Joshua
Pariverena
Wei bukana e ririweta da menanare mai Israel i rui au Canaan da rava kampa maemaei i vovaiubai. Ma nanare e ririweta da mai Israel menanare dobu i ḡutanei ai dam 12 awari. Wei bukanawavana Joshua aubaina bukana au karena e ririweta da aiwai aubaina da Joshua i terei da mai Israel ai bada, maranai Moses i ʼraḡe.
1
Bada, Joshua i vinei
Maranai Bada ana taunola Moses i ʼraḡe; ma Joshua, Nun natuna ma Moses ana tauagu i riwei, “Au taunola Moses i ʼraḡe. Marina mai Israel maiteni ona vokaukaua ma Jordan ona damani da dobu a vereveremiana kampa ona ḡeta. Metaui dobui ae-lapalapami o terei, lamna ina viḡarimiei, Moses wenanare a parivainuaḡani. Ami dobu lamna mutulua Negev da Lebanon; au waira Euphrates (au maramatanei) da mai Hitti ai dobu anatapuna da i ḡaira madeḡa e arearere lana Mediteranean au bogana. Eḡa aiai ina vobelem bo ina viubaim am au lawana. Tau awarim ana mae, me Moses awarina a kaukauei nanare. Tau eḡa melanai ana tere-ḡairem bo ana voterem.
—Parivainuaḡana bagibagina a kauei wei ravai noinoii maiteni da wei dobuna ana verei. Lamna aubaina ma virewapana ma tepam ina tora ma am rava ma ruiei wei au dobuna. Anina ma virewapana ma tepam ina tora; ma nuanuam eḡa ina vuru da tarawatu Moses i verem, anatapuna ma voteletelei. Ma ma vojijina-kauei da awarina eḡa ma deḡa au oiem bo au kelakelaum da aiwai anatapuna e kaukauei ina ai. Marana patapatai wei tarawatuna ma iaiavi. Ma marai da waguvarai ma vinua-notenotei; wei lamnei tarawatu anatapuna ma aramanei. Mepa da wenanare ma kauei lamna tam ma maura ma nuaiai ḡaeḡaena ma nelaḡai kaua au anatapuna.”
 
1:5 Deu 31:6, 8 1:6 Deu 31:6-7, 23