24
Yisaaqassi Machcha Oishettaasu
Abrahaami keehippe sa7aa sugidi cimiis; GODAI a ubbabankka anjjiis. Abrahaami ba ashkkaraa, ba so asa ubbau halaqatiya, ba aqo ubbau godattiyaagaa hagaadan yaagiis; “Ne kushiyan ta gulbbataa oiqqa; taani eta giddon de7iyo Kanaanetu macca naatuppe ta na7aayyo machcho oichchenna mala, GODAN, saluwaa Xoossaaninne sa7aa Xoossan taani nena caaqettais; shin neeni ta yelettido biittaa, ta dabbotukko baada, ta na7aa Yisaaqayyo machcho oichcha” yaagiis.
Yaagin a ashkkarai, “Maccaasiyaa tanaara yaanau dosennabaa gidikko, ne na7aa neeni yiido biitti guyye efoo?” yaagidi oichchiis.
Oichchin Abrahaami, “Ta na7aa yaa efeennaadan nena era! GODAI, saluwaa Xoossai, tana ta aawaa sooppenne ta yelettido biittaappe kessidaagee taayyo, ‘Ne zariyaayyo taani ha biittaa immana’ yaagidi caaqqidaagee, neeni ta na7aayyo yaappe machcho demmana mala, i ba kiitanchchaa neeppe sinttau kiittana. Maccaasiyaa nenaara guyye yaanau dosennabaa gidikko, ha taani nena caaqettido caaqoi neeyyo gometenna; shin ta na7aa yaa guyye mulekka efooppa” yaagiis. Yaagin ashkkarai ba godaa Abrahaama gulbbataa oiqqiis; oiqqidi ha yohuwaassi caaqqiis.
10 Hegaappe guyyiyan, ashkkarai ba godaa gaameelatuppe tammaa ekkidi, ba godaa miishshaappekka murutaa murutaa ekkidi biis; biidi Masphphexoomiyaa giyo biittan Naakoora katamaa gakkiis. 11 Gakkidi omarssi, maccaasai haattaa tikkanau yiyo wodiyan, katamaappe gaxan haatta ollaa matan ba gaameelata gulbbatissiis.
12 Yaatidi i hagaadan yaagidi woossiis; “GODAU, ta godaa Abrahaama Xoossau, hachchi taani qoppada yiidobaa tau injjeya; qassi ta godaa Abrahaamayyo kehabaa ootta. 13 Be7a! Taani ha haattaa pulttuwaa matan eqqais; ha katamaa asaa macca naatinne haattaa tikkanau haa yoosona. 14 Taani, ‘Ane otuwaa ziqqi oottada tana haattaa ushsha’ giyo wode, akka, ‘Hekko uya; qassi ne gaameelatakka taani ushshana’ yaagiyaara, hinna ne ashkkaraa Yisaaqayyo neeni dooridooro gidu; neeni ta godaayyo kehabaa oottidoogaa taani hegan erana” yaagiis.
15 Biron i woosaa zaarennan de7ishin, Ribiqa haatta otuwaa tookkada puttu gaasu. O Baatu7eeli yeliis; Baatu7eeli Milkki na7aa; Milkka Abrahaama ishaa Naakoora keettaayyiyo. 16 Ribiqa keehi puulanchchanne attuma asi xalibeenna geela7o. Pulttuwaa duge wodhdhada, ba otuwaa kunttada kiyaasu. 17 Kiyin he ashkkarai ikko woxxi biidi o, “Ne otuwaappe tana guutta haattaa ushsharkkii!” yaagiis.
18 Yaagin a, “Eeno ta godau, uyikkii” yaagaasu. Eesotada otuwaa ba hashiyaappe wottada, geddi ootta oiqqada a ushshaasu. 19 A ushshidoogaappe guyyiyan, “Ne gaameelatikka alana gakkanaassi taani etayyo haattaa duuqqana” yaagaasu. 20 Attida haattaa eesuwan wonggiriyan tigada, hara haattaa duuqqanau ollaa woxxaasu; gaameelati ubbai alana gakkanaashin, haattaa ollaappe duuqqa duuqqada ehaada wonggiriyan tigada ushshaasu. 21 I qoppidi yiido qofaa GODAI injjeyiiddi de7iyaakkonne eranau bitanee co77u giidi o xeellees.
