36
Eesawa Yeletaa
(Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 1:34-37)
Eedooma giyo Eesawa yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Eesawi Kanaane biittaa macca naatuppe bau machchota ekkiis; etinne Hiitiyaa Eloona na7iyo Aado, Hiiwiyaa Xibaa7oona na7ai Aani yelido Oholiibaamonne Isimaa7eela na7iyo, Nabaayoota michchiyo Baasemaato. Aada Eesawayyo Elifaaza yelaasu; Baasemaatakka Ra7u7eela yelaasu; Oholiibaama Ya7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha yelaasu; Kanaane biittan Eesawayyo yelettida attuma naati hageeta.
Eesawi ba keettaayeta, ba attuma naatanne macca naata, ba so asa ubbaa, ba miizzatanne ba mehe ubbaa Kanaane biittan i haaridobaa ubbaa ekkidi, ba ishaa Yaaqoobappe haakkiya biitti biis. Eta aqoi darido gishshau, eti issippe de7anau danddayibookkona; eta mehee darido gishshau, eti de7iyo biittai eta naa77aayyo gidanau danddayibeenna.
Yaanin Eedooma giyo Eesawi Se7iira giyo gezziyan uttiis.
Se7iira gezziyan de7ida Eedoomatu aawaa Eesawa yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. 10 Hagee Eesawa attuma naatu sunttaa; hegeetinne Eesawa keettaayee Aadi na7aa Elifaazanne Eesawa keettaayee Baasemaati na7aa Ra7u7eela.
11 Elifaaza naati Temaana, Omaara, Xafa, Ga7itaamanne Qanaaza. 12 Qassi Timinaa7a Eesawa na7aa Elifaazayyo kaadumata; a Elifaazayyo Amaaleeqa yelaasu. Hageeti Eesawa keettaayee Aadi na7aa naata.
13 Ra7u7eela attuma naati Nahaata, Zaraaha, SHammanne Miiza; hageeti Eesawa keettaayee Baasemaati na7aa naata.
14 Xibaa7oona na7ai Aani yelido Oholiibaama attuma naati hageeta; a Eesawayyo Ya7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha yelaasu.
15 Eesawa yeletaa halaqati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Eesawayyo baira na7aa Elifaaza attuma naati, halaqa gididaageeti Temaana, Omaara, Xafa, Qanaaza, 16 Qoraaha, Ga7itaamanne Amaaleeqa; Eedooma biittan Elifaazi yelido halaqati hageeta; hageeti ubbai Aadi na7aa naata.
17 Eesawa na7aa Ra7u7eela attuma naati, halaqa gididaageeti Nahaata, Zaraaha, SHammanne Miiza; Eedooma biittan Ra7u7eeli yelido halaqati hageeta; eti Eesawa keettaayee Baasemaati na7aa naata.
18 Eesawa keettaayee Oholiibaami attuma naati, halaqa gididaageeti Ya7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha; eti Aana na7ee, Eesawa keettaayee Oholiibaamippe yelettida halaqata.
19 Eedooma giyo Eesawa attuma naati hageeta; eta halaqatikka hageeta.
Se7iira Yeletaa
(Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 1:38-42)
20 Eedooma biittan de7iya Hooriyaa Se7iira attuma naati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta; hegeetikka Loxaana, SHobaala, Xibaa7oona, Aana, 21 Dishoona, Exeeranne Dishaana; hegeeti, Eedooma biittan de7iya Se7iira attuma naati, Hooretu halaqata.
22 Loxaana attuma naati Hooranne Heemaama; Loxaana michchiyaa Timinaa7o.
23 SHobaala attuma naati Aaliwaana, Manahaata, Eebaala, SHefanne Oonaama.
24 Xibaa7oona attuma naati Aayanne Aana; hagee Aani bazzon ba aawaa Xibaa7oona hareta heemmiiddi haattaa bilbbuwaa demmidaagaa.
25 Aana na7ai Dishoona; na7iyaa qassi Oholiibaamo.
26 Dishoona attuma naati Hemddaana, Eshibaana, Yitiraananne Karaana.
27 Exeera attuma naati Bilihaana, Za7iwaananne Aqaana.
28 Dishaana attuma naati Uuxanne Araana.
29 Hooretu halaqati hageeta; Loxaana, SHobaala, Xibaa7oona, Aana, 30 Dishoona, Exeeranne Dishaana. Hageeti Se7iira biittan bantta yaran yaran shaahettida Hooretu halaqata.
Eedooma Kawota
(Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 1:43-54)
31 Israa7eelan kawoi kawotanaappe kase Eedooma biittan kawotida kawoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta.
32 Ba7oora na7ai Belaa7i Eedooman kawotiis; a katamaa sunttai Dinaaba geetettees.
33 Belaa7i haiqqin, Booxirappe yiida Zaraaha na7ai Yobaabi kawotiis.
34 Yobaabi haiqqin, Temaana biittaappe yiida Hushaami kawotiis.
35 Hushaami haiqqin, Badaada na7ai Hadaadi, Midiyaama asata Moo7aaba biittan xoonidaagee kawotiis; a katamaa sunttai Awiita geetettiis.
36 Hadaadi haiqqin, Maasireeqappe yiida Saamili kawotiis.
37 Saamili haiqqin, shaafaa matan de7iya Rahobootappe yiida SHaa7uli kawotiis.
38 SHaa7uli haiqqin, Akiboora na7ai Ba7aalihanaani kawotiis.
39 Akiboora na7aa Ba7aalihanaani haiqqin, Hadaari kawotiis; a katamaa sunttai Paa7u geetettees; a keettaayyiyaa Mezaahaaba na7iyaa Maaxireeda yelido Mahexaabi7eelo geetettausu.
40 Eesawa yeletaa halaqati bantta yaran yaran, bantta sohuwan sohuwaaninne bantta sunttan sunttan hageeta; Timinaa7a, Aliwa, Yeteeta, 41 Oholiibaama, Eela, Piinoona, 42 Qanaaza, Temaana, Mibxxaara, 43 Maagidi7eelanne Iraama. Hageeti bantta haariyo biittan, bantta de7iyoosan de7iyoosan Eedooma halaqata. Hagee Eesawi, Eedoomatu aawaa.