30
Raaheela Yaaqoobau naata yelabeennaagaa be7ido wode, ba michchiyo qanaataasu; hegaa gishshau Yaaqooba, “Tau naata imma; hegee xayikko, taani haiqqana” yaagaasu.
Yaagin Yaaqoobi Raaheelo hanqqettidi, “Tana neeyyo yelo diggida Xoossaa gaadiiyye?” yaagiis.
Yaagin a, “Ta danggiriixiyo Baalo hinno be7a; a ta gishshaa yelana mala neeni o ekka; yaatobare i baggaara taanikka na7aayo gidana” yaagaasu. Ba danggiriixiyo Baalo machcho ootti ekkana mala, ayyo immaasu; immin Yaaqoobi o ekkiis. Baala shahaarada attuma na7aa Yaaqoobau yelaasu. Yaatin Raaheela, “Xoossai taassi daannatiis; ta woosaakka siyidi, tau attuma na7a immiis” yaagaasu. Hegaa gishshau a Daana sunttaasu.
Raaheeli danggiriixiyaa Baala haranttuwaa shahaarada, Yaaqoobayyo naa77antto attuma na7aa yelaasu. Yelin Raaheela, “Taani ta michcheera wolqqaama baaxiyaa baaxetada xoonaas” yaagaasu. Hegaa gishshau a Nifttaaleema34 sunttaasu.
Liya baayyo yeloi eqqidoogaa be7ada, ba danggiriixiyo Zilppo efaada Yaaqoobi o machchana mala immaasu. 10 Liyi danggiriixiyaa Zilppa attuma na7aa Yaaqoobau yelaasu. 11 Liya, “Laa hagee aiba lo77o qaadee!” yaagaasu. Hegaa gishshau Gaada35 sunttaasu.
12 Liyi danggiriixiyaa Zilppa Yaaqoobau naa77antto attuma na7aa yelaasu. 13 Yelin Liya, “Taani ai keenaa ufaittiyaanaashsha! Maccaasai tana ufaittiyaaro gaana” yaagaasu. Hegaa gishshau a Aseera36 sunttaasu.
14 Gisttiyaa cakkiyo aginan Roobeeli gade biidi, inkkoyiyaa giyo timaatime milatiya teeraa demmidi, ba aayee Liyissi ehiis. Raaheela Liyo, “Ne na7aa inkkoyiyaappe taayyo imma” yaagaasu.
15 SHin Liya, “Ta azinaa neeni wotta ekkidoogee gidennan ixxin, qassi ta na7aa inkkoyiyaa ekkuutee?” yaagaasu.
Yaagin Raaheela, “Yaanikko, ne na7aa inkkoyiyaa gishshau Yaaqoobi hachchi qammaa nenaara aqo” yaagaasu.
16 He gallassa omarssi Yaaqoobi bazzoppe yiido wode, Liya a mokkanau kiyada a, “Neeni tanaara aqana koshshees; aissi giikko, taani ta na7aa inkkoyiyan nena kerau ekkaichchaas” yaagaasu. Hegaa gishshau i he gallassa qammi iira aqiis.
17 Xoossai Liyi woosaa siyiis; siyin a shahaarada, ichchashantta attuma na7aa Yaaqoobau yelaasu. 18 Yelin Liya, “Taani ta danggiriixiyo ta azinaassi immido gishshau, Xoossai hegaa keraa taayyo qanxxiis” yaagaasu. Hegaa gishshau a Yisaakoora37 sunttaasu.
19 Liya haranttuwaakka shahaarada, usuppuntta attuma na7aa Yaaqoobau yelaasu. 20 Liya, “Xoossai tau al77o imotaa immiis; taani ta azinaayyo usuppun naata yelido gishshau, ha77i i tana bonchchana” yaagaasu. Hegaa gishshau a Zaabiloona38 sunttaasu. 21 Hegaappe guyyiyan issi macca na7iyo yelaasu; yelada o Diino sunttaasu.
22 Xoossai Raaheelo hassayiis; i woosaa siyidi i yeliyo uluwaa dooyiis. 23 A shahaarada attuma na7aa yelaasu; yelada, “Xoossai ta yeellaa qucciis. 24 GODAI tau hara attuma na7akka gujjeerenneeshsha” yaagaasu. Hegaa gishshau a Yooseefa39 sunttaasu.
