19
Sadooma Nagaraa
He naa77u kiitanchchati omarssi Sadooma katamaa gakkidosona; he wode Looxee he katamaa penggen uttiis. Looxee eta be7innee etaara gaittanau eqqidi biis; biidi, ba som77uwaa sa7aa gattidi ziggiis; ziggidi, “Ta godaatoo, intte ashkkaraa soo simmerkketii; intte gediyaa meecettidi qammaa aqite; guuran denddidi intte biyoosaa beeta” yaagiis.
Yaagin eti, “CHii; nuuni ha katamaa gutaran aqana” yaagidosona.
SHin i eta keehi shoobbido gishshau, aara biidi a soo gelidosona; gelin i etau qumaa kattidi, caalenna oittaa uukkidi aattin, eti miidosona.
Eti zin77ennan de7ishin, Sadooma katamaa attuma asai ubbai, naatuppe cimaa gakkanaashin, issoinne attennan yiidi, keettaa yuuyi aadhdhi dooddidosona. Dooddidi Looxa xeesidi yaagidosona; “Hachchi qammi ne soo yiida attuma asati awan de7iyoonaa? Nuuni etaara shaaramuxana mala eta nuukko kare kessa” yaagidosona.
Yaagin Looxee etaara gaittanau kare kiyiiddi, kariyaa guyye gorddiis; gorddidi eta hagaadan yaagiis; “Ta ishatoo, ha iita oosuwaa oottoppite. Simmi taayyo naa77u macca naati, attuma asi xaallibeenna geela7oti de7oosona; taani eta intteyyo kare kessais; intte eta inttena lo77aadan oottana danddayeeta. SHin ha asatu bolli ainne oottoppite; aissi giikko, eti ta keettaa gelidi ta kaaraa garssan de7oosona” yaagiis.
Yaagin asati a, “Nu sinttappe kichcha!” yaagidosona; qassikka eti, “Ha bitanee ha biittan bete gididi yiidi, ha77i nu bolli pirddanau kajjeelees! Ha77i nuuni nena etau qoppidoogaappe iitaa oottana baawee!” yaagidosona. Yaagidi eti Looxa guyye sugi yeggidi penggiyaa menttanau shiiqidosona. 10 SHin he naa77u asati bantta kushiyaa kare yeddidi, Looxa soo goochchi gelissidi penggiyaa gorddi bayidosona. 11 Hegaappe guyyiyan, eti keettaa penggen de7iya asaa, guuttaappe gitaa gakkanaassi qooqissi aggidosona. Yaatin eti penggiyaa demmanau koyiiddi daafuridosona.
Looxee Sadoomappe Kiyidi Biis
12 He naa77u asati Looxa, “Neeyyo hagan ne macca naata giigissidaageeti, ne attuma naati woikko ne macca naati woikko nebaa gidiya asi oona gidikkonne ha kataman de7ii? De7ikko, eta hagaappe kessargga. 13 Aissi giikko, nuuni ha sohuwaa xaissana haneettees. Etappe waassiyo waasoi GODAA sinttan keehi darido gishshau, GODAI nuna ha katamaa xaissanau kiittiis” yaagidosona.
14 Hegaa gishshau Looxee kiyidi, ba macca naata giigissidaageetukko biidi eta, “Eesuwan denddidi hagaappe kiyiichchite; aissi giikko, GODAI ha katamaa xaissana hanees” yaagiis. SHin a macca naata giigissidaageeti i naacees giidi qoppidosona.
15 Sa7ai wonttanau bazzoi zo77iyo wode, he kiitanchchati Looxa, “Dendda! Ne keettaayyiyoonne hagan de7iya ne naa77u macca naata ekkada eesuwan kiya! Kiyana xayikko, ha katamai pirddettiyo wode neenikka xayaasa” yaagidi dirbbanttidosona. 16 SHin Looxee yooqu gin, he asati a kushiyaa, a keettaayee kushiyaanne a macca naatu naa77aa kushiyaa oiqqidi, he katamaappe eta kessidosona; aissi giikko, GODAI etayyo qarettiis. 17 Kiitanchchati eta katamaappe kessidosaarakka, he kiitanchchatuppe issoi yaagiis; “Intte shemppuwaa ekkidi baqatite! Guyye xeelloppite! Qassi ha wombban awankka eqqoppite! Deriyaakko baqatite! Hankkoode intte xayana” yaagiis.
