40
Yooseefi Qashuwaasatu Aimuwaa Birshshiis
Amarida wodiyaappe guyyiyan, Gibxxe kawuwaa eessaa tigiyaageenne oittaa uukkiyaagee bantta godaa Gibxxe kawuwaa naaqqidosona. Kawoi eessaa tigiyaageetu halaqaayyoonne oittaa uukkiyaageetu halaqaayyo naa77aayyookka keehi hanqqettiis. Hanqqettidi Yooseefi qashettido qasho keettan, naagiyaageetu halaqaa son eta wottiis. Naagiyaageetu halaqai eta Yooseefau sheedhdhiis; i etau oottees. Eti qasho keettan amarida wodiyaa uttidosona.
Gibxxe kawuwaayyo eessaa tigiyaageenne oittaa uukkiyaagee, qasho keettan de7iya naa77aikka, issi qammi dumma dumma aimuwaa aimottidosona. Qassi aimotuyyo huuphiyan huuphiyan eta birshshettai de7ees. Yooseefi maallado etakko gelido wode, azzani uttidaageeta be7iis. Hegaa gishshau ba godaa son banaara qasho keettan de7iya kawuwaa oosanchchata, “Hachchi intte som77oi aibissi xumidee?” yaagidi oichchiis.
Oichchin eti a, “Nuuni naa77ai aimo aimottida; shin nuuyyo birshshiyaabi xayiis” yaagidosona.
Yaagin Yooseefi eta, “Aimo birshshettai Xoossaabaa gidenneeyye? Intte aimuwaa taayyo yootite” yaagiis.
Yaagin eessaa tigiyaageetu halaqai ba aimuwaa Yooseefayyo hagaadan yaagidi yootiis; “Taani ta aimuwan issi woiniyaa turaa ta sinttan be7aas. 10 Qassi he woiniyaa turaayyo heezzu tashee de7ees. I maraa yelidi, ciishshaa ciyyidi, wurccuwaa wurcciis; wurccoinne teeriis. 11 Kawuwaa wanccai ta kushiyan de7ees; taani woiniyaa teeraa ekkada, kawuwaa wanccan gum77ada, he wanccaa a kushiyan wottaas” yaagiis.
12 Yaagin Yooseefi, “Hegaa birshshettai hagaa; heezzu tasheti heezzu gallassata. 13 Heezzu gallassatu giddon kawoi nena denttana; denttidi i nena kase ne sunttatettau zaarana; kase neeni eessaa tigiyo wode oottidoogaadan, neeni kawuwaa wanccaa a kushiyan wottana. 14 SHin neeyyo sa7ai kehido wode tana dogoppa; taayyo keha; tabaa kawuwaayyo yootada, ha qasho keettaappe tana kesissa; 15 aissi giikko, tana Ibraawetu biittaappe gubaayidi ehiidosona; harai atto hagankka tana qashissiyaabaa ainne oottabeikke” yaagiis.
16 Oittaa uukkiyaageetu halaqai Yooseefi aimuwaa loitti birshshidoogaa be7ido wode Yooseefa, “Taanikka aimo aimottaas; ta huuphiyan heezzu samppa oittai de7ees; 17 bolla bagga samppan Gibxxe kawuwaayyo uukettida ubba qommo oittai de7ees. SHin kafoi hegaa ta huuphiyan de7iya samppaappe mees” yaagiis.
18 Yaagin Yooseefi, “Hegaa birshshettai hagaa; heezzu samppati heezzu gallassata. 19 Heezzu gallassatu giddon kawoi nena denttana; denttidi ne qooriyaa muucissidi mittan kaqissana; ne ashuwaanne kafoi maana” yaagiis.
20 Heezzantta gallassan Gibxxe kawoi ba yelettido gallassi ba oosanchchatu ubbaayyo gibiraa giigissiis. Eessaa tigiyaageetu halaqaanne oittaa uukkiyaageetu halaqaa denttidi, ba oosanchchatu gidduwan essiis. 21 Eessaa tigiyaageetu halaqaa a sunttatettau zaarin, i kawuwaa kushiyan wanccaa wottiis. 22 SHin kawoi oittaa uukkiyaageetu halaqaa eta aimuwaa birshshettaa Yooseefi yootidoogaadankka kaqissiis. 23 SHin eessaa tigiyaageetu halaqai Yooseefa hassayibeenna; dogi aggiis.