23
Saari Haiquwaa
Saara xeetanne laatamanne laappun laitta de7aasu. Hegaappe guyyiyan a Kanaane biittan de7iya (Kebroona giyo) Qiriyaati-Arbba7a kataman haiqqaasu. Haiqqin Abrahaami Saariyyo yeekkanaunne kayyottanau biis.
Yeekki simmidi, Abrahaami ba keettaayee ahaa matappe denddidi biidi, Hiiteta hagaadan yaagiis; “Taani intte giddon betenne imatta; ta keettaayee ahaa mooganau taayyo intte gadiyaappe makkaanaa baizzerkketii!” yaagiis.
5-6 Yaagin Hiiteti ayyo, “Godoo, nuuni yootiyoogaa siya; neeni nu giddon wolqqaama halaqa; neeni ne keettaayee ahaa nu duufuwaappe nena lo77idaagan mooga; neeni ne keettaayee ahaa mooganau ba duufuwaa ooninne nena diggenna” yaagi zaaridosona.
Yaagin Abrahaami denddi eqqidi, Hiitetu sinttan ziggiis. 8-9 I etayyo, “Intte tana, ‘Ne keettaayee ahaa mooga’ giikko siyite; Xoohaara na7aa Efiroonayyo a gadiyaa gaxan de7iya Maakipheela giyo gonggoluwaa taayyo makkaana kessanau baizzana mala kumetta waagan nuna zal77isserkketii” yaagiis.
10 Hiitiyaa Efirooni he wode katamaa penggen shiiqida ba asaa giddon uttiis; uttidaagee Hiiteti ubbai siyishin, Abrahaamayyo yaagiis; 11 “Hegaadan gidenna; ta godau, ta yootiyoogaa siya; taani gadiyaakka a giddon de7iya gonggoluwaakka neeyyo immais; taani neeyyo a ta asaa sinttan immais; neeni ne keettaayee ahaa mooga” yaagiis.
12 Yaagin Abrahaami he biittaa asaa sinttan zaaretti ziggidi, 13 asai siyishin Efiroona, “Ta yootiyoogaa siyarkkii! Taani he gadiyaa waagaa qanxxana; neeni taappe ekkarkkii! Hegan taani ta keettaayee ahaa moogana” yaagiis.
14-15 Yaagin Efirooni Abrahaamayyo zaaridi, “Ta godau, taani odiyoogaa siya; gadee oiddu xeetu xaqara biraa23 kessiyaagaa; shin hegee ne giddooninne ta giddon ainne gidenna; ne keettaayee ahaa mooga” yaagiis. 16 Yaagin Abrahaami Hiiteti siyishin, Efirooni giido waagaa maayiis; maayidi, he wode miishshan oiddu xeetu xaqara biraa Efiroonayyo immiis.
17 Immin Mamire katamaa matan Maakipheelan de7iya Efiroona gadee, hegan de7iya gonggoloinne he gadiyan de7iya mitta ubbai, 18 katamaa penggen shiiqida Hiitetu ubbaa sinttan higgiyan Abrahaama gade gidiis.
19 Hegaappe guyyiyan, Abrahaami ba keettaayyiyo Saaro Kanaane biittan (Kebroona giyo) Mamire katamaa matan de7iya Maakipheela giyo gade gonggoluwan moogiis. 20 Hegaa gishshau he gadeenne hegan de7iya gonggoloi Hiitetu sinttan higgiyan Abrahaamassi makkaana gidiis.
23 23:14-15 Oiddu xeetu xaqara biraa: Hagee oiddu kilo giraamenne bagga deexxees.