33
Yaaqoobi Eesawaara Gaittiis
Yaaqoobi xoqqu gi xeellidi, Eesawi ba oiddu xeetu asaara yiyaagaa be7iis. Hegaa gishshau naata Liyissi, Raaheelissinne naa77u kaadumatatussi shaakkiis. Kaadumatatanne eta naata sinttan, Liyonne i naata eta geeduwan, Raaheelonne Yooseefa wurssettan wottiis. SHin i ba huuphen sinttau aadhdhidi, ba ishaakko matiiddi, sa7aa gakki gakkidi laapputon ziggiis.
SHin Eesawi aara gaittanau woxxidi, a qooriyaa qoommidi yeriis. Eti yeekkidosona. Yaatin Eesawi xoqqu gi xeellidi, maccaasatanne naata be7iis; be7idi i, “Ha nenaara de7iyaageeti oonee?” yaagidi oichchiis.
Oichchin Yaaqoobi, “Eti Xoossai ne ashkkaraayyo kehatettan immido naata” yaagiis. Yaagin kaadumatati bantta naatuura shiiqidi ziggidosona. Hegaappe guyyiyan, Liyanne i naati yiidi ziggidosona; wurssettan Yooseefinne Raaheela yiidi ziggidosona.
Eesawi, “Ha sinttan tanaara gaittida wudee ubbai qassi aibee?” yaagidi oichchiis.
Oichchin i, “Ta godau, hegee taani ne sinttan nashettanaassa” yaagiis.
SHin Eesawi, “Ta ishau, taayyo daroi de7ees; nebai neessa gido” yaagiis.
10 Yaagin Yaaqoobi, “CHii, ha77i taani ne sinttan nashettidabaa gidikko, ha taani immiyoogaa taappe ekka. Neeni tana mokka ekkido gishshau, taani ne som77uwaa be7iyoogee Xoossaa som77uwaa be7iyoogaa mala. 11 Taani neeyyo ehiido ha imuwaa ekka; aissi giikko, Xoossai kehidi immin, taayyo bessiis” yaagiis. Yaaqoobi shoobiyaa tolido gishshau, Eesawi hegaa ekkiis.
12 Hegaappe guyyiyan Eesawi, “Ane hindda; nu ogiyaa boos; taani nenaara issippe baana” yaagiis.
13 SHin Yaaqoobi a, “Ta godau, naati shugo gidiyoogaa eraasa; qassi taani bantta galo marata xanttiya dorssatanne miizzaa naagana koshshees; asai eta issi gallassaa tolidi laaggikko, mehe ubbai haiqqana. 14 Hegaa gishshau, ta godau, ne ashkkaraappe sinttatada ba; taani Se7iiran ta godaa gakkanaassi, ta sinttan de7iya mehiyaa hemetaa keesaanne naatu hemetaa keesaa loddan kaallana” yaagiis.
15 Yaagin Eesawi a, “Yaanikko taani ta asaappe amaridaagaa neeyyo ashshais” yaagiis.
SHin Yaaqoobi a, “Hegee aissee? Taani ta godaa sinttan nashettiyoogee tau gidana” yaagiis.
16 Hegaa gishshau Eesawi he gallassi ogiyan gelidi, Se7iira simmiis. 17 SHin Yaaqoobi Sukkota biis; yan baayyo keettaa keexxiis; ba mehetuyyoonne daaseta daasiis. Hegaa gishshau he sohuwaa Sukkota45 giidi sunttiis.
18 Yaaqoobi Masphphexoomiyaappe simmido wode, Kanaane biittan de7iya Sekeema giyo katamaa sarotettan gakkiis; i he katamaayyo baazzan uttiis. 19 Ba dunkkaaniyaa tolido gadiyaa SHekeema aawaa Hamoora naatuppe xeetu xaqara biran shammiis. 20 Yan yarshshiyoosaa keexxidi a, “Xoossaa, Israa7eela Xoossaa” giidi sunttiis.
45 33:17 Sukkoti: Ha sunttaa birshshettai “Daaseta” giyoogaa.