29
Yaaqoobi Laabaana Soo Gakkiis
Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi denddidi biidi, arshsho bagga asatu biitti gakkiis. Gakkidi issi haattaa ollai dembban de7iyaagaa be7iis; heezzu dorssaa wudeti qassi he ollaa matan zin77idosona. Aissi giikko, wude ubbai haattaa uyiyoi he ollaappe. He haattaa ollaa doonan de7iya shuchchai gita. Dorssaa wude ubbai hegan dagattido wode, he wudiyaa heemmiyaageeti haattaa ollaa doonaappe he shuchchaa gonddorssidi dorssaa ushshoosona. Ushshidi he shuchchaa ollaa doonan zaaridi wottoosona.
Yaaqoobi eta, “Ta ishatoo, intte auppe yiidetii?” yaagidi oichchiis.
Oichchin, “Nuuni Kaaraaneppe yiida” yaagidosona.
Yaagin i, “Naakoora na7aa na7aa Laabaana intte ereetiiyye?” yaagiis.
Yaagin, “Ee, a eroos” yaagidosona.
Yaaqoobi eta, “I lo77o de7ii?” yaagidi oichchiis.
Oichchin, “Ee, lo77o; a na7iyo Raaheelo dorssaa ekkada yiyaaro hanno be7a” yaagidosona.
Yaagin Yaaqoobi eta, “Be7ite; awai ha77i xoqqan de7ees; wudiyaa mehee soo shiiqiyo wodee biron gakkiichchibeenna; dorssaa ha77i ushshi efiidi, heemmite” yaagiis.
SHin eti, “Wude ubbai shiiqana gakkanaassinne, shuchchaa haatta ollaa doonaappe gonddorssana gakkanaassi, nuuni ushshanau danddayokko. Hegaappe guyyiyan, nuuni dorssaa ushshana” yaagidosona.
I biron haasayishin, Laabaana na7iyaa Raaheela ba aawaa dorssata laagga ekkada gakkaasu; aissi giikko, a dorssa henttanchchiyo. 10 Yaaqoobi ba aayee ishaa Laabaana na7iyo Raaheelo be7ido wodenne, ba aayee ishaa Laabaana dorssaa be7ido wode, biidi ollaa doonaappe shuchchaa gonddorssiis; gonddorssidi ba aayee ishaa dorssata haattaa ushshiis. 11 Yaaqoobi Raaheelo yeridi, ufaissau ba qaalaa xoqqissidi yeekkiis. 12 Yaaqoobi iyyo aawaa dabbonne Ribiqee na7aa gidiyoogaa Raaheeliyyo yootiis. Hegaa gishshau a woxxa baada ba aawaayyo yootaasu.
13 Laabaani ba michchee na7aa Yaaqooba woriyaa siyidosaarakka, aara gaittanau woxxiis. A idimmi yeridi, ba soo efiis. Yan Yaaqoobi hanidabaa ubbaa Laabaanayyo yootiis. 14 Yootin Laabaani a, “Neeni tumu ta ashonne ta suutta” yaagiis. Yaaqoobi aara issi agina kumettaa uttiis.
Yaaqoobi Raaheeli Gishshaunne Liyi Gishshau Laabaanassi Oottiis
15 Hegaappe guyyiyan Laabaani a, “Neeni taayyo dabbo gidido gishshau, tau coo mela oottuuteeyye? Ane neeyyo ai qanxxanau bessiyaakko taayyo yoota” yaagiis. 16 Laabaanayyo naa77u macca naati de7oosona; bairee sunttai Liyo, kaaleegee Raaheelo. 17 Liya aifiyaara cuca; shin Raaheela yallisanne puulanchcha.
18 Yaaqoobi Raaheelo siiqidi a, “Taani ne kaalo na7ee Raaheeli gishshau neeyyo laappun laittaa oottana” yaagiis.
19 Yaagin Laabaani, “O hara asau immanaappe neeyyo immiyoogee lo77o; neeni tanaara hagan de7a” yaagiis. 20 Hegaa gishshau Yaaqoobi Raaheelo ekkanau laappun laittaa oottiis; shin i o siiqiyo gishshau, ayyo amarida gallassa milatiis.
21 Hegaappe guyyiyan Yaaqoobi Laabaana, “Ta machchiyo tau imma; ta wodeenne polettiis; taani o ekkanau koyais” yaagiis. 22 Hegaa gishshau Laabaani hegan de7iya asaa ubbaa xeesidi, bullachchaa kessiis. 23 SHin sa7ai qammin, i ba na7iyo Liyo efiidi Yaaqoobau immiis. Immin Yaaqoobi o ekkiis. 24 Qassi Laabaani ba ashkkariyo Zilppo ba na7ee Liyissi danggiriixe gidanaadan immiis.
25 Sa7ai wonttin xeelliyo wode, hekko Liyo! Yaanin Yaaqoobi Laabaana, “Hagee neeni ta bolli oottidoogee aibee? Taani neeyyo oottidoi Raaheeli gishshassa gidenneeyye? Tana aissi cimmadii?” yaagiis.
26 Yaagin Laabaani a, “Nu biittan bairiyaa de7ishin, kaaliyo azinau immiyoogee woga gidenna. 27 He mishiratettaa saaminttaa wurssa; qassi kaalotiyaarokka nuuni neeyyo immana; hegaappe guyyiyan, hara laappun laittaa taayyo oottaasa” yaagiis.
28 Yaaqoobi hegaadan hanidi he saaminttaa wurssiis; hegaappe guyyiyan, Laabaani ba na7iyo Raaheelo ayyo immiis. 29 Qassi Laabaani ba ashkkariyo Baalo ba na7ee Raaheelissi danggiriixe gidanaadan immiis. 30 Yaaqoobi Raaheelokka ekkiis. Raaheelo Liyippe aattidi siiqiis. Hara laappun laittaa Laabaanayyo oottiis.
Yaaqoobassi Naati Yelettidosona
31 GODAI Liya siiqettabeennaagaa be7idi, iyyo yeliyo uluwaa dooyiis; shin Raaheela maine. 32 Liya shahaarada attuma na7aa yelaasu. A sunttaanne Roobeela30 sunttaasu; aissi giikko a, “GODAI ta metuwaa be7iis; ha77i tumu tana ta azinai siiqana” yaagaasu.
33 A haranttuwaakka shahaarada attuma na7aa yelaasu. Yelada a, “GODAI taani siiqettabeennaagaa siyido gishshau, taayyo hagaakka gujjiis” yaagada, a Simoona31 sunttaasu.
34  A haranttuwaakka shahaarada attuma na7aa yelaasu. Yelada a, “Taani ayyo heezzu attuma naata yelido gishshau, ta azinai ha77i tanaara waaxettana” yaagada, a Leewa32 sunttaasu.
35 A haranttuwaakka shahaarada attuma na7aa yelaasu. Yelada a, “Hachchiigan taani GODAA galatana” yaagaasu. Hegaa gishshau a Yihudaa33 sunttaasu. Hegaappe guyyiyan yeluwaa essaasu.
30 29:32 Roobeela: Ha sunttaa birshshettai “Hashshu! Attuma na7aa!” woikko “Ta metuwaa be7iis” giyoogaa. 31 29:33 Simoona: Ha sunttaa birshshettai “Siyiis” giyoogaa. 32 29:34 Leewa: Ha sunttaa birshshettai “Waaxettana” giyoogaa. 33 29:35 Yihudaa: Ha sunttaa birshshettai “Galataa” giyoogaa.