35
Yaaqoobi Beeteele Simmiis
Xoossai hegaappe guyyiyan Yaaqooba, “Dendda! Denddada pude Beeteele ba; baada yan de7a. Neeni ne ishaa Eesawappe baqatiyo wode neeyyo qonccida Xoossaayyo yan yarshshiyoosaa keexxa” yaagiis.
Yaagin Yaaqoobi ba so asaanne banaara de7iyaageeta ubbaa, “Intte gidduwan de7iya allaga xoossatu misileta diggite; intte bollaa geeshshite; intte maayuwaanne laammite. Ane denddidi, pude Beeteele boos; ta metuwaa gallassi taayyo siyida, taani biidosan ubban tanaara gidida Xoossau, taani yan yarshshiyoosaa keexxana” yaagiis. Hegaa gishshau eti banttayyo de7iya allaga xoossatu misileta ubbaanne bantta haittan de7iya gutuchchaa ubbaa Yaaqoobau immidosona; immin Yaaqoobi hegeeta Sekeeman de7iya wolaa garssan moogiis.
Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobinne a attuma naati denddidi biishin, issi urainne eta oiqqanau kaallibeenna; aissi giikko, eti biishin, eta yuushuwan de7iya katamaa asaa ubbaa bolli Xoossaa dagamai wodhdhiis.
Yaaqoobinne aara de7iya asai ubbai Kanaane biittan de7iya (Beeteele giyo) Looza gakkidosona. Gakkin yan i yarshshiyoosaa keexxiis; i he sohuwaa El-Beeteele46 giidi sunttiis; aissi giikko, i ba ishaappe baqatidi biyo wode, Xoossai ayyo qonccido sohoi hegaa.
Ribiqo dichchiya Deboora yan haiqqaasu; Beeteeleppe hirkkiira de7iya wolaa garssan a moogettaasu; hegaa gishshau he mittaa sunttai Yeehuwaa Wolaa geetettiis.
Yaaqoobi Masphphexoomiyaappe simmidoogaappe guyyiyan, Xoossai ayyo zaaretti qonccidi, a anjjiis; 10 Xoossai a, “Ne sunttai Yaaqooba; shin hagaappe sinttanau neeni mulekka Yaaqooba geetettakka; ne sunttai Israa7eela gidana” yaagidi i a Israa7eela sunttiis.
11 Qassi Xoossai Yaaqooba, “Taani Ubbaa Danddayiya Xoossaa; neeni yeletta; coratta; kawotettatinne kawotettaa asai neeppe kiyana; kawotikka ne gulbbataappe kiyana. 12 Taani Abrahaamaunne Yisaaqau immido biittaa, qassi neeyyo immais; neeppe guyyiyankka taani ha biittaa ne zerettaayyo immana” yaagiis. 13 Hegaappe guyyiyan, Xoossai aara haasayido sohuwaappe pude kiyiis.
14 Yaaqoobi Xoossai banaara haasayido sohuwan shuchchaa essidi, a bolli ushshaa yarshshuwaa tigiis; zaitiyaakka a bolli tigiis. 15 Yaaqoobi Xoossai banaara haasayido sohuwaa “Beeteele” giidi sunttiis.
Raaheelinne Yisaaqa Haiquwaa
16 Eti hegaappe guyyiyan, Beeteeleppe denddidosona. Eti Efiraataa gakkanau guuttaa ashshidaashin, Raaheelo maaretai oiqqiis; maaretan a keehi waayettaasu. 17 Maaretai o waayissido wode o yelissiyaara, “Yayyoppa; hageekka attuma na7aa” yaagaasu. 18 SHin a haiqqaidda, shemppoi kiyishin, ba na7aa Ben77ona47 sunttaasu; shin a aawai a Biniyaama48 sunttiis.
19 Hegaappe guyyiyan, Raaheela haiqqa bayaasu; haiqqada Beetaliheeme giyo Efiraata efiya ogiyaa doonan moogettaasu. 20 Yaaqoobi i duufuwan hawulttiyaa shuchchaa essiis; he hawulttee hachchi gakkanaassikka Raaheeli duufuwaa erissees.
21 Israa7eeli hegaappe denddidi, Edera gimbbiyaappe hefinttan ba dunkkaaniyaa tokkiis. 22 Israa7eeli he biittan de7ishin, Roobeeli biidi, ba aawaassi yelida kaadumatee Baaliira zin77iis. Israa7eelinne ha yohuwaa siyiis.
Yaaqooba attuma naati tammanne naa77a. 23 Liyi naati Yaaqooba baira na7aa Roobeela, Simoona, Leewa, Yihudaa, Yisaakooranne Zaabiloona. 24 Raaheeli attuma naati Yooseefanne Biniyaama. 25 Raaheeli danggiriixee Baali attuma naati Daananne Nifttaaleema. 26 Liyi danggiriixee Zilppi attuma naati Gaadanne Aseera. Hageeti Masphphexoomiyan Yaaqoobayyo yelettida a attuma naata.
27 Yaaqoobi (Kebroona giyo) Qiriyaati-Arbba7a matan Mamiren de7iya, ba aawaa Yisaaqa soo yiis; he sohoi kase Abrahaaminne Yisaaqi de7ido soho. 28 Yisaaqi xeetanne hosppun tammu laittaa de7iis; 29 i daro wodiyaa de7idi, lo77o ceeggidi haiqqiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis. A naati Eesawinne Yaaqoobi a moogidosona.
46 35:7 El-Beeteele: Ha sunttaa birshshettai “Xoossaa keettaa Xoossaa” giyoogaa. 47 35:18 Ben77ona: Ha sunttaa birshshettai “Metuwaa na7aa” giyoogaa. 48 35:18 Biniyaama: Ha sunttaa birshshettai “Ta ushachcha kushiyaa na7aa” giyoogaa.