18 SHin Looxee etayyo yaagiis; “CHii! Hai ta godaatoo, yaagoppite. 19 Taani intte ashkkarai intte sinttan nashettido gishshau, tana ashshanau taayyo daroppe kehideta. SHin taani deriyaakko baqatanau danddayikke; hagee bashshai gakkidi tana muukkananne taanikka haiqqana. 20 Xeellite; hagan issi katamai de7ees; i woxxanau matanne guutta katama. Taani yaa baqatoo? I qii guutta katama gidennee? Ta shemppoi yan attana” yaagiis.
21 Yaagin kiitanchchai, “Ee, taani ne oishaa siyana; taani neeni giyo katamaa xaissikke. 22 SHin yaa eesuwan baqata; aissi giikko, neeni yaa gakkanaashin, taani ainne oottanau danddayikke” yaagiis. Hegaa gishshau he katamaa sunttai Xoo7aaro17 geetettiis.
Sadoomanne Gamoora Katamati Xayidosona
23 Looxee Xoo7aaro gakkido wode, biron xalqqee dolees. 24 GODAI he wode tamaanne eexxiya dinniyaa Sadoomanne Gamoora bollan GODAA matappe saluwaappe bukissi bayiis. 25 Hegaadan oottidi GODAI he katamata, he wombbaa ubbaa, he katamatu giddon de7iya ubbaanne he biittan de7iya mittaa maataa xaissiis. 26 SHin Looxe keettaayyiyaa guyye xeellada maxine tuussa gidaasu.
27 Wonttetta gallassi maallado guuran Abrahaami denddidi, GODAA sinttan kase i eqqido sohuwaa simmidi biis. 28 I Sadoomanne Gamoora he wombban de7iya biitta ubbaa duge xeelliis; xeelliyo wode cuwai coociyaa tamaa cuwaadan he biittaappe denddiyaagaa be7iis.
29 Xoossai he wombbaa katamata xaissido wode, Abrahaama hassayiis; hassayidi Looxee de7ido katamata xaissiiddi Looxa bashshaappe kessiis.
Looxe Yeletaa
30 Looxee Xoo7aaron uttanau yayyido gishshau, ba macca naatu naa77aara deriyaa kiyiis; kiyidi gonggolo giddon ba naa77u macca naatuura uttiis. 31 Issi gallassi baira na7iyaa kaaliyo, “Nu aawai cimiis; sa7a ubban de7iya wogaadan nunaara zin77anau ha biittan mulekka attuma asi baawa. 32 Haaya; woiniyaa eessaa nu aawaa ushshidi, aara zin77idi, nu aawaappe nu zariyaa turaa ashshoos” yaagaasu. 33 He gallassa qammikka bantta aawaa woiniyaa eessaa ushshidosona; uyin bairiyaa gelada aara zin77aasu; a aara zin77iyo wodekka denddiyo wodekka i eribeenna.
34 Wonttetta gallassi bairiyaa kaaliyo, “Siya; zino taani ta aawaara zin77aas; hachchi qammi qassi woiniyaa eessaa ushshin, neenikka gelada aara zin77a; yaatidi nuuni nu aawaappe nu zariyaa turaa ashshoos” yaagaasu. 35 Yaagin he gallassi qammi qassikka woiniyaa eessaa ushshidosona; uyin kaaliyaakka gelada aara zin77aasu; a aara zin77iyo wodekka denddiyo wodekka i eribeenna. 36 Yaatidi Looxe macca naati naa77aikka bantta aawaayyo shahaaridosona. 37 Bairiyaa attuma na7aa yelaasu; a sunttaa Moo7aaba18 gaada sunttaasu; inne hachchi gakkanau Moo7aabatu aawaa. 38 Qassi kaaliyaakka attuma na7aa yelaasu; a sunttaa Ben77aama19 gaada sunttaasu; inne hachchi gakkanau Amoonatu aawaa.
17 19:22 Xoo7aaro: Ha sunttaa birshshettai “Guutta” giyoogaa. 18 19:37 Moo7aaba: Ha Ibraisxxe sunttai “Ta aawaappe” yaagiyoobaa milatees. 19 19:38 Ben77aama: Ha sunttaa birshshettai “Ta asatu na7aa” giyoogaa.