6
Yesuusa Naazireeten Ekkennan Ixxidosona
(Maatiyoosa 13:53-58; Luqaasa 4:16-30)
Yesuusi hegaappe kiyidi, ba biitti Naazireete katamaa biis; erissiyo ashkkaratikka a kaallidi biidosona. Sambbata gallassi Aihuda woosa keettan tamaarissuwaa doommiis; i tamaarissiyoogaa siyida daro asai garamettidi, “Hagee ha ubbabaa auppe demmidee? Ha ayyo imettida aadhdhida eratettai aibee? Xoossai oottiyo malaataa i waatidi oottii? Hagee anaaxiyaa gidennee? Mairaami na7aa, Yaaqooba ishaa, Yoosa ishaa, Yihudaa ishaa, Simoona ishaa gidenneeyye? A michchentti nunaara hagan de7okkonaayye?” yaagidi, i giyoobaa ekkennan ixxiis.
Yesuusi he asaassi, “Hananabaa yootiyaagee ba biittan, ba dabbotuuninne bantta so asan bonchchettennaagaappe attin, ubbasan bonchchettees” yaagiis. I he sohuwan ba kushiyaa amarida asatu bolli wottidi, eta pattidoogaappe attin, Xoossai oottiyo malaataa oottanau ainne danddayibeenna. Asai ammanibeenna gishshau garamettiis.
Yesuusi Tammanne Naa77u Erissiyo Ashkkarata Kiittiis
(Maatiyoosa 10:5-15; Luqaasa 9:1-6)
Hegaappe guyyiyan, Yesuusi hegaa heeran de7iya qeeri katamatun yuuyi yuuyidi, asaa tamaarissees. Yesuusi tammanne naa77u erissiyo ashkkarata baakko xeesidi, naa77aa naa77aa kiittiis; qassi etayyo iita ayyaanata kessiyo wolqqaa immiis. Immidi eta, “Oge xam77appe attin, quma, qarcciita, intte kiisen miishsha ainnekka oiqqoppite. Intte tohuwan caammaa wottite; shin naa77u qole maayoppite” yaagiis. 10 Qassikka eta, “Inttena asi awan mokkikkokka, katamaappe kiyana gakkanaashin, he keettan utti bayite. 11 Inttena asi mokkennasaa woi intte yootiyoobaa siyennasaa awa gidikkokka, he biittan de7iya asaayyo hegee markka gidana mala, he sohuwaappe kiyidi, intte tohuwaappe buhiyaa shocite” yaagiis.
12 Tammanne naa77u erissiyo ashkkarati biidi, asai ba nagaraappe simmanaadan, qaalaa yootidosona. 13 Eti asaappe daro xalaheta kessidi, harggiya asaa daruwaa zaitiyaa tiyidi pattidosona.
Xammaqiya Yohaannisa Haiquwaa
(Maatiyoosa 14:1-12; Luqaasa 9:7-9)
14 Asai Yesuusa sunttaa denttiyo gishshau, Kawoi Heeroodisi hegaa ubbaa siyiis; issi issi asai, “Xammaqiya Yohaannisi haiquwaappe denddiis; Xoossai oottiyo wolqqaama malaataa i oottiyoogee hegaassa” yaagiis.
15 SHin harati a, “Hagee Eelaasa gidennee?” yaagidosona.
Harati qassi, “Hagee beni wode hananabaa yootiyaageeta milatiya hananabaa yootiyaagaa gidennee?” yaagidosona.
16 SHin Heeroodisi hegaa siyido wode, “Hegee taani qooriyaa muucissido xammaqiya Yohaannisa gidennee? He i haiquwaappe paxiis” yaagiis.
17 Aissi giikko, Heeroodisi ba ishaa Piliphphoosa machchiyo Heeroodiyaado ekki wottiis; Heeroodisi i gishshau, ba huuphen asa kiittidi, Yohaannisa oittidi, qashissi wottiis. 18 Aissi giikko, Yohaannisi Heeroodisa, “Neeni ne ishaa machchiyo ekkanau bessenna” yaagi wottiis.
19 Heeroodiyaada Yohaannisau uluwan morkkiyaa oiqqada a worissanau koyaasu; shin danddayabeikku. 20 Yohaannisi xillo asanne geeshsha asa gididoogaa Heeroodisi erido gishshau, ayyo yayyidi, loitti naagi wottiis; Yohaannisi giyoobaa siyidi, ba wozanan keehi metootiiddikka abaa ufaissan siyiis.
21 Heeroodisi ba yelettido gallassi, deriyaa haariyaageetuyyo, shaalaqatuyyoonne Galiilan de7iya gita asaayyo imatuwaa giigissido wode, wurssettan Heeroodiyaada injje gallassaa demmaasu. 22 Heeroodiyaadi na7iyaa imattaa imattiyoosaa gela durada, Heeroodisanne a imattata ufaissaasu; ufaissin kawoi na7iyo, “Nena lo77idabaa aiba gidikkonne tana oichcha; taani neeyyo immana” yaagiis. 23 Qassi iyyo daro caaqqidi, “Neeni oichchidobaa aiba gidikkokka, taani neeyyo immana; harai atto, ta kawotettaappe baggaa gidikkokka, taani neeyyo immana” yaagiis.
24 Na7iyaa kare kiyada ba aayyiyo, “Ai imma goo?” yaagada oichchaasu.
Oichchin, i aayyiyaa, “Xammaqiya Yohaannisa huuphiyaa imma ga” yaagaasu.
25 Na7iyaa eesuwan kawuwaakko baada a, “Xammaqiya Yohaannisa huuphiyaa soruwan wottada, neeni ha77i tau immanaagaa koyais” yaagaasu.
