Peroveta
Amos
ana buka
Pariverena
Amos taon au aburuna i mae Bethlehem au ririvana, au Judah maranai God tauna i kwatuei ana peroveta. Tauna God riwana mai Israel i riwei da God, ai kaua apoapoei aubaii ina kovoḡi. Wei ravai God eḡa ita vimaeḡaeḡaeni ma eḡa ita ririwa kaua, i morumoru ma molamolakai awarii kaua apoapoei i kaukauei.
Ma maiteni Amos God ana parivainuaḡana taui i verei da amapo tauna Israel ana gabemani ina ravivouni, Jerusalem ina voa-melei ma gulau David ana tupua rereḡa ravai dobuna ina vibadana-melei ma ana nuaubai ina mae.
8
Tou ḡaeḡaena e nenei
Ona rautaniḡana! Taumi voladaḡai o kwalekwalei
ma molamolakai o tugwadagwadai.
O ririwa, nawaravi vouna torelana ina kwa laḡilaḡina
ma Sabate ina kwa.
Ma witi tana gimarei,
witi ruva aburuna tana terei ma maiana tana ḡaiḡaiei
ma sikere morumorunei tana gimagimarei.
Witi loḡiloḡii o tami da witi o tavipotoi ma o gimarei
ma lamnei, molamolakai o gimarai ami taunola.
Taui maiai me busi, maiana aburuna.
 
Bada parivainuaḡana-bagibagina, ana wava i kauei,
nai wavana mai Israel e vimaeḡaeḡae,
I pa, “Ami ḡoʼapoapoei eḡa melanai nuanuau ina vuru.”