39
Yooseefanne PHoxiifaara Keettaayyiyo
Isimaa7eela asati Yooseefa Gibxxe efi wottidosona. Efin Gibxxiyaa PHoxiifaari, kawuwaa oosanchchatuppe issoi, naagiyaageetu halaqai Yooseefa Isimaa7eelatuppe shammiis.
GODAI Yooseefaara de7ees; hegaa gishshau, i oottiyoobaa ubbaa ayyo injjeyiis; yaatin ba godaa, Gibxxiyaa son de7iis. GODAI aara de7iyoogaanne GODAI i oottidobaa ubbaa ayyo injjeyiyoogaa PHoxiifaari be7ido wode, Yooseefi a sinttan nashettiis; i ayyo kiitettiis. PHoxiifaari a ba keettaa asaa bolli sunttiis; bau de7iyaabaa ubbaa a kushiyan wottiis. PHoxiifaari ba keettan de7iyaabaa ubbaa bollinne ba aquwaa ubbaa bolli sunttido wodiyaappe doommidi, GODAI Gibxxe bitaniyaa keettaa Yooseefa gishshau anjjiis. GODAA anjjoi PHoxiifaarayyo sooninne gaden de7ida ubbabaa bolli wodhdhiis. Hegaa gishshau baayyo de7iya ubbabaa Yooseefau sheedhdhiis; i ba miyo qumaappe attin, ainne qoppenna.
Yooseefi yallisanne puulanchcha asa. Amarida wodiyaappe guyyiyan, a godaa keettaayyiyaa Yooseefa xeella be7ada, “Haaya; tanaara zin77a” yaagaasu.
SHin i ixxiis. Ba godaa keettaayyiyo, “Be7a; ta godai tau sheedhdhidi ba son de7iyaabau aibaunne hirggenna; baayyo de7iyaabaa ubbaa ta kushiyan wottiis. Ha son taappe gitatiyai ooninne baawa. Neeni a keettaayyiyo gidiyo gishshau ne xalaalappe attin, ta godai taayyo immibeennabi baawa. Yaatin taani waatada hagaa mala daro iitabaa hanada Xoossaa bolli nagaraa oottoo?” yaagiis. 10 A ha yohuwaa hachchi hachchi Yooseefau yootikkonne, i iira zin77ennan woikko i matan uttennan ixxiis.
11 Issi gallassi i ba oosuwaa oottanau soo geliis; geliyo wode, so ashkkaratuppe ooninne son baawa. 12 A Yooseefa afalaa oiqqada, “Tanaara zin77a” yaagaasu. SHin i ba afalaa i kushiyan yeggidi, sooppe kare woxxidi kiyiis.
13 Yooseefi ba afalaa i kushiyan yeggidi, sooppe kare woxxiichchidoogaa a be7ido wode, 14 ba so ashkkarata xeesada eta, “Be7ite; ta keettaawai ehiido ha Ibraawe bitanee tana kaushshirggidi ashshiis; i tanaara zin77anau hagaa geliis; shin taani ta qaalaa xoqqissada waassaas. 15 Taani waassin siyido wode, i ba afalaa ta matan yeggidi, sooppe kare woxxidi kiyiis” yaagaasu.
16 A godai soo yaana gakkanaassi a Yooseefa afalaa ba matan wottaasu. 17 Hegaappe guyyiyan, a ayyo hagaadan yaagada odaasu; “Hegee neeni nuuyyo ehiido Ibraawe aillee tanaara zin77anau taakko geliis; 18 shin taani ta qaalaa xoqqissada waassidoogee, ba afalaa ta matan yeggidi, sooppe kare woxxiis” yaagaasu.
19 A godai ba keettaayyiyaa, “Ne aillee tana hagaadan oottiis” yaagada yootido qaalaa siyidi, hanqquwaa suulliis. 20 Yooseefa godai a efiidi, kawuwaa qashuwaasai de7iyo qasho keettan yeggiis.
21 SHin Yooseefi yan qasho keettan de7iyo wode, GODAI aara de7ees. I ayyo qarettiis; qasho keettaa halaqaa sinttan ayyo nashuwaa immiis. 22 Yaanin qasho keettaa halaqai qashuwaasaa ubbaa Yooseefa kushiyan wottiis; hegan oosettiyaabaa ubbaa oottiyaagee a. 23 Qasho keettaa halaqai Yooseefa kushiyan de7iyaabau aibaunne hirggenna; aissi giikko, GODAI aara de7ees; i oottiyoobaakka ubbaa ayyo injjeyiis.