21
Yisaaqi Yelettiis
Xoossai ba yootidoogaadan Saarikko yiis; yiidi Xoossai Saariyyo ba giidoogaadan oottiis. Saara shahaarada, ceeggida Abrahaamayyo Xoossai giido wodee gakkin, attuma na7aa yelaasu. Saara ayyo yelido ba na7aa sunttaa Abrahaami “Yisaaqa” yaagidi sunttiis. Abrahaami ba na7aa Yisaaqa Xoossai azazidoogaadan hosppuntta gallassan qaxxariis. A na7aa Yisaaqi ayyo yelettido wode, Abrahaama laittai xeeta. Saara, “Xoossai taayyo miichchaa21 immiis; qassi hagaa siyiya ubbai tanaara miiccana” yaagaasu. Qassikka Saara, “Abrahaamayyo Saara na7a xanttana giidabi oonee? Gidikkonne taani ha77i ayyo i ceeggido wodiyan na7a yelaas” yaagaasu.
Aggaaranne Isimaa7eeli Yedetettidosona
Guutta na7ai diccidi, xanttaa duuxxiis; Abrahaami Yisaaqi xanttaa duuxxido gallassi wolqqaama gibiraa kessiis. SHin Gibxxeppe yiida Aggaara Abrahaamayyo yelido na7ai qoosiyoogaa Saara be7aasu. 10 Be7ada Abrahaama, “Ha aillee na7ai ta na7aa Yisaaqaara mulekka laattenna gishshau, ailliyoonne i na7aa kessa yedda” yaagaasu.
11 Yaagin ha yohoi ba na7aa bochchiyo gishshau, Abrahaami keehippe metootiis. 12 SHin Xoossai Abrahaama, “Na7aayyoonne ne ailleeyyo keehi metootoppa; Saara neeyyo yootiyoobaa ubbaa siya; aissi giikko, ne zerettai Yisaaqa baggaara xeesettana. 13 Qassi aillee na7aa taani kawotetta kessana; aissi giikko, ikka ne zare” yaagiis.
14 Maallado guuran Abrahaami denddiis; denddidi qumaanne lukkaamon haattaa ekkidi, Aggaaro hashiyan toossidi, i na7aakka iyyo immidi kessi yeddiis. A baada, Berssaabehi giyo bazzuwan toilattaasu. 15-16 Haattaikka lukkaamuwan wurido wode a, “Na7ai haiqqishin, uttada be7ikke” yaagada, na7aa issi buuraa garssan wottada, naa77u xeetu wara gidiyaagaa keenaa baada utta bayaasu. Matan uttada, ba qaalaa xoqqissada yeekkaasu.
17 Xoossai na7aa waasuwaa siyiis; Xoossaa kiitanchchai Aggaaro saluwaappe xeesidi, “Aggaaree, waanadii? Xoossai na7ai zin77idosan waassiyoogaa siyido gishshau yayyoppa; 18 dendda eqqa; na7aanne ne kushiyan dentta; aissi giikko, taani a gita kawotetta oottana” yaagiis. 19 Xoossai i aifiyaa dooyin, haatta ollaa be7aasu; baada lukkaamuwan haattaa kunttaasu; na7aakka ushshaasu. 20 Na7ai dicciyo wode, Xoossai aara gidiis; i bazzuwan de7idi, wonddafiyaa dukkiya asa gidiis. 21 I Paaraana giyo bazzuwan de7ishin, a aayyiyaa Gibxxeppe ayyo machcho demmaasu.
Abrahaamappenne Abimelekappe Gidduwan Wottido Maachchaa
22 He wode, Abimeleki ba wotaaddaratu halaqaa Pikoolaara Abrahaamakko biidi, “Neeni oottiyo ubbaban Xoossai nenaara de7ees. 23 Neeni ta bolli woikko ta naatu bolli woikko ta zerettaa bolli genebaa oottenna mala, ha77i hagan, Xoossaa sinttan taayyo caaqqa; taani neeyyo kehidoogaadan, neenikka taayyoonne neeni imattatettan de7iyo ha biittaayyo keha” yaagiis.
24 Yaagin Abrahaami, “Taani caaqqais” yaagiis.
25 He wode, Abrahaami Abimeleka ashkkarati ekkido haattaa ollaabaa Abimelekayyo maganniis. 26 SHin Abimeleki, “Hegaa ooni oottidaakko taani erikke; neenikka qassi taayyo yootabaakka; taani hachchi gakkanau hegaa siyabeikke” yaagiis.
27 Hegaappe guyyiyan Abrahaami dorssaanne miizzata ehiidi, Abimelekayyo immin, eti naa77ai maachchaa maacettidosona. 28 Abrahaami laappun macca dorssa marata wudiyaappe shaakkiis; 29 shaakkin Abimeleki Abrahaama, “Ha neeni dumma shaakka wottido laappun macca dorssa marata aissi shaakkadii?” yaagidi oichchiis.
30 Oichchin Abrahaami, “Taani ha haattaa ollaa bookkidoogau markka gidana mala, ha laappun macca dorssa marata ta kushiyaappe ekka” yaagiis.
31 Hegan he naa77u asati maacettido gishshau, he sohoi Berssaabehi22 geetettiis.
32 Berssaabehan maachchaa maacettidoogaappe guyyiyan, Abimelekinne a wotaaddaratu halaqaa Pikooli denddidi, Pilisxxeema biittaa simmidosona. 33 Abrahaami Berssaabehan taamaariskki giyo mittaa tokkiis. Hegan GODAA, Merinaa Xoossaa, sunttaa xeesiis. 34 Abrahaami Pilisxxeema biittan daro wodiyaa de7iis.
21 21:6 Miichchaa “Yisaaqa” giyoogee “I miiccees” giyoogaa. 22 21:31 Berssaabehi: Ha sunttaa birshshettai “Maachchaa Haattaa Ollaa” woikko “Laappun Haattaa Ollaa” giyoogaa.