1 Samuel
 Samuel ana buka tagogi
Pariverena
Buka 4 ma Samuel ana buka i vinao da Israel ma Judah ai vigulau riwana i parivereta, Samuel tauna wavana naenaena wei bukana tagogi au orana. Tauna mai Israel ai taurauetara damona. Tauna, Saul ma David au kolai monamona i waḡi da i vigulau, lamna aubaina wei bukana i viwavai Samuel. Wei bukana mai Israel ai kaua e bababaniei i nae da Saul ana au iraḡe.
Vinevinei
 Samuel ana tupua (1; 2:1-11; 3:1-21)
Mai Israel gulau i vibaḡei (8:1-22a)
 Samuel Saul i buloi (9:1-3, 15-16, 10:1-2, 5-24)
Saul i vivibada (11:14-15; 13:13-14; 15:1-4)
Bada Saul i geduaiei (15:7-23, 27-29, 34-35)
 Samuel David i buloi (16:1-7)
Saul David i unurei (18:7-9)
David Saul i ruba-tawanei (21:1-6)
Saul ana iraḡe (31:1-5)
1
Samuel i tupua
Oroto tagogi wavana Elkanah, ana dam Ephraim ma ana melaḡai Ramah, Ephraim au olana i mae. Elkanah amana Jeroham, ḡoḡana Elihu ma noina Tohu, ma ai bariawa Zuph, ai dam Ephraim. Tauna awawana ruaḡa Hannah ma Peninah. Peninah i vinatuna ma Hannah aipoi.
Madeḡana patapatana Elkanah Ramah i netawanei ma i nae au Shiloh da Bada vivirewapana kaukauana ita voepaepai ma pulo ita apui awarina. Weka Eli natunatuna Hophni ma Phineas Bada ana pirisi pulo tauapui i mae. Maranai Elkanah pulo i apuapui ma sia sikasikana i ḡutai da awana Peninah ma natunatuna i patai. Wate awana Hannah sia vinevinena i verei aubaina awana nuanuana i vai-kauei avena da Bada i kauei da tauna aipoi. Bada Hannah manawana i gudui ma lamna aubaina turana i vivinamei ma i vivijiboḡa-nonoei da ita vinuabolai. Wei kauana i mae madeḡana patapatana. Maranai Hannah i nae Bada ana au numa, Peninah tauna i vivinuabolai ma i vitoutouni da eḡa ita amam. Maranai Elkanah awana Hannah i paripari-dadanei, “Hannah aiwai e toutouei? Aiwai aubaina eḡa uta amam? Aiwai aubaina e vivinuabola, natunatum eḡa lamna e vivinuabolei bo? Tau weka! Natunatum nelarai 10 epaiai!”
9-10 Mara tagogi maranai taui i am vorovei Bada ana au numa au Shiloh, Hannah orana i viara kaua ma ana toutouna Bada awarina i raupari. Pirisi Eli kampa ana au gabu tempol au metaetana i kiakiala. 11 Ma i parivainuaḡana i pa, “Oo Bada Vivirewapana Kaukauam. Ma inanaiu am taunola au ora-tou uta inanai! Ma uta notaiu ma eḡa nuanuam ina vuru. Mepa da natu orotona uta vereu lamna teverana ana veremelem da ina vilaragem ana au lawana au anatapuna, ma aparana eḡa ina bori-dadanei.”
12 Ma i raraupari Bada awarina ma Eli tauna ipirina i ʼnainanai. 13  Hannah au nuanuana i raraupari ma ipirina ava i vidagudagu wate eḡa babani ita opuopu. Ma Eli i notai da tauna i uma-bua, 14 ma awarina i riwa, “Ina baem bo, uma bua ma voterei!”
15 Wate Hannah i paribelei, “Eḡa nanare au bada tau eḡa waira bagibagina ata umai, tau au nuabola i rata kaua ma lamna aubaina a toutou Bada awarina. 16 Wenanare a raraupari aubaina nuanuau i bola-kauei ma eḡa ma notai da tau wavine apoapoeu.”
17  Eli i paribelei, “Ana nuaubam ma nae! Ma Bada Israel ana God am vibaḡa ina kauei.”
18 Tauna i paribelei, “Au bada egualau kaua ma eḡa ma nota-boaiu.” Ma i nae ma i am da orana i uba.
19 Ma ubaubanai boiboḡi Elkanah ana numa ravai i vomairi ma i nae da Bada i raudunelei ma i ḡaira me au Ramah. Elkanah awana Hannah maiteni i matave ma Bada wavine ana pari i paribelei. 20  Hannah i duama ma natuna orotona i ḡuni ma wavana i ḡorei Samuel ma i riwa, “Wei lamna aubaina Bada a vibaḡai.*
Samuel i puloei Bada awarina
21 Ma madeḡa ḡelauna i ḡetai ma Elkanah ana numa ravai maiteni i ḡae au Shiloh da pulo ita apui Bada awarina ma pulo ḡelauna Bada i parivainuaḡani ita kauei. 22  Hannah eḡa maiteni ita nae ma awana i riwei, “Maranai tevera ina eda ma ana ḡaiei Bada ana au numa ma kampa ina mae-nonoa.”
23  Elkanah i paribelei, “Ee nanare aiwai e notanotai da i ai ma kauei, ma weka ma mae da tevera ina eda. Ma Bada ina voaguim da am parivainuaḡana anona ina tupua.” Ma wavine au numa i mae da natuna i eda.
24 Maranai tevera i viedai ma alona i naiei au Shiloh, bulumakau orotona ana madeḡa tonuḡa, palawa baikena tagogi ma wine wagina ḡaeḡaena maiteni. Avena da tevera melamelana ma alona i naiei da Eli au urana i terei. 25 Ma burumakauna i apui God awarina ma tevera i naiei Eli awarina. 26 Ma Hannah i riwa, “Oo Bada e notanotai rorova tau weka a raraupari Bada awarina. 27  Bada a vibaḡai wei teverana aubaina ma a vivibaḡei i vereu. 28 Lamna aubaina marina natu a vereverei Bada awarina. Ana lawana anatapuna Bada ina verei.” Ma kampa taui Bada i voepaepai.
* 1:20 Samuel pona Hebrewei nonorana me God awarina agu i vibaḡei.