Naba 1 leta ke Pol kiri vuni Korin
1
1.1-3 Dama kemi ke Pol
Hau a Pol na apostel ke Iesus Kristus. Na lohoihoia ke Vuvu mule ia ki makiau kata kara kana apostel. A tazidolu a Sostenes ia e kamaniau, +miro ka vapolungania na pas kua kirimiu manumanu laveve bukuna sios ke Vuvu ni Korin. A Iesus Kristus kavanga ti katimiu, miu kene tumonga kini makimiu, miu kata kana mule. E makimiu kamana manumanu na malala laveve kua dia ta lolotu na hizani Iesus Kristus kadolu Paraha, ki kadia Paraha ve. Paleka a Vuvu tamadolu kamana Paraha a Iesus Kristus, hiro na maharimiu hiro na katia magalimiu ni malugunia.
1.4-9 A Pol e hate motunia a Vuvu
Dama laveve ta lala kata hate motunia a Vuvu na kana mahariharia kua ia e vavala ni miu na vuna ni Kristus Iesus. Ta hate motunia a Vuvu na vuna zia ti kati kemihia matoto ni miu, miu kene dangea miu keteni vala kemikemihia matoto polea kamana save kemikemi. Ia e vatunga habuka polea ta vavala ni miu na vuna ni Kristus ia e matoto. Kubarae, kua miu ta guguria kadolu Paraha a Iesus Kristus kete bele kavakava, beta miu na sot na presen kana Vule Tumonga katiu. A Iesus Kristus da e vatuharimiu, miu ka mia bada ki mule na las de, ki hada poto ve ni miu kete beta kete parua goloa zaha katiu ni miu kua kete dangea kete padoa polea kirua miu vona na dama kapou kua kadolu Paraha a Iesus Kristus kete lohu mule vona. A Vuvu da e kati matotonia goloa kua, na vuna ia e lala kete kakati matotonia nazia kua ia e tania kete katia, ia ve ia e koi tadurimiu, miu kata varitaziazianga kamani Tuna, a Iesus Kristus kadolu Paraha.
1.10-17 Na sios dia te varipe vulavulahi
10 Habu tazigu kamani habu livukugu, na hizana Paraha a Iesus Kristus, ta vala polea matuha ni miu habuka, tabarae miu na vavaigege na pidaka miu mule. Miu parakilania miu na mia papa miu na lulupu kamiu lohoihoia ni katiu papa za, kete beta miu kata vavaripe vulavulahi. 11 Habu tai, nuhu kua na ruma ke Kloe dia ta tania ni niau habuka miu ta vavaigege na pidaka miu mule. 12  +Hau ta tatani barae na vuna: Taza ni miu dia ta tatani barae, “Hita ta mumuri ni Pol.” Taza dia ka tatani barae, “Hita kua hita ta mumuri ni Apolos.” Taza dia ka tatani barae, “Hita ta mumuri ni Pita,” taza ve dia ka tatani barae, “Hita ta mumuri ni Kristus.” 13 A Kristus ia na livuhana e katiu papa za, ia na sios, ki mara beta ni vulavula ni kara dihu luba luba. E kuziha, a Pol ia e nilianga na kruse ki mate kirimiu, ai? Miu ta pelea baptais ve na hizani Pol, ai? 14  +Ta hate motunia a Vuvu na vuna beta na vala baptais na katiu ni miu, ta lala za ta vala baptais ni Krispus hiro Gaius za. 15 Ki kubarae mara beta kaka katiu ni miu ni tania habuka e pelea baptais na hizagu. 16  +A! Te lohoia. Ta vala baptais ve ni Stefanas kamana kana manumanu laveve na kana ruma; ia pale, beta ve na lohoia na vala baptais na kaka katiu ve. 17 A Kristus beta ni geriau kata vala baptais na manumanu. E geriau kata vala kana Kalohua Kemi na manumanu, ki beta na vavala polea na Kalohua Kemi kua kamana save kana saveman kamahi bukuna vulovulo kua, beu, hau ta kuahi tabarae na vairohia na pele kakava na matuhanga kana matea ke Kristus na kruse.