22 Gaameelati haattaa uyi simmin, bitanee ichchashu giraame bagga gidiya worqqa qalabatiyaanne, xeetanne tammu giraame gidiya naa77u worqqa sagaayota kessiis; 23 kessidi o, “Neeni o na7ee? Ane tau yoota; ne aawaa son nuuyyo aqiyoosi de7anee?” yaagiis.
24 Yaagin a, “Taani Baatu7eela na7iyo; Baatu7eeli Milkka Naakoorayyo yelido na7aa. 25 Nuugan gidiya galabainne bassoi de7ees; qassi intte aqanaukka sohoi de7ees” yaagaasu.
26 Bitanee gulbbati GODAAYYO goinnidi, 27 hagaadan yaagiis; “Ta godaayyo kehiyoogaanne ammanettiyoogaa aggibeenna GODAI, ta godaa Abrahaama Xoossai galatetto! Taani yiishin, GODAI tana ta godaa dabbotu soo kaalettiis” yaagiis.
28 Na7iyaa woxxa baada, ba aayee son de7iya asaassi hanidabaa odaasu. 29 Ribiqeeyyo Laabaana giyo ishai de7ees; Laabaani kare kiyidi, haattaa pulttuwaa matan de7iya bitaniyaakko woxxiis. 30 Qalabatiyaanne ba michchee kushiyan de7iya sagaayota be7osaaranne Ribiqa bitanee bana giidobaa yootin siyosaara, kiyidi bitaniyaakko bi be7iis; bitanee gaameelatuura pulttuwaa matan eqqidaagaa demmiis. 31 Demmidi a, “GODAI nena anjjidoogoo, haaya! Neeni hagan karen aissi eqqai? Taani neeyyo keettaanne gaameelatuyyookka sohuwaa giigissaas” yaagiis.
32 Yaagin bitanee soo geliis; Laabaani gaameelatu caanaa birshshiis; galabaanne bassuwaa gaameelatuyyo yeggiis. Tohuwaa meeccanau ayyoonne aara de7iya asatuyyo haattaa ehiis; 33 qumaikka a sintti aadhdhiis. SHin i, “Taani tana ehidabaa intteyyo yootennan de7aidda katta miikke” yaagiis.
Yaagin Laabaani, “Yaakko yoota” yaagiis.
34 Hegaa gishshau i, “Taani Abrahaama ashkkaraa. 35 GODAI ta godaa keehi anjjin, i duretiis; dorssaa, miizzaa, biraa, worqqaa, attuma ashkkarata, macca ashkkarata, gaameelatanne hareta ayyo immiis. 36 Ta godaa keettaayyiyaa Saara ba ceegatettaa laittan ayyo attuma na7a yelaasu; yelin i baayyo de7iyaabaa ubbaa ayyo immiis. 37 Ta godai tana hagaadan caaqettiis; ‘Taani de7iyo Kanaane biittaa macca naatuppe ta na7aayyo machcho oichchoppa; 38 shin ta aawaa asaakko, ta zaretukko baada, ta na7aayyo machcho oichcha’ yaagiis. 39 Yaagin taani ta godaa, ‘Na7iyaa tanaara yaanau dosennan aggikko shin?’ yaagaas. 40 Yaagin i, ‘GODAI, taani a sinttan hemettidoogee nenaara ba kiitanchchaa kiittana; neeni ta na7aayyo ta aawaa asaappe, ta zaretuppe machcho demmana mala, ne biyoobaakka injjeyana. 41 Neeni ta zaretukko bin, eti neeyyo o immennan ixxikko, he wode neeyyo caaqoi gometenna’ yaagiis.
42 “Taani hachchi ha pulttuwaakko yiido wode yaagaas; ‘GODAU, ta godaa Abrahaama Xoossau, ne shene gidikko, taani biyo yohuwaa injjeya. 43 Be7a; taani ha pulttuwaa matan eqqais; geela7o issinniyaa haattaa tikkanau yiikko, taani o, “Tana ne otuwaappe guutta haattaa ushsharkkii!” yaagana. 44 Yaagin a tana, “Eeno uya; qassi ne gaameelatuyyookka taani haattaa duuqqana” yaagiyaara, GODAI ta godaa na7aayyo dooridooro gidu’ yaagaas.
45 “Taani ta wozanan woossiyoogaa zaarennan de7ishin, Ribiqa ba otuwaa tookka ekkada, puttu gaasu; pulttuwaa duge wodhdhada haattaa duuqqaasu; taani o, ‘Tana haattaa ushsharkkii’ yaagaas.
