8
Yesuusi Oiddu SHa7u Asaa Miziis
(Maatiyoosa 15:32-39)
Amarida wodiyaappe guyyiyan, daro asai qassi Yesuusakko shiiqiis; asaayyo miyoobi xayin, Yesuusi ba erissiyo ashkkarata baakko xeesidi yaagiis; “Ha daro asai tanaara heezzu gallassi gakkanaassi gam77idi, miyoobaa ainne demmibeenna gishshau, taani asau qarettais. Taani asaa namisaara soo yeddikko, asai biiddi, ogiyan daafuridi kunddana; aissi giikko, issoi issoi haahosaappe yiis” yaagiis.
Yesuusi erissiyo ashkkarati zaaridi Yesuusa, “Ha bazzuwan ha asa ubbaa mizanau gidiya oitta demmanau danddayiyai oonee?” yaagiis.
Yaagin Yesuusi eta, “Inttessi aappun oittai de7ii?” yaagidi oichchiis.
Eti, “Laappun oittai de7ees” yaagidosona.
Yesuusi daro asaa, “Sa7an uttite” yaagidi azaziis; qassi laappun oittaa ekkidi, Xoossaa galatiis; galatidi he oittaa menttidi, asaayyo gishana mala, ba erissiyo ashkkaratuyyo immiis. Erissiyo ashkkarati he daro asaassi gishidosona. Etayyo qassikka amarida suuppa moleti de7oosona; Yesuusi hegeetuyyookka Xoossaa galatidi, asau gishana mala, erissiyo ashkkarata azaziis. Asai ubbai miidi kalliis; asai miishin attida xarzzai laappun samppaa kumidaagaa erissiyo ashkkarati denttidosona. Qumaa miida asai oiddu sha7aa gidana; hegaappe guyyiyan, Yesuusi asaa yeddiis. 10 I qassi ba erissiyo ashkkaratuura sohuwaara wolwoluwan gelidi, Dalmmanuta giyo biitti biis.
Parisaaweti Banttau Malaatai Oosettana Mala Oichchidosona
(Maatiyoosa 16:1-4)
11 Parisaaweti yiidi, Yesuusa paaccanau eqqidi, saluwaappe malaataa banttana bessana mala, Yesuusaara palamaa doommidosona.
12 Yesuusi keehi tookki shemppidi, “Ha wodiyaa asai aissi malaata koyii? Taani intteyyo tumaa odais; ha wodiyaa asau malaati ubbakka imettenna” yaagiis. 13 Qassi eta hegan yeggi bayidi, naa77anttuwaa wolwoluwan gelidi, abbaappe hefintti pinniis.
Parisaawetu Irshshuwaanne Heeroodisa Irshshuwaa
(Maatiyoosa 16:5-12)
14 Erissiyo ashkkarati qumaa efaanaagaa dogidosona; etau wolwoluwaa giddon issi oittappe hari baawa. 15 Yesuusi eta, “Inttena erite; Parisaawetu irshshuwaappenne Heeroodisa irshshuwaappe naagettite” yaagidi azaziis.
16 Eti bantta giddon, “I hagaa giyoogee nuussi qumi bainna gishshaassa” yaagidi haasayaa doommidosona.
17 Yesuusi eti giyoogaa eridi, eta yaagiis; “Intteyyo oitti bainnaagaa aissi haasayeetii? Ha77inne erekketii? Woi akeekekketii? Yootin siyekketii? 18 Intteyyo aifee de7ees; be7ekketii? Qassi haittai de7ees; siyekketii? Intteyyo hassayettennee? 19 Taani ichchashu oittaa ichchashu sha7u asau battido wode, aappun samppaa kumida xarzzaa denttidetii?” yaagiis.
Yaagin eti, “Tammanne naa77u samppaa kumida xarzzaa denttida” yaagidosona.
20 “Taani qassikka laappun oittaa oiddu sha7u asau battido wode, aappun samppaa kumida xarzzaa denttidetii?” yaagiis.
Yaagin eti, “Laappun samppaa kumida xarzzaa denttida” yaagidosona.
