2
2.1-5 A Pol e pole na bilip ke vuni Korin
Habu tazigu, kilaka kua ta bele ni miu ka tani kakava na polea paritigi ke Vuvu ni miu, beta na vala polea ni miu habuka kaka kana save vona ki lala polea. Na vuna kilaka kua hau kamamiu hau te taruhia na kagu lohoihoia kete beta kata lala goloa katiu ve, palaka kata lala za a Kristus ia mai ve na kana matea na kruse. +Kilaka kua ta bele ni miu, ta kuahi ki kogu ni niau, ka hatunia habuka beta kagu matuhanga. Kagu polea kamana kagu vaketeketea, ia beta na vala polea habuka kaka kana save vona, kana polea ni nap kete pokizia na lohoihoia kana manumanu. Palaka ta vatunga na matuhanga kana Vule Tumonga ni miu. Ki kubarae, kamiu vaka maroroa ia kete ngoro na matuhanga ke Vuvu, beta miu kata vaka maroro na save kana kaka vetanga.
2.6-16 Na Vule Tumonga ke Vuvu ti vala na lohoihoia pa kamana hada lalanga ni dolu
Palaka na pidaka Kristen kamahi kua dia te matuha, ia hita ta vala polea kamana lohoihoia pa. Palaka na lohoihoia pa kua, ia beta ni na lohoihoia pa bukuna tauna kua o kana pararaha bukuna tauna kua, kua da dia ta golugolu. Beu, hita ta vavala polea na lohoihoia pa ke Vuvu kua e ngoro paritigi, kua a Vuvu ia ti lohoi mugania varira za ba muri ia kini katia vulovulo, kete katia tolu na mia papa kamana heta na lagato. Pararaha kamahi bukuna tauna kua beta dia na lohoi lala. Kua dia na lohoi lala, da beta dia kata nilinia kadolu Paraha kua bukuna lagato na kruse. +Palaka, habuka kua e vapolunganga na buk kana Paraha ki tanga, “Beta mata katiu ni hadavia, beta talinga katiu ni longoria, beta lohoihoia katiu ni lohoi lala nazia kua a Vuvu ti vaida kana nuhu kua e kukulidia matoto kirina.” 10 Palaka a Vuvu ti kavakavania ni hita na vuna na kana Vule Tumonga. Na Vule Tumonga ia e lala kete hahada nunuzia goloa laveve, ia ki lala kete hahadavia ve na lohoihoia ke Vuvu kua e paritigi matoto. 11 Mara beta kaka motu ni lala na lohoihoia kana kaka motu. Kaka kena za ia e lala nazia kua ia mule e lolohoia. Kubarae, mara beta kaka ni lala ve na lohoihoia ke Vuvu, na Vuleni Vuvu za ia e lala na lohoihoia ke Vuvu. 12 A Vuvu ia ti vala Vulena ni hita, beta ni na vule kua bukuna vulovulo. Kubarae hita ki dangea hita kata lohoi lala na goloa mata mulimuli kua a Vuvu ti vala vetania ni hita. 13 Beta hita na popole na lohoihoia pa kua kaka bukuna garigari e sikulnihita vona, beu, polealea kua na Vuleni Vuvu e sikulnihita vona. Hita ka popole na polealea kana Vule Tumonga, hita kata tani kavakava na lohoihoia kana Vule Tumonga kua e matoto na nuhu kua Vuleni Vuvu na polokodia. 14 Nuhu kua beta Vule Tumonga ni dia, ia mara beta dia na lohoi lala dia na pelea na matotoka lohoihoia kua e pe na Vuleni Vuvu. Dia ta longoria polealea kamahi kana Vule Tumonga, dia ka tania habuka ia na pole longolongoa za. Na vuna nuhu kua na Vule Tumonga na polokodia za, ia dia ta nap dia kata lohoi lala nazia kua ia e popole vona. 15 Kaka kua na Vule Tumonga na poloka, ia e nap kete sikelnia goloaloa laveve, palaka beta kaka katiu ni dangea kete sikelnia na moge kana kaka kua na Vule Tumonga na poloka. 16  +Polea e vapolunganga na poloka buk ke Vuvu e tani barae,
“Azei e lala na lohoihoia kana Paraha, azei e mata muria kete sikulnia na Paraha?”
Palaka tolu kua, ia tolu ta dangea tolu kata lohoi lala goloaloa kamahi kua, na vuna tolu kua ia na lohoihoia ke Kristus ia na polokodolu.
+ 2:3 Ap 18.9. + 2:9 Ais 64.4. + 2:16 Ais 40.13.