7
Yesuusi Asi Medhdhido Wogaa PHalqqiis
(Maatiyoosa 15:1-9)
Parisaawetinne Yerusalaameppe yiidi, higgiyaa tamaarissiya amarida asati Yesuusakko shiiqidosona. SHiiqidi Yesuusi erissiyo ashkkaratuppe issooti issooti geeyenna kushiyan, hegaa giyoogee meecettennan qumaa miyaageeta be7idosona.
Aissi giikko, Parisaawetinne Aihuda asai ubbai bantta aawatu wogaa naagidi, bantta kushiyaa loitti meecettennan mookkona. Qassi giyaappe yiidikka meecettennan de7iiddi mookkona. Qassi eti bantta aawatuppe ekkido hara daro wogai de7ees; hegee siiniyaanne keriyaa nahaasiyaappe medhdhido miishshaanne arssaa meecciyo wogaa.
Parisaawetinne higgiyaa tamaarissiyaageeti Yesuusa, “Ne erissiyo ashkkarati aissi aawatu wogaa kaallennan ixxidi, bantta kushiyaa meecettennan oittaa miyoonaa?” yaagidi oichchidosona.
6-7 Yesuusi eta hagaadan yaagiis; “Isiyaasi hananabaa yootido wode, inttebaa, lo77o milatiya iitatubaa xaafidoogaadankka,
‘Xoossai, “Hagee asai tana
ba bolla doonan bonchchees.
SHin eta wozanai taappe haahuwan de7ees;
asai tau mela goinnees.
Aissi giikko, asi oottido azazuwaa
Xoossaa higgiyaa milatissidi tamaarissees” giis’
giidi hananabaa tumaa yootiis.
“Xoossaa azazuwaa intte aggi bayidi, asa wogaa minttidi naageeta” yaagiis.
Qassikka Yesuusi, “Intte intte wogaa naaganau Xoossaa azazuwaa yeggi bayeeta. 10 Aissi giikko Muusee, ‘Ne aawaanne ne aayyiyo bonchcha.’ Qassi, ‘Ba aawaanne ba aayyiyo cayiyaagee haiqqo’ yaagiis. 11 SHin issi urau ba aawaa woi ba aayyiyo maaddiyoobi de7ishin i, ‘Hagee qurbbaane; hegaa giyoogee Xoossaabaa giyoogaa’ giikko, 12 i ba aawaa woi ba aayyiyo wodeppe maaddanaagaa ainne koyekketa. 13 Hegaadankka qassi intte haratuyyo immido intte wogan Xoossaa qaalaa karidi, hegaa mala darobaa ootteeta” yaagiis.
Asa Tunissiyaabata
(Maatiyoosa 15:10-20)
14 Yesuusi daro asaa qassikka baakko xeesidi, “Ubbai taani giyoogaa siyitenne akeekite. 15 Asa wozanappe kiyiyaabai asa tunissiyoogaappe attin, kareppe asa wozanan gelidi, asa tunissiyaabi aibinne baawa; 16 siyanau haittai de7iyo urai ooninne siyo” yaagiis.
17 Yesuusi daro asaa yeggi bayidi soo gelido wode, i erissiyo ashkkarati he leemisuwaabaa a oichchidosona. 18 Oichchin i eta, “Intteyyookka qassi gelibeennee? Kareppe asa wozanan geliyaabai aibinne asa tunissanau danddayennaagaa akeekeetii? 19 Aissi giikko, qumai asa ulo giddo gelidi, gaxi kiyiyoogaappe attin, asa wozana giddo gelenna” yaagiis. Hegaadankka Yesuusi quma ubbai geeshsha gidiyoogaa erissiis.
20 Qassikka Yesuusi hagaadan yaagiis; “Asa tunissiyaabai asa wozana giddoppe kiyiyaabaa. 21 Aissi giikko, asa wozana giddoppe kiyiyaabai iita qofa; shaaramuxanau qaaqqatiyoogaa, wuuqqiyoogaa, woriyoogaa, shaaramuxiyoogaa, 22 duretettaa amottiyoogaa, iitatettaa, geniyaa, amottiyoogaa, qanaatiyoogaa, cashshaa, ayyuwaa, azallatettaa. 23 Ha iitabai ubbaikka asa wozana giddoppe kiyidi, asa tunissees” yaagiis.
Issi Giriike Mishiree Ammanuwaa
(Maatiyoosa 15:21-28)
24 Yesuusi hegaappe aggidi, Xiiroosanne Sidoona giyo katamatu matan de7iya biitti biidi, issi keettaa geliis; qassi i yaani de7iyoogaa ooninne eranaagaa koyibeenna; shin qosettidi gam77anau danddayibeenna. 25 SHin ba guutta na7ee bolli iita ayyaanai de7iyo issi maccaasiyaa Yesuusabaa siyada, sohuwaara akko yanne a tohuwan gufanna wodhdhaasu. 26 He mishiriyaa Aihuda gidukku; a yelettidoikka Sirofinqqe giyo biittaana; a ba na7eeppe xalahiyaa kessana mala, Yesuusa woossaasu.
27 SHin Yesuusi zaaridi, “Naati kasetidi qumaa kallona; aissi giikko, naatu qumaa ekkidi, zairotuyyo oliyoogee lo77o gidenna” yaagiis.
28 Mishiriyaa zaarada, “Tumakka ta Godau, harai atto masoofiyaa lanqqiyan de7iya zairotikka naatuppe attida suuppaa moosona” yaagaasu.
29 Yesuusi qassi o, “Ha ne qaalaa gishshau, ne soo ba; xalahee ne na7eeppe kiyiis” yaagiis.
30 Mishiriyaa ba soo biyo wode, i na7iyaa xalahee ippe kiyin, hiixan zin77idaaro demmaasu.
Yesuusi Tullenne Duude Gidida Issi Bitaniyaa Pattiis
31 Yesuusi Xiiroosa biittaappe kiyidi, Sidoonaaranne Tammu Katamaa giyo biittaara kanttidi, Galiila Abbaakko biis. 32 Asai tullenne duude gidida bitaniyaa Yesuusakko ehiidi, ba kushiyaa a bolli wottana mala, Yesuusa woossiis. 33 Yesuusi barkka he bitaniyaa daro asaappe gaxaa kessidi, ba biradhdhiyaa a haittan yeddiis; qassi cuchchaa cuchchidi, a inxxarssaa bochchiis. 34 Bochchidi saluwaa pude xeellidi, tookki shemppidi, “Efttah” yaagiis; hegaa giyoogee dooyetta giyoogaa. 35 Bitaniyaa haittai sohuwaara dooyetti aggiis; qassi a dooqettida inxxarssaikka birshshetti aggiis; bitanee ainne waayettennan haasayi bayiis.
36 Yesuusi asa ubbaa, “Hagaa ooyyoonne odoppite” yaagidi odiis; shin i keehi mintti odin, asai qassi oduwaa yaa darissiis. 37 Hegaa siyida asai ubbai daro garamettidi, “Ubbabaakka i loitti oottees. Harai atto tulliyaakka sissees; qassi duudiyaakka haasayissees” yaagiis.