21 I qassi, “Ha77inne akeekibeekketii?” yaagiis.
Yesuusi Beetasaidan Issi Qooqiyaa Pattiis
22 Yesuusinne erissiyo ashkkarati Beetasaida giyo katamaa biidosona; amarida asati qooqe bitaniyaa Yesuusakko ehiidi, he bitaniyaa bochchana mala, a woossidosona. 23 Yesuusi qooqe bitaniyaa kushiyaa oiqqidi, qeeri katamaappe gaxaa kessiis; a aifiyan cuchchidi, ba kushiyaa a bolli wottidi, “Neeyyo aibakko beettii?” yaagidi oichchiis.
24 Bitanee xeellidi, “Taani asaa be7ais; shin asai hemettiiddi, mitta milatees” yaagiis.
25 Hegaappe guyyiyan, Yesuusi naa77anttuwaa bitaniyaa aifiyan ba kushiyaa wottin, bitanee loittidi xeelliis; a aifee paxiis; qassi ubbabaakka geeshshidi be7iis. 26 Yesuusi bitaniyaa a soo yeddiiddi, “Harai atto qeeri katamaakka geloppa” yaagiis.
PHeexiroosa Ammanuwaanne A Markkatettaa
(Maatiyoosa 16:13-20; Luqaasa 9:18-21)
27 Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuura Piliphphoosa-Qiisaariyan de7iya qeeri katamata biis; biishin ogiyan Yesuusi, “Tana asai oona gii?” yaagidi ba erissiyo ashkkarata oichchiis.
28 Erissiyo ashkkarati, “Issi issi asai nena, ‘Xammaqiya Yohaannisa’ gees; harati, ‘Eelaasa’ goosona; qassi harati, ‘Hananabaa yootiyaageetuppe issuwaa’ goosona” yaagidosona.
29 Yaagin Yesuusi eta, “Yaanin intte tana oona geetii?” yaagidi oichchiis.
PHeexiroosi, “Neeni Kiristtoosa” yaagidi zaariis.
30 Yesuusi, “Tabaa ooyyoonne odoppite” yaagidi eta azaziis.
Yesuusi Bana Gakkana Metuwaabaanne Waayiyaabaa Koiruwaa Haasayiis
(Maatiyoosa 16:21-28; Luqaasa 9:22-27)
31 Yesuusi ba erissiyo ashkkarata, “Taani, Asa Na7ai, daro waayettanau bessees; cimati, qeese halaqatinne higgiyaa tamaarissiyaageeti tana ixxanau bessees; eti tana woranaunne taani heezzantto gallassappe guyyiyan, haiquwaappe denddanau bessees” yaagidi tamaarissuwaa doommiis. 32 Hegaa i etayyo geeshshidi odiis; PHeexiroosi a issi baggi zaaridi, zoretaa doommiis.
33 SHin Yesuusi guyye simmidi, ba erissiyo ashkkarata xeellidi PHeexiroosa, “Kichcha ta matappe! Ha Seexaanau, neeni asi dosiyoobaa qoppiyoogaappe attin, Xoossai dosiyoobaa qoppakka” yaagiis.
Yesuusa Kaalliyoogee Bana Kaddanaagaa Oichchees
(Maatiyoosa 10:38-39; 16:24-28; Luqaasa 9:23-27; 14:26-27)
34 Qassi Yesuusi daro asaanne ba erissiyo ashkkarata baakko xeesidi, hagaadan yaagiis; “Tana kaallana koyiya urai de7ikko, bana yeggi bayo; yaatidi ba masqqaliyaa tookkidi, tana kaallo. 35 Aissi giikko, ba shemppuwaa ashshana koyiya urai bashshana; shin ta gishshaunne wonggeliyaa mishiraachchuwaa gishshau ba shemppuwaa bashshiya urai ashshana. 36 Aissi giikko, issi urai sa7an de7iya ubbabaa bau shiishshidi, ba shemppuwaa bashshikko, a ai maaddanee? 37 Issi urai ba shemppuwaa wozanau ai immana danddayii? 38 Xoossaa ammanenna mala diggiya ha nagaranchcha wodiyan, issi urai tanaaninne ta qaalan yeellatikko, taanikka, Asa Na7ai, qassi ta Aawaa bonchchuwan geeshsha kiitanchchatuura yiyo wode, aani yeellatana” yaagiis.