5
Raḡona naona au Canaan
10  Mai Israel au Gilgal i mae Jeriko au wapuna. Ma Aupom vi-14-na aubigai nawaravi naona taui raḡona torelana i apui. 11-12  Ma ubaubanai ḡelauna, raḡona au murina, taui witi au wapu i tuarui ma palawa dabadabai i apui ma i am. Ma ubaubanai ḡelauna Manna raua i voterei, taui wei lamna eḡa ita am-melei, ma ai lam wapuei i tuarui. Mai Israel eḡa manna ita am-melei, lam ai au doa au dobu Canaan i vaia da i amam.
 
5:10 Exo 12:1-13 5:11-12 Exo 16:35