1.18-31 A Kristus ia na matuhanga ke Vuvu
18 Hau ta lala habuka na polealea na matea ke Kristus na kruse, ia e habuka pole longolongoa za na nuhu kua dia ta mumuri na dalangana golua, palaka tolu nuhu kua a Vuvu ti pele mulehidolu, tolu ta hada lala habuka na polealea na matea ke Iesus na kruse ia na matuhanga ke Vuvu matoto. 19  +Na poloka buk kana Paraha e tani barae voa, “Da hau ta vairohia na lohoihoia kemikemi laveve bukuna vulovulo, ka varaga vanonia ve kara hiripa na save laveve kana saveman kamahi.” 20  +Pele kua tani kubarae, da na saveman kamahi bukuna garigari, kamana saveman kamahi kara lo ke Moses, kamana nuhuta vaigegea na lohoihoia kamahi, da dia ti beta kadia galanga. Na vuna a Vuvu ia ti vatunga kakava habuka kadia save ia na venga za kena.
21 Kubarae na vuna na save kemi ke Vuvu, na manumanu bukuna garigari ti mara beta dia na paria a Vuvu na kadia save bukuna garigari, palaka ia na pole longolongoa za kua hita ta vavala na manumanu dia ka bilip vona, kua a Vuvu ti pepele mulehidia vona. 22 A vuni Iuda dia ta vavaridi dia kata hadavia na mirakel, a vuni Grik ia dia ta lala dia kata hahada kara lohoihoia katiu kua e kemi matoto. 23 Palaka hita ta vaketekete na manumanu habuka a Kristus e haveanga na kruse ki mate, a vuni Iuda dia ka hatunia e zaha polea kua. Nuhu kua beta dia na lala a Vuvu, dia ta tania ia na pole longolongoa za kua. 24 Palaka nuhu kua a Vuvu ti kohanidia kava, dia vuni Iuda ia mai a vuni Grik ve, na vaketeketea ia e kubarae, a Kristus ia na matuhanga kamana lohoihoia pa ke Vuvu. 25 Na vuna lohoi longolongoa ke Vuvu, e dopa ki kemi ki livutia na lohoihoia kemi laveve kana kaka bukuna garigari, ia mai ve kua na matuhanga kote ke Vuvu e matuha livutia matoto na matuhanga kapou matoto kana kaka matuha matoto bukuna garigari.
26 Habu tai kamahi, ko miu lohoi mulehia kua kilaka kua a Vuvu e kohanimiu. Na matana manumanu bukuna garigari, miu nuhu kua beta kamiu save, ki beta ve miu na hizanga, ki beta ve miu na habu tutuna king kamahi. 27 Palaka a Vuvu ia e makia na goloa kua manumanu dia ta hada dia ka tania e longolongo, kete katia nuhu kua dia ta tania kadia save vona dia na puae; a Vuvu ki makia ve na goloa kua beta kadia matuhanga vona kete katia nuhu kua dia ta matuha dia na puae. 28 A Vuvu ki pelea ve na goloa kua beta matoto ni hizanga, kua manumanu beta ni lala kete kukulidia kirina, kete katia goloa kua manumanu dia ta lala dia kata hahada dia na tania ia na goloa matoto, ni kara venga. 29 A Vuvu e kati baraenia, kete beta kaka katiu kete dangea kete kokona zaheni mulehia hizana na matani Vuvu. 30 A Vuvu mule ia e katia kua kini dangea miu keteni mia na poloki Iesus Kristus. Ki taruhia Kristus kete kara vuvuna kadolu lohoi lalanga kamana hada lalanga. Na vuna ni Kristus za ia kua a Vuvu ti katidolu tolu kene kara kaka mahoto, ki katia ve tolu kene vavana na kana moge. Na galanga ke Kristus za ia kua a Vuvu ti pele mulehidolu vona na poloka moge zahazaha. 31  +Ia kubarae ki vapolu baraenga polea na poloka buk kana Paraha, “Azei kua ni kulina kete kokonakona, ia kete konakona na goloa kua kava na Paraha ti katia kava.”
+ 1:2 Ap 18.1. + 1:12 Ap 18.24. + 1:14 Ap 18.8; Ap 19.29; Ro 16.23. + 1:16 1 Ko 16.15. + 1:19 Ais 29.14. + 1:20 Jop 12.17; Ais 19.12; 33.18; Ais 44.25. + 1:31 Jer 9.24.