3
19  Bada, A tenam nae, eḡa matave kaua, iniviara maiteni,
a vinuapoapoe kaua, notana i viḡora kaua.
20 A notanota-maelei
ma au orau a toutou.
21 Wate Bada a vinua-notenotei ma orau e vovovaivirewapani. Lamnei a vitumaḡana:
 
22 da Bada ana nuavaina mamae-nonoana.
Ma ana raunuapoapoe eḡa ina kwa.
23 Ubaubanai, e raviravivouni;
am vipatutu i rata kaua.
24 A ririwana-meleu, Bada au buderi lamna a vivitumaḡanem.
 
25 Taui daBada e vivitumaḡanei ma e baibaiei, ina viaiaini.
26 I ai da tana volaḡota ma Bada tana paini da ina vilawanita.
27 I aii da vilamolamona ma nola ma aramanei. Am au vilaraga,
 
28 maranai Bada e viviaramanita,
ma mae genuatau.
29 Tana mae-ḡaira au debidebi,
mepa da agu ina nei.
30 Navanavami ona verei da ina ravi, ma ina vijiboḡimi.
Wate eḡa ona vobelei aubaina.
 
31 Bada eḡa ina geduaiana-nonoeta.
32 Avena da maraḡela nuabola e neineiai, wate ana raunua apoapoe i rata kaua.
Aubaina ana nuavaina i rata kaua, eḡa damona.
33 Wate wei kauai eḡa ita vinuaiaiei.