2
Hannah ana voepaepa
Ma Hannah i raupari Bada awarina i pa,
Tau a vinuaiai kaua Bada awarina;
Tauna rewapana i vereu.
A vinuaiai aubaina Tam u vilawaniu
ma lamna aubaina au ḡavia a vivinamei.
 
Oo Bada eḡa aiai ḡelauna vivivireina me tam;
eḡa mepa god ḡelaui anina tam ava;
eḡa taugagalo ḡelauna me tam, ai God.
Tau a ririwa, “Vogulagulau ma pari-gulagulau ona voterei;
Mae-ḡaeḡae babanina ona voterei.
Aubaina Bada ami kaua anatapui e araramanei
ma ina kovoḡimi.”
 
Bada Tam sorodia vivirewapanai ai pidu u viaigaigai;
wate vovokokarai u vovai-virewapani
Amam iauai marina ina nola da ina am;
am-irairaḡei eḡa am ina iraḡe.
Wavine aipoina roaroa 7 i ḡuni;
wate roaroa maḡamaḡaui aloi i netawanei ma tauna ava e mamae.
Bada, iraḡe ma lawana e neineiai;
Tauna rava au kokoaga e teretere-ḡairei ma e vovovai-mairini.
Bada rava ḡelaui e vivimaurai ma ḡelaui e vivigomari;
ma ḡelaui e teretere-ḡairei ma ḡelaui e teretere-ḡaiei.
Tam rava molamolakai pokau au orana e sinasina-epai;
ma rava vigigimanai loḡiloḡi au orana e sinasina-epai; da gulagulau maiteni e kiakiala
ma vigulau taui ina viḡariei.
 
Dobu anatapuna tam ḡarimei;
ma aiwai anatapuna ana au animae u terei
Tam am rava patupatutui e gagagaloei;
ma apoapoe taukauei e amoamoa au iraḡe
Rava eḡa ai rewapanei ita vovaiuba;
10 Tam am ḡavia ma pupuni;
am meji ina viarapawa me waiparara
Bada tam dobu ma rauetarei
ma am gulau ma vovai-virewapani,
ma am vinevine bulobulona ina virewapana kaua.
 
11  Elkanah natuna Samuel i voterei ma i nae me ana au melagau au Ramah. Samuel pirisi Eli au urana i mae au Shiloh ma Bada aubaina i vitaunola.
Maranai Samuel i rarata tauna au numa gara i vovoagu da God ana nola i kaukauei. God ma rava Samuel ana nola i ḡoana-kauei. Eli natunatuna ruaḡa pulo tauapui, pirisi apoapoei. Maranai rava i nei da ai ḡoa apoapoe aubaina pulo i apui Bada awarina, taui wei siai vovivirana i voviviri da i amam. Ma lamna aubaina Bada peroveta i paritawanei da Eli i riwei da tauna natunatuna eḡa ita vinua-terenei aubaina ḡoʼapoapoe i kaukauei, ma natunatuna ina viraḡena ruaḡei. Wei au murina Eli ana epaepaia laragai ma anatapui ina iraḡe-pai.