46 “Yaagin a eesuwan ba hashiyaappe otuwaa wottada, ‘Hekko uya; qassi taani ne gaameelata ushshana’ yaagaasu. Yaagin taani uyaas; qassi ta gaameelata a ushshaasu.
47 “Taani o, ‘Neeni o na7ii?’ yaagaas.
“Yaagin a, ‘Taani Baatu7eela na7iyo; Baatu7eeli, Milkka Naakoorayyo yelido na7aa’ yaagaasu.
“Yaagin taani iyyo qalabatiyaa aattaas; i kushiyankka sagaayota wottaas. 48 Hegaappe guyyiyan taani gulbbatada, GODAAYYO goinnaas; taani GODAA, ta godaa Abrahaama Xoossaa, ta godaa ishaa na7aa na7iyo a na7aassi ekkanau tana likke ogiyaa kaalettidaagaa galatais. 49 Ha77ikka intte ta godaayyo kehanabaanne ammanettanabaa gidikko, taayyo yootite; gidana xayikkonne yootite; hegaappe sinttan taani hananabaa erana” yaagiis.
50 Laabaaninne Baatu7eeli zaaridi yaagidosona; “Ha yohoi GODAAPPE yiis; nuuni neeyyo yaa haa gaanau danddayokko. 51 Ribiqo hanno be7a; ekkada efa; efin GODAI giidoogaadan ne godaa na7aassi machcho gidu bayin” yaagidosona.
52 Abrahaama ashkkarai eti giyoobaa siyido wode, sa7an gulbbatidi GODAAYYO goinniis. 53 Ashkkarai biraa alleequwaanne worqqaa alleequwaa, maayuwaakka kessidi, Ribiqiyyo immiis; qassi al77o miishshata i ishaayyoonne i aayeeyyo immiis.
54 Hegaappe guyyiyan, inne aara de7iyaageeti miidosonanne uyidosona; yaatidi yan aqidosona; eti guuran denddin, “Tana ta godaakko yeddite” yaagiis.
55 Yaagin i ishainne i aayyiyaa, “Na7iyaa issi tammu gallassa keenaa nunaara takku; hegaappe guyyiyan a baana” yaagidosona.
56 SHin i, “GODAI taani yiidobaa injjeyirggin, intte tana gam77issoppite; taani ta godaakko baana mala tana moissite” yaagiis.
57 Yaagin eti, “Na7iyo xeesidi ane o oichchoos” yaagidosona. 58 Yaagidi Ribiqo xeesidi, “Ha bitaniyaara buutee?” yaagidi oichchidosona.
Oichchin a, “Ee; taani baana” yaagaasu.
59 Yaanin eti bantta michchiyo Ribiqo, o dichchiyaariira, Abrahaama ashkkaraaranne a asatuura moissidosona. 60 Eti Ribiqo,
“Nu michchee Ribiqee,
sha7aappe sha7aa gakkanau coratta.
Ne zareti bantta morkketu katamata laattona” yaagidi anjjidosona.
61 Hegaappe guyyiyan, Ribiqanne i danggiriixeti denddidi, gaameelata toggidi, bitaniyaara biidosona. Yaatin ashkkarai Ribiqo ekkidi biis.
62 He wode Yisaaqi, “Tana Be7iya De7o Xoossaa Pulttuwaa” giyo pulttuwaa mati biidi, Neegeeba bazzuwan de7ees. 63 Issi gallassi omarssi Yisaaqi ba wozanan qoppiiddi dembbaa kiyidi yuuyees; yuuyiiddi i xoqqu giidi xeelliyo wode, gaameelati yiyaageeta be7iis. 64 Ribiqakka xoqqu gaada xeelliyo wode, Yisaaqa be7aasu; be7ada gaameelaappe wodhdhaasu. 65 Wodhdhada ashkkaraa, “Ha nunaara gaittanau dembbaara yiya bitanee oonee?” yaagaasu.
Yaagin ashkkarai, “I ta godaattennee” yaagiis. Yaagin a ba shaashiyaa ekkada gullettaasu.
66 Qassi ashkkarai ba oottidobaa ubbaa Yisaaqassi yootiis. 67 Yisaaqi Ribiqo ba aayee Saari dunkkaaniyaa efiis. Efiidi o machchiis; akka ayyo machcho gidaasu. Yaatin i o siiqiisinne ba aayee haiquwan kayyottiyoogaappe minettiis.