22
Yisaaqa Baayyo Yarshshanaadan Xoossai Abrahaama Azaziis
Hegaappe simmin, Xoossai Abrahaama paacciis; i a, “Abrahaamaa” yaagidi xeesiis.
Xeesin i, “Yee” yaagidi koyiis.
Koyin Xoossai, “Neeni siiqiyo ne mexi issi na7aa Yisaaqa ekkada, Mooriyaa giyo biitti ba; baada yan taani neeyyo yootiyo issi deriyaa bollan a xuuggiyo yarshsho oottada taayyo yarshsha” yaagiis.
Yaagin wonttetta gallassi Abrahaami guuran denddidi, ba hariyaa caaniis; ba ashkkaratuppe naa77aanne ba na7aa Yisaaqa banaara ekkidi, xuuggiyo yarshshuwaayyo gidiya mittaa qeri ekkidi, Xoossai ayyo yootidosaa baanau denddiis. Biiddi heezzantta gallassi Abrahaami xoqqu giidi, he sohuwaa haahuwan be7iis. Abrahaami ba ashkkarata, “Ha hariyaara hagan de7ishshite; taaninne ta na7ai yaa biidi Xoossaassi goinnidi, inttekko simmana” yaagiis.
Abrahaami yarshshuwaa mittaa denttidi, ba na7aa Yisaaqa toossiis; toossidi tamaanne billamaa i baayyo oiqqiis. Eti naa77ai issippe biishin, Yisaaqi ba aawaa Abrahaama, “Ta aawau” yaagiis.
Yaagin Abrahaami, “Yee, ta na7au” yaagiis.
Yaagin i, “Tamainne mittai hageeho; shin xuuggidi yarshshiyo dorssa mari awaanee?” yaagiis.
Yaagin Abrahaami, “Ta na7au, xuuggidi yarshshiyo dorssa maraa Xoossai baayyo immana” yaagiis. Yaanin eti naa77ai issippe biidosona.
Eti Xoossai ayyo yootido sohuwaa gakkido wode, Abrahaami yarshshuwaa yarshshiyoosaa yan gimbbidi, mittaa dacaa yeggiis; ba na7aa Yisaaqa qachchidi, he mittaa bollan zin77issiis. 10 Zin77issidi Abrahaami ba na7aa shukkanau ba kushiyaa yeddidi billamaa ekkiis. 11 SHin GODAA kiitanchchai saluwaappe a, “Abrahaamaa, Abrahaamaa” yaagidi xeesiis.
Xeesin i, “Yee” giidi koyiis.
12 Koyin a, “Na7aa bollan ne kushiyaa wottoppa; a ainne oottoppa; neeni ne mexi issi na7aakka tana diggabeenna gishshau, neeni Xoossau yayyiyaagaa gidiyoogaa taani ha77i erais” yaagiis.
13 Yaagin Abrahaami xoqqu gi xeellidi, hegan dorssa issoi kacee buuran geli qaxetti uttidoogaa be7iis. Abrahaami biidi he dorssaa ekkidi, ba na7aa gishshaa xuuggiyo yarshsho oottidi yarshshi bayiis. 14 Hegaa gishshau Abrahaami, “GODAI immana” yaagidi he sohuwaa sunttiis; hachchi gakkanaashinkka haisee, “GODAA deriyan imettana” geetettees.
15 GODAA kiitanchchai saluwaappe naa77anttidi Abrahaama xeesidi yaagiis; 16 “GODAI, ‘Hagaadan yaagada neeyyo taani ta huuphiyan caaqqais; neeni hagaa oottido gishshaunne ne mexi issi na7aakka tana diggabeenna gishshau, 17 taani nena tumu anjjana; ne zerettaakka taani saluwaa xoolinttiyaa keenanne abbaa doona shafiyaa keeni oottada corayana. Ne zerettati bantta morkketu katamata laattana. 18 Neeni taayyo azazettido gishshau, ha sa7aa kawotettati ubbai ne zerettaa baggaara anjjettana’ yaagees” yaagiis.
19 Hegaappe guyyiyan, Abrahaami ba ashkkaratukko simmin, eti ubbai issippe Berssaabeha denddidi biidosona. Abrahaami Berssaabehan de7iis.
Naakoora Yeletaa
20 Hegaappe simmin Abrahaamassi, “Milkka ne ishaa Naakoorayyo naata yelaasu; 21 etinne bairai Uuxa; Uuxa ishati Buuza, 22 Araama aawaa Qamu7eela, Keesada, Haazo, Pilddaasha, Yidilaafanne Baatu7eela. 23 Hageeta ha hosppun naatakka Milkka Abrahaama ishaa Naakoorayyo yelaasu; Baatu7eeli Ribiqo yeliis. 24 Raa7uma giyo a kaadumatiyaa qassi Xebaaha, Gahaama, Tahaashanne Maa7ika yelaasu” yaagidi yootidosona.