Lamentation
Mogu Jerusalem aubaina
Pariverena
Wei bukana e ririweta da au 586 B. C mai Israel i vinuapoapoe kaua maranai ai ḡavia i nei da Jerusalem i pupuni ma rava ma purapura aiaii i vaia da i naiei. Tauta eḡa tata aramana-kauei aiai wei bukana i girumi wate rava ḡelaui e notanotai da augunai Jeremiah wei bukana i girumi.
1
Jerusalem ana nuabola
Kapore! Zion wariaḡa am patara i rata ḡaḡa, marina u kwakwava.
Dam patarai ai voepaepa, marina i vikaiababa.
Wariaḡa dobuḡela gulagulaui ai voepaepa. Tauna i ʼnana ḡaei.
Marina i vitaunola.
 
E toutou maratom,
jirigwegwena au navanavana e toitoi.
Ana nuavainana maḡamaḡaui i ruba-tomana, eḡa aiai da ina vinuaubai.
Ana rava* anatapui i mae-puputei ma i viḡaviei.
 
Judah i pani ma i pupuna-naiei.
Au dobu ḡela i vivipanipani,
e rarau-iviapoapoelei,
i vitaomana au dobuḡela.
Ḡavia i mae-kwaviviroi,
menanare ina onaḡanei?
 
Zion etanaina e mogumogu
eḡa aiai kampa ita nenae torela aubaina.
Ana anirui i kwakwava,
Pirisi e gunugunura,
ana guguini e vivitouana;
Nuapouna i wanagwadgwadai.
 
Ana ḡavia i vibada,
au urai e mamae.
Bada nuabola ḡaeḡaena i neiai Zion awarina
aubaina ai ḡoʼapoapoe i rata.
Natunatui i paninaiei aueia, ai ḡavia au mataii.
 
Kapore wariaḡa Zion na!
Wavana naenaena, vinualaulaunana marina mepa?
Marina, Zion ana babada lamna me
deer, nuanuai i arelei ma i raumolaḡau ma lam i baiana-avei.
Inina i garigari
ma eḡa tagotagogina da ai ḡavia ina rubatawanei.
 
Zion i kwakwava, ravana eḡa.
Ana maura, wadubona e vinuanotenotei.
Maranai ana rava i peu ai ḡavia au urai, eḡa aiai ita nei da ita rauagui.
Ana ḡavia Zion ana peu i ʼnanai ma i vinamei.
 
* 1:2 Ana eririam lamna wapu god Baal ma Aserah ma mai Judah maḡamaḡaui wei god i voepaepai. Ana rava lamna tauviḡavia mai Egypt ma nanare maiteni i viturana ma maranai ḡavia i ḡetai taui i viruberubei.