Yaaqoobi Laabaanaara Damoozan Palamettiis
25 Raaheela Yooseefa yelidoogaappe guyyiyan, Yaaqoobi Laabaana, “Taani ta aawaa biitti simmana mala, tana moissa. 26 Taani eta gishshau neeyyo oottido ta maccaasatanne ta naata hamma; taani baana; aissi giikko, taani neeyyo ai keena ooso oottidaakko neeni eraasa” yaagiis.
27 SHin Laabaani a, “Taani neeyyo issibaa odais; GODAI ne gaasuwan tana anjjidoogaa taani be7aas. 28 Ne damoozaa tau oda; taani neeyyo a qanxxana” yaagiis.
29 Yaagin Yaaqoobi, “Taani neeyyo waata oottidaakko, ne meheekka waani yelettidaakko neeni eraasa. 30 Taani yaanaappe kase neeyyo de7iya guuttai ha77i keehi dariis; GODAI nena taani aadhdhidosan ubban anjjiis. SHin ha77i, taani ta so asau oottanai audee?” yaagiis.
31 Yaagin Laabaani, “Taani neeyyo ai immoo?” yaagidi a oichchiis.
Oichchin Yaaqoobi, “Tau ainne immoppa; shin neeni taayyo issibaa oottikko, taani ne wudiyaa qassikka heemmananne naagana. 32 Taani hachchi ne wudiyaa ubbaa giddoora aadhdhana; hegan ne dorssaappe punccariyaa woikko gazzaa ubbaa, karetta dorssa mara ubbaanne deeshshaappe gazzaanne punccariyaa ubbaa taani shaakkana; eti ta damooza gidana. 33 Hegaa gishshau ta xillotettai neeni taayyo qanxxido damoozaa qoodanau sinttappe yiyo wode, taayyo markkattana; ta deeshshaappe gazza woikko punccare gidennabi woikko karetta gidenna ai dorssa marinne ta matan beettikko, wuuqettidabaadan qoodettana” yaagiis.
34 Yaagin Laabaani, “Maayaas; neeni giidoogaadan gidobai” yaagiis. 35 SHin he gallassan Laabaani kalaade woikko gazza gidida attuma deeshshaa ubbaa, punccare woikko gazza gidida macca deeshshaa ubbaa, bootta gidida ubbaanne karetta dorssa mara ubbaa kessidi, ba attuma naata henttiis. 36 Yaatidi he wudiyaara heezzu gallassa ogiyaa Yaaqoobappe haakkidi biis. SHin Yaaqoobi attida Laabaana wudiyaa heemmiis.
37 Yaaqoobi deeshsha loomiyaappe, gumariyaappenne xanqqarssaappe qayye gatimaa kessidi, poquwaa poqqi poqqidi, giddo bootta zawaa qaaridi gazzayiis. 38 Wudee haattaa uyanau yiyo soho ubban, wonggiriyan, wudiyaa sinttan poqqido gatimata wottiis. Orggiyau eqqidaageeti haattaa uyanau yiidi, 39 he gatimatu sinttan birasettidosona; birasettidi eti kalaade, punccarenne gazza marata yelidosona. 40 Yelin Yaaqoobi marata wudiyaappe shaakkidi dumma wottiis; attida wudiyaa kalaadenne karetta gidiya Laabaana mehiyaa sintti zaariis. Yaatidi baayyo wudiyaa dummayiis; Laabaana mehetuura eta gattibeenna.
41 Gooba maccaageeti orggiyau eqqiyo wode audenne, eti he gatimatu matan birasettana mala, Yaaqoobi he gatimata haattaa wonggiriyan, mehetu sinttan wottees. 42 SHin meheti laafa gidikko, eta sinttan gatimata wottenna. Hegaa gishshau laafiya meheti Laabaanabaa gidin, goobiyaageeti Yaaqoobabaa gididosona. 43 Hagaadan hanidi, Yaaqoobi keehi daro duretidi, daro wudiyaa, macca ashkkaratanne attuma ashkkarata, daro gaameelatanne hareta haariis.
34 30:8 Nifttaaleema: Ha sunttaa birshshettai “Baaxiyaa” giyoogaa. 35 30:11 Gaada: Ha sunttaa birshshettai “Lo77o qaada” giyoogaa. 36 30:13 Aseera: Ha sunttaa birshshettai “Ufaissa” giyoogaa. 37 30:18 Yisaakoora: Ha sunttaa birshshettai “Keraa qanxxees” giyoogaa. 38 30:20 Zaabiloona: Ha sunttaa birshshettai “Bonchchuwaa” giyoogaa. 39 30:24 Yooseefa: Ha sunttaa birshshettai “Gujja” woikko “qucciis” giyoogaa.