20
Abrahaamanne Abimeleka
Abrahaami Mamireppe denddidi, Neegeeba giyo biitti biis; biidi Qaadeesanne SHura giyo katamatuppe gidduwan de7iis; Garaarankka amarida wodiyaa takkiis. Yan Abrahaami ba keettaayyiyo Saaro, “A ta michchiyo” yaagiis. Yaagin Garaara Kawoi Abimeleki kiittidi Saaro efiis. SHin Xoossai issi qammi aimuwan Abimelekakko yiidi, a hagaadan yaagiis; “Neeni ehiido maccaasee gaasuwan haiqqaasa; aissi giikko, a azina machcho” yaagiis.
SHin Abimeleki ikko shiiqibeenna. Yaanidaagee, “Godau, neeni xillo kawotettaa xaissuutee? I, ‘A ta michchiyo’ gibeenneeyye? Qassi a, ‘I ta ishaa’ gabeikkee? Taani ta wozanaa suuretettaaninne ta kushiyaa geeshshatettan hagaa oottaas” yaagiis.
Hegaappe guyyiyan, Xoossai aimuwan a yaagiis; “Ee, neeni ne wozanaa geeshshatettan oottidoogaa taani eraas; hegaa gishshau, neeni o bochchenna malanne ta sinttan nagara oottenna mala nena taani teqqaas. Ha77i ha bitaniyaa keettaayyiyo zaara; aissi giikko, i hananabaa yootiyaagaa; i neeyyo Xoossaa woossana; woossin neeni paxa attana. SHin o zaarana xayikko, neeninne neeyyo de7iyaabai ubbai haiqqiyoogaa tumuppe era” yaagiis.
Yaagin Abimeleki wonttetta gallassi maallado ba kawotettaa halaqata ubbaa xeesiis; xeesidi ha yoho ubbaa etayyo yootin, eti keehi daro yayyidosona. Yaatin Abimeleki Abrahaama xeesidi, “Neeni aibabaa nu bolli oottadii? Neeni ta bollinne ta kawotettaa bolli gita nagaraa ehaanau taani neeyyo aiba iitabaa oottidanaa? Neeni ta bolli oosettanau bessennabaa oottadasa” yaagiis. 10 Qassikka Abimeleki Abrahaama, “Nena hagaa ootissidabi aibee?” yaagidi oichchiis.
11 Oichchin Abrahaami yaagiis; “ ‘Xoossau yayyiya issi asinne ha sohuwan baawa’ gaada qoppido gishshaassanne, ‘Ta keettaayee gaasuwan eti tana worana’ gaada qoppido gishshassa. 12 Hegaa bolli a tumukka ta michchiyo; ta aayee na7iyo gidennaagaappe attin, ta aawaa na7iyo; qassi a ta keettaayo gidaasu. 13 Xoossai tana ta aawaa keettaappe kessido wode taani iyyo, ‘Nuuni biido biittan ubban neeni taayyo oottana kehatettai hagaa; “I ta ishaa” gaada tabaa haasaya’ yaagaas” yaagiis.
14 Hegaappe guyyiyan Abimeleki dorssaa, mehiyaa, macca ailletanne attuma ailleta ehiidi, Abrahaamayyo immiis; qassi a keettaayyiyo Saaro ayyo zaariis. 15 Abimeleki, “Simmi ta biittai ne sinttaana; nena lo77asan de7a” yaagiis. 16 Saarokka, “Taani ne ishaayyo issi sha7u xaqara biraa20 immais; hagee simmi nenaara de7iya ubbaa sinttan neeni xillo gidiyoogaanne neeni shatimmidoogaa erissiyaagaa gido” yaagiis.
17-18 GODAI Abrahaama keettaayee Saari gaasuwan Abimeleka keettaa asa ubbaa qanttaa mainissi wottido gishshau, Abrahaami Xoossaa woossin, Abimeleki, a keettaayyiyaanne a macca ashkkarati na7a yelana mala Xoossai eta pattiis.
20 20:16 Issi sha7u xaqara biraa: Hagee tammanne isiinenne bagga kilo giraame deexxees.