26 Yaagin kawoi daro qarettiis; shin ba caaquwaa gishshaunne ba imattatu gishshau iyyo caaqqido caaquwaa maanau koyibeenna. 27 Hegaa gishshau, sohuwaara zabainnaa kiittidi, Yohaannisa huuphiyaa ehaana mala azaziis; zabainnai qasho keettaa biidi, Yohaannisa qooriyaa muuciis. 28 He muucidoogaa soruwan wotti ehiidi, na7eeyyo immiis; na7iyaa qassi ba aayeeyyo immaasu. 29 Yohaannisi erissiyo ashkkarati hegaa siyido wode yiidi, a ahaa ekki efiidi moogidosona.
Yesuusi SHa7u Asaa Miziis
(Maatiyoosa 14:13-21; Luqaasa 9:10-17; Yohaannisa 6:1-14)
30 Yesuusi kiittidoogeeti simmidi, Yesuusaara gaittidi, bantta oottidobaanne bantta tamaarissidobaa ubbaa Yesuusassi odidosona. 31 Biyaabainne yiyaabai darin, harai atto qumaa maanaukka eta gattennan ixxido gishshau, Yesuusi eta, “Nurkka guuttaa shemppi ekkanau asi bainnasaa hinddite” yaagiis. 32 Yesuusinne eti banttarkka wolwoluwan uttidi, asi bainnasaa biidosona.
33 Eti biishin, daro asai eta be7idi eriis; eridi katama ubbaappe woxxidi, eti biyoosaa etappe kasetidi gakkiis. 34 Yesuusi wolwoluwaappe kiyidi, daro asaa be7iis; asai heemmiya asi bainna dorssaa mala gidido gishshau, qarettidi asaa darobaa tamaarissuwaa doommiis.
35 Sa7ai omariyo wode, Yesuusi erissiyo ashkkarati akko yiidi, “Hagee sohoi asi bainna soho; ha77i sa7aikka qammiichchiis; 36 asai dere giddonne qeeri katamatu giddo biidi, bau miyoobaa shammana mala, asaa yedda” yaagidosona.
37 SHin Yesuusi zaaridi eta, “Asau miyoobaa intte immite” yaagiis.
Yaagin eti, “Nuuni biidi, naa77u xeetu biran oittaa shammidi, asai maanau immanee?” yaagidi a oichchidosona.
38 Yesuusi eta, “Intteyyo aappun oittai de7ii? Biidi be7ite” yaagiis.
Eti be7idi, “Ichchashu oittanne naa77u mole” yaagidosona.
39 Yesuusi ba erissiyo ashkkarata asa ubbaa citan citan shaakki shaakkidi, maatan utissana mala azaziis. 40 Asai xeetai xeetainne ishatamai ishatamai citan citan uttiis. 41 Yesuusi ichchashu oittaanne naa77u moliyaa oiqqidi, pude saluwaa xeellidi, Xoossaa galatiis; oittaa menttidi asau gishana mala, erissiyo ashkkaratussi immiis; qassi naa77u moliyaakka eta ubbau shaakkiis. 42 Asai ubbai miidi kalliis. 43 Kallin attida oittaa xarzzainne moliyaa xarzzai tammanne naa77u samppaa kumidaagaa erissiyo ashkkarati denttidosona. 44 Oittaa miida attumaasai ichchashu sha7a.
Yesuusi Abbaa Bollan Hemettidi Biis
(Maatiyoosa 14:22-33; Yohaannisa 6:15-21)
45 Sohuwaara Yesuusi he daro asaa moissiiddi, ba erissiyo ashkkarati wolwoluwan gelidi, abbaappe hefinttan de7iya Beetasaida giyo katamaa baappe sinttatidi baanaadan azaziis. 46 Erissiyo ashkkarata moissidoogaappe guyyiyan, Xoossaa woossanau deriyaa huuphiyaa kiyiis.
47 Sa7ai qammiyo wode wolwoloi abbau gidduwan de7ishin, Yesuusi abbaappe gaxan barkka de7ees. 48 Carkkoi erissiyo ashkkaratukko carkkiyo gishshau, erissiyo ashkkarata abbaa shaariyoogee waissiyoogaa Yesuusi be7idi, kuttoi waassana haniyo wode abbaa bolli hemettiiddi, etakko yiis; eta yeggidi aadhdhanau koyiis. 49 SHin abbaa bolli i hemettishin, eti a be7idi, banttau moitille milatin waassidosona. 50 Aissi giikko, eti ubbai a be7idi, yashshaa kokkoridosona; shin sohuwaara Yesuusi eta, “Aikko baawa; tanattennee yayyoppite” yaagiis. 51 Yesuusi etaara issippe wolwoluwan gelin, carkkoi woppu giis; gin eti daro garamettidosona. 52 Aissi giikko, eta wozanai dammido gishshau, eti oittaabaa akeekibookkona.
Yesuusi Genssereexen Hargganchchata Pattiis
(Maatiyoosa 14:34-36)
53 Eti abbaa pinnidi, Gennssereexa giyo biittaa gakkidosona; gakkidi wolwoluwaa gaxaa shiishshi qachchidosona. 54 Eti wolwoluwaappe wodhdhiyoogan, asai sohuwaara Yesuusa erinne 55 hegaa heeran de7iya biitta ubban woxerettidi, hargganchchata halan tookkidi, “Yesuusi de7ees” gin siyidosaa ehuwaa doommiis. 56 Yesuusi biido soho ubban qeeri kataman gidin, gita kataman gidin, dere giddon gidinkka, asai hargganchchata giyaa sohuwaa efees. Yesuusi ba afalaa macaraa gidikkonne hargganchchata boshissana mala, asai a woossiis; woossin bochchida ubbaikka paxiis.