41
Yooseefi Gibxxe Kawuwaa Aimuwaa Birshshiis
Naa77u laitta kumettai aadhdhido wode, Gibxxe kawoi aimo aimottiis; aimuwan i Naile SHaafaa doonan eqqiis; eqqidaashin laappun orddenne modhdho miizzati Naile SHaafaappe kiyi wodhdhidi, shombboquwaa giddon miishin be7iis. Etappe simmin, hara laappun meraa iitanne gilqqa miizzati Naile SHaafaappe kiyidosona; kiyidi shaafaa doonan de7iya hara miizzatu matan eqqidosona. He meraa iitanne gilqqa miizzati laappun orddenne modhdho miizzata miidosona. Hegaappe guyyiyan kawoi beegottiis.
I zaaretti xiskkidi, naa77antto aimuwaakka aimottiis; laappun lo77onne muruta tiyati issi anuwan diccidosona. Etappe simmin, shoggettidanne arshsho bagga carkkuwan shullida hara laappun tiyati kiyidosona. He shoggettida tiyati lo77onne muruta tiyata mittidosona. Hegaappe guyyiyan kawoi beegottidi, aimo gidiyoogaa eriis. Sa7ai wonttin, a wozanai shabbirettiis; hegaa gishshau Gibxxen de7iya bitanchchatu ubbaunne aadhdhida eranchchatu ubbau kiittidi xeesissiis; kawoi etayyo ba aimuwaa yootiis; shin ayyo he aimuwaa birshshiyaabi xayiis.
Eessaa tigiyaageetu halaqai he wode Gibxxe kawuwaa hagaadan yaagiis; “Taani ta mooruwaa hachchi hassayais. 10 Issitoo kawoi ba ashkkaratuyyo hanqqettidi, tananne oittaa uukkiyaageetu halaqaa qasho keettan yeggiis. 11 Yan de7iiddi nuuni huuphiyan huuphiyan aimo aimottida; aimuwaayyo dumma dumma birshshettai de7ees. 12 He wode naagiyaageetu halaqaa ashkkarai, Ibraawe wodallai nunaara qasho keettan de7ees. Nuuni nu aimuwaa ayyo yootida; yootin i nuuyyo huuphiyan huuphiyan aimuwaa birshshiis. 13 Yaanin he yohoti i nuuyyo birshshidoogaadankka hanidosona. Hegee aibee giikko, taani ta sunttatettau simmaas; hinkko bitanee kaqettiis” yaagiis.
14 Yaagin Gibxxe kawoi Yooseefayyo kiittidi xeesissiis. Eti a qasho keettaappe eesuwan ehiidosona. I meedettidi ba maayuwaa laammidi, kawuwaakko geliis. 15 Gelin kawoi Yooseefa, “Taani aimo aimottaas; shin a issoinne birshshanau danddayibeenna. SHin taani, ‘Yooseefi aimo siyikko, birshshanau danddayees’ giyoogaa siyaas” yaagiis.
16 Yaagin Yooseefi, “Taani hegaa danddayikke; shin Xoossai kawuwaayyo likke birshshettaa immana” yaagiis.
17 Yaagin kawoi, “Taani ta aimuwan Naile SHaafaa doonan eqqidaashin, 18 laappun orddenne modhdho miizzati Naile SHaafaappe kiyidi, shombboquwaa giddon moosona. 19 Etappe simmin, hara laappun meraa iita, gilqqanne laafa miizzati kiyidosona; taani hegaa mala meraa iita miizza Gibxxe biittan mulekka be7a erikke. 20 Meraa iitanne laafa miizzati koiroogeeta, laappun modhdho miizzata miidosona. 21 SHin eta miidoogaappe guyyiyankka, eti miidobaa ooninne eranau danddayibeenna; aissi giikko, eta merai kaseegaadankka iiti uttiis. Hegaappe guyyiyan taani beegottaas.
22 “Taani ta aimuwan qassi laappun lo77onne muruta tiyata issi anuwan diccidaageeta be7aas. 23 Etappe simmin, shoggettidanne arshsho bagga carkkuwan shullida hara laappun tiyati kiyidosona. 24 He shoggettida tiyati laappun lo77o tiyata mittidosona. Taani ha aimuwaa bitanchchatuyyo yootaas; shin taayyo aimuwaa birshshiyaabi beettibeenna” yaagiis.
25 Hegaappe guyyiyan Yooseefi Gibxxe kawuwaa, “Kawuwaa aimoti issuwaa. Xoossai ba oottana haniyoobaa kawuwaayyo qonccissiis. 26 He laappun lo77o miizzati laappun laittata; qassi laappun lo77o tiyati laappun laittata; ha aimoi issuwaa. 27 He laappun meraa iitanne laafa miizzati laappun laittata; qassi arshsho bagga carkkuwan shullida, pattenna laappun tiyati laappun kosha laittata.
