25
Abrahaami Hara Naata Yeliis
(Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 1:32-33)
Qassi Abrahaami Qaxuro geetettiya hara machchiyo ekkiis. A Ziimiraana, Yoqishaana, Madaana, Midiyaama, Yishibaaqanne SHuha ayyo yelaasu.
Yoqishaani Saabanne Dadaana yeliis. Dadaani Ashooreta, Lexuushetanne Le7aamata yeliis.
Midiyaama naati Eefa, Efeera, Hanooka, Abiidaa7anne Elddaa7a. Hageeti ubbaikka Qaxuri naata.
Abrahaami babaa ubbaa Yisaaqa laatissiis. SHin i biron paxa de7iiddi, ba kaadumatatuppe yelido naatussi bau de7iyaabaappe woitiis. Woitidi ba na7aa Yisaaqappe eta shaakkidi, arshsho bagga biittau yeddiis.
Abrahaama Haiquwaa
Abrahaami muleera issi xeetanne laappun tammanne ichchashu laittaa de7iis. Abrahaami daro wodiyaa de7idi, lo77o ceeggidi haiqqiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis. A naati Yisaaqinne Isimaa7eeli a Maakipheela giyo gonggolo duufuwan moogidosona; he gonggoloi Mamire matan, Hiitiyaa Xoohaara na7aa Efiroona gadiyan de7ees. 10 Hegeenne Abrahaami Hiitetuppe shammido gadiyaa. Abrahaami ba keettaayyiyaa Saara moogettidosan moogettiis. 11 Abrahaami haiqqidoogaappe guyyiyan, Xoossai a na7aa Yisaaqa anjjiis. He wode Yisaaqi, “Tana Be7iya De7o Xoossaa Pulttuwaa” giyo pulttuwaa matan de7ees.
Isimaa7eela Yeletaa
12 Saari ailliyaa, Gibxxeppe yiida Aggaara, Abrahaamayyo yelido na7aa Isimaa7eela yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. 13 Isimaa7eela naati bantta sunttaaninne bantta yeletaa maaran hageeta; hegeetinne: Nabaayoota, Qeedaara, Adibi7eela, Mibssaama, 14 Mishimaa7a, Duuma, Maasa, 15 Hadaada, Teema, Yixura, Naafiishanne Qeedima. 16 Isimaa7eela naati hageeta; eta sunttai eta moottaaninne de7iyo man77iyan hagaa. Eti bantta yarankka tammanne naa77u halaqata. 17 Isimaa7eeli muleera xeetanne hasttamanne laappun laittaa de7idi, haiqqiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis. 18 Isimaa7eela zareti Gibxxeppe awai mokkiyo baggan de7iya Hawiilappenne SHurappe gidduwan, Asoora efiya ogiyaa matan de7idosona. Eti bantta ishanttu ubbaara morkkiyan de7idosona.
Yisaaqa Yeletaa
19 Abrahaama na7aa Yisaaqa yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Abrahaami Yisaaqa yeliis. 20 Yisaaqau laittai oitamaa gidido wode, Ribiqo ekkiis; a Masphphexoomiyan de7iya Sooriyaa Baatu7eela na7iyoonne Sooriyaa Laabaana michchiyo. 21 Yisaaqi ba keettaayyiyaa maine gidido gishshau, iyyo GODAA woossiis; woossin GODAI a woosaa siyiis. Yaatin a keettaayyiyaa Ribiqa shahaaraasu. 22 SHin i ulo giddon de7iya naati mentte gidi uttidi, issoi issuwaara sugettidosona; yaatin a, “Hagee tau aissi hanii?” yaagaasu. Hegaa gishshau GODAA oichchanau baasu.
23 Bin GODAI iyyo, “Ne uluwan naa77u kawotettai de7ees; qassi ne giddon de7iya naa77u dere asati issoi issuwaappe shaahettana; issi dere asati hinkkootuppe minnana; qassi bairai kaaluwaayyo azazettana” yaagiis.
24 A yeliyo wodee gakkin, i uluwan mentte attuma naati de7oosona. 25 Koiro yelettidaagee arssa; a bollaa ubbaa ikisee maayiis; hegaa gishshau eti a Eesawa24 giidi sunttidosona. 26 Hegaappe guyyiyan, a ishai yelettiis; yelettiiddi i ba kushiyan Eesawa ginddiyaa oiqqi uttiis; hegaa gishshau a Yaaqooba25 giidi sunttidosona. Ribiqa eta yelido wode, Yisaaqau usuppun tammu laitta gidiis.
27 Naati diccidosona; Eesawi shankkaa hiillaa eriya bazzo asa gidiis; shin Yaaqoobi dunkkaaniyan de7iya woppa asa gidiis. 28 Yisaaqi Eesawa siiqiis; aissi giikko, i shankkatidobaappe maanau dosiis; shin Ribiqa Yaaqooba siiqaasu.
29 Issitoo Yaaqoobi woxiyaa kattishin, Eesawi namisai woridoogee, bazzoppe yiis. 30 Eesawi Yaaqooba, “Tana ha zo7o woxiyaappe miza; tana namisai worees” yaagiis. (Hegaa gishshau qassi a sunttai Eedooma26 geetettiis.)
31 Yaaqoobi a, “Koiro taayyo ne bairatettaa baizza” yaagiis.
32 Yaagin Eesawi, “Be7a! Taani haiqqana hanais; ha bairatettan tau ai go77i de7ii?” yaagiis.
33 Yaagin Yaaqoobi zaaridi, “Ane taayyo koiro neeni caaqqa” yaagiis. Yaagin i caaqqiis; ba bairatettaanne Yaaqoobau baizziis. 34 Baizzin Yaaqoobi Eesawassi buddeenaanne misiraa woxiyaa immiis; immin i miisinne uyiis; hegaappe guyyiyan denddidi biis. Eesawi ba bairatettaa hagaadan kariis.
24 25:25 Eesawa: Ha sunttaa birshshettai “Ikisaamaa” giyoogaa. 25 25:26 Yaaqooba: Ha sunttaa birshshettai “Ginddiyaa oiqqiyaagaa” giyoogaa. 26 25:30 Eedooma: Ha sunttaa birshshettai “Zo7uwaa” giyoogaa.