37
Yooseefanne A Ishantta
Yaaqoobi ba aawai de7ido Kanaane biittan uttiis.
Yaaqooba naati hanidobai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa.
Yooseefi tammanne laappun laitta na7a gidido wode, ba aawaa kaadumatatuppe, Baalippenne Zilppippe yelettida ba ishanttuura wudiyaa heemmees. He wode i ba aawaayyo eti oottido iitabaa yootees.
Israa7eeli Yooseefa cimidi yelido gishshau, ba hara attuma naatu ubbaappe aattidi siiqees. I ayyo alleeqettida maayuwaa giigissiis. A ishantti bantta aawai a etappe aattidi siiqiyoogaa be7ido wode, eti a ixxidi, keha qaala ayyo haasayanau danddayibookkona.
Yooseefi aimo aimottidi, ba ishanttuyyo yootiis; yootin eti a yaa darissidi ixxidosona. I eta, “Taani aimottido aimuwaa siyite. Nuuni gaden mirqqiyaa qachchishin, ta mirqqee issi kuttan denddidi sitti giidi eqqi bayin, intte mirqqeti yuuyi aadhdhidi ta mirqqiyaassi ziggidosona” yaagiis.
Yaagin a ishantti a, “Neeni nu bollan kawotana hanaiyye? Woikko nuna tumu haarana hanaiyye?” yaagidosona. Eti a aimuwaa gishshaunne a oduwaa gishshau, yaa darissidi ixxidosona.
Qassi Yooseefi hara aimuwaa aimottidi, ba ishanttuyyo yootiis; “Siyite; taani hara aimuwaakka aimottaas. He aimuwan awai, aginainne tammanne isiini xoolintteti taayyo ziggoosona” yaagiis.
10 Ba aawaayyoonne ba ishanttuyyo he aimuwaa yootido wode, a aawai a, “Hagee neeni aimottidoogee aiba aimoo? Tumu taani, ne aayyiyaanne ne ishantti yiidi, ne sinttan sa7an gufannidi neeyyo zigganeeyye?” yaagidi seeriis. 11 A ishantti a qanaatidosona; shin a aawai ha yohuwaa ba wozanan wottiis.
Ishantti Yooseefa Baizzidosona
12 Issi gallassi a ishantti Sekeema matan bantta aawaa dorssaa heemmanau biidosona; 13 bin Israa7eeli Yooseefa, “Ne ishantti Sekeeman wudiyaa heemmiyoogaa eraasa. Haaya; taani nena etakko kiittana” yaagiis.
Yaagin Yooseefi, “Eeno” yaagiis.
14 Yaagin i a, “Ba; baada ne ishanttinne wudee saro gidiyoogaa be7a; be7ada etabaa taayyo yootaasa” yaagiis. Yaagidi a Kebroona dilbbaappe kiittiis.
Kiitettidi i Sekeema biis. 15 Yan dembbaa giddon i yaa haa simerettishin, issi asi a demmidi, “Na7au, ai koyai?” yaagidi oichchiis.
16 Oichchin i, “Ta ishantta koyais; eti wudiyaa heemmiyoosai awaanakkonne hailaa taayyo odarkkii!” yaagiis.
17 Yaagin bitanee, “Hagaappe denddiichchidosona; eti, ‘Nuuni Dootaana boos’ giishin siyaas” yaagiis. Hegaa gishshau, Yooseefi ba ishanttu geeduwaa biidi, eta Dootaanan demmiis.
18 SHin i haahuwan de7ishin, eti a be7idosona; i etakko gakkennan de7ishin, eti a woranau a bolli maqettidosona. 19 Issoi issuwaa, “Be7ite! Aimuwaawai yees. 20 Haayite; a woridi, ha ollatuppe issuwaa giddo yeggoos. Hegaappe guyyiyan, ‘Iita do7i a miis’ yaagana; yaatidi a aimoi ehiyoobaa be7ana” yaagidosona.
21 Roobeeli hegaa siyido wode, eta kushiyaappe a ashshanau koyidi, “A worennan aggoos. 22 Suutta gussoppite; a intte bazzuwan de7iya ha ollaa giddo olite; a bolli kushe wottoppite” yaagiis. Roobeeli hagaa a etappe ashshidi guyye a aawaakko yeddanau giis.
23 Yooseefi ba ishanttukko gakkido wode, i maayido alleeqettida maayuwaa appe qaari ekkidosona; 24 a efiidi haatti bainna mela ollan yeggidosona.
25 Eti bantta qumaa maanau uttidaashin, Isimaa7eela asati Gibxxe baanau Gala7aadeppe yiyaageeta xoqqu giidi be7idosona; eti bantta gaameelan sawuwaa, balasaane giyo xaliyaanne karbbiyaa caani wottidosona.
26 Yihudai ba ishantta, “Nuuni nu ishaa woridi a suuttaa qosiyaabaa gidikko nuna ai go77ii? 27 Haayite; a Isimaa7eelatuyyo baizzoos; a bolli nu kushiyaa wottokko; aissi giikko, i nu ishaa, nu ashuwaa” yaagiis. Yaagin a ishantti maayidosona. 28 Hegaa gishshau Midiyaama biittaa zal77anchchati hegaara aadhdhishin, a ishantti Yooseefa ollaappe kessidi, Isimaa7eela asatuyyo laatamu xaqara biran baizzidosona. Baizzin eti Yooseefa Gibxxe biittaa efiidosona.
29 Roobeeli ollaakko simmidi, Yooseefi yan bainnaagaa be7ido wode, azzanidi ba maayuwaa pooshshiis. 30 I guyye ba ishanttukko biidi, “Na7ai yan baawa; ha77i taani au booshsha!” yaagiis.
31 Hegaappe guyyiyan eti Yooseefa maayuwaa ekkidi, deeshsha orggiyaa shukkidi, he suuttan naaqqidosona. 32 Alleeqettida a maayuwaa bantta aawaakko efiidi a, “Nuuni hagaa demmida; hagee ne na7aa maayuwaakkonne ane xeella” yaagidosona.
33 Yaagin maayuwaa i eridi, “Hagee ta na7aa maayuwaa! Iita do7i a mirggiis. Yooseefi tumakka zaazettiichchiis” yaagiis.
34 Yaagidi Yaaqoobi azzanidi, ba maayuwaa peeriis; ba xeessan waaruwaa gixxidi, ba na7aayyo daro gallassaa yeekkiis. 35 A attuma naatinne macca naati ubbai a minttettanau yiidosona; shin i minnennan ixxiis; ixxidi, “CHii, taani yeekkaidda ta na7aakko baada, duufuwan gelana” yaagidi, a aawai ayyo yeekkiis.
36 He wode Midiyaama biittaa asati Yooseefa Gibxxe kawuwaa oosanchchaa PHoxiifaarayyo Gibxxen baizzidosona; i naagiyaageetu halaqa.