28 “Taani kawuwaayyo yootidoogaadankka, Xoossai ba oottana haniyoobaa kawuwaa bessiis. 29 Laappun daro kalo laittati Gibxxe biittau ubbau yaana; 30 shin laappun kosha laittai hegaa kaallana. He wode Gibxxe kaloi ubbai dogettana; koshai biittaa xiixxana. 31 He biittaa kaloi hassayettennan attana; aissi giikko, hegaa kaallida koshai keehi suullana. 32 Naa77u ogiyan kawuwaayyo he aimoi beettidoi aibissee giikko, ha yohuwaa Xoossai minttidi kuuyido gishshassa; Xoossai hegaa eesuwan oottana.
33 “Ha77i simmi, kawoi aadhdhida eranne cincca asa koyidi, Gibxxe biittan suntto. 34 Kawoi biittan sunttata laappun kalo laittan qoxxiyo kattaappe ichchashu kushiyaappe issuwaa shiishshanau suntto. 35 Eti yiya kalo laittatun kattaa shiishshidi, kawuwaa aawatettan minjjona; he kattaa katamatun naagona. 36 Biittai koshan xayenna mala, ha kattai Gibxxe biittan laappun laittan denddana koshaayyo minjjettidi de7o” yaagiis.
Kawoi Yooseefa Gibxxe Biittaa Ubbaa Bollan Sunttiis
37 Yaagin ha yohoi Gibxxe kawuwaayyoonne a oosanchchatuyyo lo77o gididi beettiis. 38 Hegaa gishshau kawoi eta, “Nuuni Xoossaa Ayyaanaara de7iya hagaa mala hara asa demmaneeyye?” yaagidi oichchiis.
39 Hegaappe guyyiyan kawoi Yooseefa, “Xoossai hagaa ubbaa nena erissido gishshau, ne mala aadhdhida erinne cincci ooninne baawa. 40 Taani nena ta keettan sunttais; ta asai ubbai neeyyo azazettana; taani neeppe aadhdhanai ta kawotaa araataa xalaalaana gidana” yaagiis.
41 Hegaa gishshau kawoi Yooseefa, “Be7a; taani nena Gibxxe biittaa ubbaa bollan sunttaas” yaagiis. 42 Hegaappe guyyiyan, kawoi ba paramiyo migiduwaa ba biradhdhiyaappe kessidi, Yooseefa biradhdhiyan wottiis. Liinuwaappe dadettida maayuwaa i a maizzidi, a qooriyankka worqqa sanssalataa aattiis. 43 Kawoi ba naa77antto paraa gaariyaa Yooseefa togissiis; ashkkarati, “Ziggite! Ziggite!” yaagiiddi appe sinttaara hemettidosona. Hagaadan oottidi, kawoi a Gibxxe biittaa ubbaa bollan sunttiis.
44 Hegaappe guyyiyan kawoi Yooseefa, “Taani kawuwaa; shin neeni dentto geennan Gibxxe biitta ubban ooninne kushe woi toho denttenna” yaagiis. 45 Kawoi Yooseefa, “Xaafinaati-Pa7inaaha” giidi sunttiis; i ayyo Ooni giyo katamaa qeesiyaa PHoxiifeera na7iyo Asinaato machcho immiis. Yaanin Yooseefi Gibxxe biittaa ubbasaara kanttiis.
46 Yooseefi Gibxxe kawuwaayyo oottanau doommiyo wode, ayyo laittai hasttama. Qassi Yooseefi kawuwaa sinttappe kiyidi, Gibxxe biittaa ubbaa gidduwaa hemettiis. 47 He laappun kalo laittatun biittai daro kattaa mokkiis. 48 Yooseefi Gibxxe biittan he laappun kalo laitta kattaa ubbaa shiishshidi, katamatun minjjiis. Issi issi katamaa yuushuwan de7iya goshshaa kattaa ubbaa he katamatun minjjiis. 49 Yooseefi abbaa shafiyaa keena daro kattaa minjjiis; kattai darin, makkanau danddayibeenna gishshau, makki makki qoliyoogaa aggi bayiis.
50 Kosha laittai yaanaappe kase, Oona katamaa qeesiyaa PHoxiifeera na7ee Asinaatippe Yooseefi naa77u attuma naata yeliis. 51 Yooseefi ba baira na7aa Minaasa sunttiis; aissi giikko i, “Xoossai tana ta metuwaa ubbaanne ta aawaa so asaa ubbaa dogissiis” yaagiis. 52 Naa77antto na7aa Efireema sunttiis; aissi giikko, i, “Xoossai taayyo ta tuggatido biittan tana aifissiis” yaagiis.
53 Gibxxe biittan de7iya he laappun kalo laittati wuridosona. 54 Qassi Yooseefi yootidoogaadan laappun kosha laittati doommidosona. Hara biittan ubban koshai denddiis; shin Gibxxe biitta ubban kattai de7ees. 55 Gibxxe biittai ubbai koshatido wode, asai kattau kawuwaayyo waassiis. Waassin kawoi Gibxxe asaa ubbaa, “Yooseefakko biite; biidi i yootiyoobaa oottite” yaagiis.
56 Koshai Gibxxe biittaa ubbaa gakkido wode, Yooseefi kattaa minjjido keettata ubbaa dooyidi, kattaa Gibxxe asau baizziis; aissi giikko, Gibxxen koshai suulliis. 57 Sa7a ubban koshai suullido gishshau, sa7an de7iya asai ubbai kattaa Yooseefappe woommanau Gibxxe yiis.