34
SHekeemi Diino Dafiis
Liya Yaaqoobayyo yelido na7iyaa Diina, he wode he biittaa maccaasata be7anau kiyaasu. He biittaa haariya Hiiwiyaa Hamoora na7aa SHekeemi o be7idi, o dafi efiidi mooriis. A wozanai Yaaqooba na7iyo Diino amottiis; i o siiqiis; siiqidi o lo77iyaabaa iyyo haasayiis. SHekeemi ba aawaa Hamoora, “Taayyo ha na7iyo machcho oichcharkkii” yaagiis.
Yaaqoobi ba na7iyaa Diina moorettidoogaa siyiyo wode, a attuma naati bazzon mehiyaara de7oosona; hegaa gishshau eti gakkanaashin co77u giis.
Hegaappe guyyiyan, SHekeema aawaa Hamoori Yaaqoobaara haasayanau yiis. Yaaqooba attuma naati hegaa siyidosaara bazzoppe yiidosona; eti azzanidosonanne yiillotidosona; aissi giikko, SHekeemi Yaaqooba na7iyo dafi efiidi mooriyoogan, Israa7eela bolli pokkobaa, oottanau bessennabaa oottiis.
SHin Hamoori eta, “Ta na7ai SHekeemi intte na7eessi daro dagammiis; hayyanintta o assi machcho immerkketii! Nunaara ekettitenne gelettite; intte macca naata nuuyyo immite; nu macca naatanne intteyyo ekkite. 10 Intte nu giddon uttana danddayeeta; biittai keehi aaho; an de7ite; zal77ite; an aquwaa demmite” yaagiis.
11 He wode SHekeemi Diini aawaanne i ishantta, “Taani intte sinttan nashettikko, intte caddiyoobaa aiba gidikkonne immana. 12 Intte mishira na7eessi immiyoobaanne koitaa intte koyido keenaa darissidi tana caddite; taani intte tana caddidobaa aibanne immana; shin taani machchanau na7iyo taayyo immerkketii!” yaagiis.
13 Bantta michchiyo Diino SHekeemi tunissido gishshau, Yaaqooba attuma naati SHekeemayyoonne a aawaa Hamoorayyo worddobaa yootidosona; 14 eta hagaadan yaagidosona; “Nuuni hegaa malabaa oottana danddayokko; nuuni nu michchiyo qaxxarettibeenna asau immokko; hegee nuna kaushshiyaabaa. 15 Nuuni intte issibaa oottikko intteyyo, ‘Eeno’ gaana; hegee aibee giikko, intte biittaa attumaasai ubbai qaxxarettidi nunadan hanikko, 16 yaanikko nuuni nu macca naata intteyyo immanau ‘Eeno’ gaana; intte macca naatakka nuuyyo ekkana. Nuuni intte giddon uttidi, inttenaara issi asa gidana. 17 SHin intte qaxxarettanau maayennabaa gidikko, nuuni nu michchiyo ekkidi baana” yaagidosona.
18 Yaagin eti giidobai Hamooraunne a na7aa SHekeemau lo77o milatiis. 19 He wodallai, ba aawaa keettan de7iya ubbaappe aadhdhi bonchchettidaagee, Yaaqooba na7en ufaittido gishshau, eti giidobaa oottanau takkibeenna. 20 He wode Hamoorinne a na7ai SHekeemi bantta katamaa gutaraa biidi, bantta katamaa asau hagaadan yaagidi yootidosona; 21 “Ha asati nunaara siga; eti nu biittan de7onanne zal77ona; biittai keehi aaho. Eta macca naatanne nuuni ekkana; etinne nu macca naata ekkana. 22 SHin nunaara eti issi asadan de7anau nuuni issibaa maayettanau koshshees; hegeenne, eti qaxxarettidoogaadan nu attumaasai ubbai qaxxarettanaagaa. 23 Nuuni hegaadan oottikko, eta miizzai, eta aqoinne eta hara mehe ubbai nubaa gidennee? Hegaa gishshau ane nuuni eti giyoogaa maayoos; etinne nu giddon de7ana” yaagidosona.
24 Katamaa gutaraa shiiqida asati ubbai Hamoorayyoonne a na7aa SHekeemayyo, “Eeno” giidosona. Yaatin he katamaa attumaasati ubbai qaxxarettidosona.
25 Heezzantto gallassi, eti ubbai bantta qaxxaraa masunttaa sahettishin, Yaaqooba attuma naatuppe naa77ai, Simooninne Leewi, Diini ishantti, bantta bisuwaa ekkidi, ooninne erennan katamaa gelidi, attumaasata ubbaa woridosona. 26 Hamooranne a na7aa SHekeema bisuwan woridi, bantta michchiyo Diino SHekeema keettaappe ekkidi efiidosona. 27 Yaaqooba attuma naati he ahatu bolli gelidi, bantta michchiyo Diino tunissida katamaa bonqqidosona. 28 Eta dorssaa wudiyaa, miizzaa wudiyaa, hariyaa, katama giddon de7iyaabaanne gaxan de7iyaabaa ubbaa ekkidosona. 29 Eta aquwaa ubbaa, eta naata ubbaanne maccaasata ubbaa omooddidosona; keettan de7idabaa ubbaa bonqqidosona.
30 Yaaqoobi Simoonanne Leewa, “Intte ta bolli metuwaa ehiichchideta; ha biittan de7iya Kanaanetinne Parzzeti tana ixxana; nuuni qoodan guutta; eti issippe gididi ta bolli woraajjikko, taaninne ta so asai xayana” yaagiis.
31 SHin eti, “Yaatin i nu michchiyo shaaramuxadan oottana bessii?” yaagidosona.