3
3.1-9 Voravora kara sios ia dia na vora ke Vuvu
Habu tazigu, beta na vala polea ni miu habuka kua na Vule Tumonga na polokomiu, beu, ta vala polea ni miu habuka nuhu kua kamiu mogemoge kara vulovulo e ba vovona, o balika nuhu kua kadia hada lalanga e ba kakapiru na moge ke Kristus. +Hau ta vazuzimiu, beta na vala haninga matuha ni miu. Na vuna ma beta ni taem miu kata pelea haninga matuha. E kua ve ia ma beta ve miu na nap. Miu ta ba kakatia kamiu mogemoge kamahi kua bukuna vulovulo. Na vuna kua ta mogepa varihada potipotia kamana vaigegea ni ba vovona na pidaka miu, ia karae beta ni vatunga habuka miu ta ba papaho taduria kamiu mogemoge kamahi bukuna vulovulo? Karae beta miu na gagala habuka manumanu vetanga kua bukuna vulovulo? +Na vuna kua kaka katiu ni tani barae, “Hau kua, hau ta mumuri ni Pol kua,” ruana ki tatani barae, “Hau kua, hau ta mumuri ni Apolos kua,” karae kamiu polea kamahi kua beta ni vatunga habuka miu ta ba mumuri na kamiu mogemoge bukuna vulovulo kua?
A Apolos ia azei? A Pol ia azei? Miro na vora vetanga za kua. A Vuvu e vala galanga motu, galanga motu ni miro. Na kamiro galanga miro ta katia ia a Vuvu ti katimiu miu kene bilip. +Hau ta vazohia na vinaroka haninga. A Apolos ia e vala naru vona. Palaka na Paraha ia e katia haninga kini galulu. Ki kubarae, kaka kua e vazohia haninga kamana kaka kua e vala naru na haninga, ia beta hizahiro. A Vuvu, na kaka kua e katia haninga ki galulu, ia kazihena za ia e hizanga. Kaka kua e vazohia haninga kamana kaka kua e vala naru na haninga, hiro ta gagala na galanga katiu papa za. Palaka a Vuvu da e kadehiro muri na kahiro galanga kua hiro ta katia. Na vuna miro kua, ia miro ta gagala kamani Vuvu. Miu kena, ia miu na vanua he Vuvu, na kana ruma, kua ia e hahabatia.
3.10-15 Voravora kara sios dia ta balika kapenta
10 Na vuna na mahariharia ke Vuvu, hau te kara kapenta kua e lala kemikemihia matoto habahabanga na ruma. Hau kene taruhia kedo kata habatia ruma vona. Kaka motu kini hahabahaba ruma na huduna kedo kua. Palaka katiukatiu ia kete lohoia ni hada poto papa na moge zia e habahaba vona. 11 Na vuna mara beta kaka katiu ni taruhia kedo motu ve katiu kua kete habata ruma vona. A Iesus Kristus za ia na kedo kua a Vuvu ti taruhia kara ruma. 12 Kua manumanu dia kene habatia kadia ruma na huduna kedo kua, taza dia ta lala dia kata habahaba kadia ruma na gol, taza na silva, taza na kedo kua kadoana e kapou matoto. Taza dia ta habatia kadia ruma na palang, na kunae, taza na haina vit. 13 Pale, ba muri kua na dama kara kotoa kapou ti bele, na dama kena da ti vabeleni kavakava nazia matoto na kaka e habatia kana ruma vona. Galanga kana manumanu laveve da e taruha na poloka haroho kete parakilanga, habuka kadia galanga e kemi o betaka. 14 Ruma kakei kua beta ni vu na haroho, kaka kena e habatia ruma kena, da e kadoa na kana galanga kemi. 15 Palaka ruma kakei kua e vu, galanga laveve kana kaka kena e habatia ruma kena, da e vairo matoto. Palaka na kaka kena e habatia ruma, da beta kete golu, palaka da e hada balika kaka kua e hava hutu na poloka haroho kapou ki gotala.
3.16-17 Miu, ia na ruma ke Vuvu
16  +Beta miu na lala habuka miu ia na tempel ke Vuvu, na Vule Tumonga ki mimia na polokomiu? 17 Kua kaka katiu ni vairohia na tempel ke Vuvu, a Vuvu da e vairohia ve kaka kena. Na vuna na tempel ke Vuvu ia e tumonga, miu ia na tempel kua.
3.18-23 Tabarae tolu na vavazahenia hizana kaka
18 Tabarae miu na ruruki mulehimiu. Kua kaka katiu na pidaka miu ni lohoia habuka ia kana save vona na tauna kua, pele ia kete kati mulehia ni habuka kaka kua e longolongo, ia kete kara saveman matoto. 19  +Na vuna, na save kua bukuna vulovulo, ia a Vuvu e hadavia habuka na lohoi longolongoa za. Habuka kua na polea ke Vuvu e tania, “Ia ti vavatingovi mulehia na saveman kamahi na kadia save mule.” 20  +Na buk ke Vuvu ki tani barae ve,
“Na Paraha ia e lala kemikemihia na lohoihoia kana saveman kamahi, kadia lohoihoia ia e venga za.”
21 Ki kubarae, miu vata kona zahezahea na kaka vetanga! Na vuna goloaloa laveve ia e kamiu. 22 A Pol, beu a Apolos, o a Pita, o na vulovulo kua o mahuria o matea o na meni kua o kua ba muri, ia dia ta kamiu laveve, 23 miu ia ke Kristus, a Kristus ia ke Vuvu.
+ 3:2 Hi 5.12-13. + 3:4 1 Ko 1.12. + 3:6 Ap 18.4-11; Ap 18.24-28. + 3:16 1 Ko 6.19; 2 Ko 6.16. + 3:19 Jop 5.13. + 3:20 Sng 94.11.