis; he ollai hanno gakkanaassi Qaadeesappenne Baareedappe gidduwan de7ees.
15 Aggaara Abraamayyo attuma na7a yelaasu; Abraami Aggaara yelido na7aa Isimaa7eela giidi sunttiis. 16 Aggaara Isimaa7eela Abraamayyo yelido wode, Abraama laittai hosppun tammanne usuppuna.
13 16:11 Isimaa7eela: Ha sunttaa birshshettai “Xoossai siyees” giyoogaa.