4
4.1-5 Na Paraha mule ia e lala kete sikelnia kana vora
Ki kubarae, miu hadavihita, habuka hita na voravora vetanga ke Kristus. Ki valanga galanga ni hita, hita kata hada poto papa na polea paritigi kua ke Vuvu. Kua kaka katiu kini taruha kete hada na galanga katiu, ia kete muri matoto na polea kana kaka kua e taruhia ki hada na galanga. Kubarae, hau kua, beta na lohoi vuvu kua kata madi na kamiu kotoa; o na kotoa katiu kua na garigari ni sikelianga hau na kagu galanga. Ki vano ve, hau beta na sikelni mulehiau ve. Hau beta na lohoia goloa zaha katiu ta katia, palaka mara beta na tania hau ta kaka mahoto. Na Paraha mule ia da e sikelniau ki tania. Kubarae tabarae miu na sisikelnia manumanu, na vuna ma beta damana kotoa kapou ke Vuvu ni bele. Miu guria Paraha ki lohu. Da ia ti pelea goloa laveve kena e ngoro paritigi na rodo kini taru kavakava na laet. Ia da ti vabeleni kavakava na lohoihoia kana manumanu laveve. Na dama kena, ia da a Vuvu ti tani kakava na kaka katiukatiu habuka e kati kemihia galanga o betaka.
4.6-13 A vuni Korin dia ta kona zaheni mulehidia
Habu tazigu, hau ta vavatunga muria na goloaloa kua ni miro a Apolos kata katia ni kavakava ni miu na goloa kua hau ta tatania, kata kodonimiu miu kata lala na mining na polea kua e vapolunganga na polea ke Vuvu kua e tani barae vonanga, “Tabarae miu na katia goloa ni pe livutia na polea kena e vapolunganga na polea ke Vuvu.” Kete beta katiu ni miu kete kokona zahenia hizana kaka katiu ni kokona taduria ruana. Azei ti katiho kunu dopa hizanga na kaka motu? Nazia kua tu pelea, kua beta a Vuvu ni vala ni niho? Kua goloa laveve kena tu pelea ni pe ni Vuvu, e kuziha ku kokonakona vona habuka ho mule tu katia goloa kena na ka matuhanga mule?
Miu te lohoia miu kene tania habuka miu ti kamiu goloa laveve vona! Miu te risman matoto kava! Tauka miu te livutihita miu kene kara king. E kemi matoto miu na kara king, hita ve hita kata kara king kamamiu! Na vuna hau ta lohoia ka tania, a Vuvu e taruhihita apostel kamahi balika goloa kua manumanu dia kata vavaitutu vona. Habuka karabus kamahi kua e karabusianga dia na taem kara voa ki vamadira hita kiri muri matoto, kete hubu matoa hita, na matana vulovulo laveve, na matana engel kamahi ia mai na matana manumanu. 10 Na vuna kua hita te bilip ni Kristus, manumanu kini hadavihita habuka manumanu longolongo taza. Palaka miu ta bilip ni Kristus kini kamiu save vona! Hita ti beta kahita matuhanga, palaka miu kene matuha matoto! Manumanu dia kene hahada zahenimiu, palaka dia te hada tadurihita. 11 Varira ki mai, mai meni kua, hita ta lala hita kata mimia vitolo, ki mamarahotihita, ki beta lavalava kemi kua hita kata karikari vona. Dia ta lala dia kata hubi maratanihita. Ki beta ve kahita ruma hita kata ngoro vona. 12  +Hita ta lala hita kata gala matuha matoto na limahita mule, kete kodonihita na kahita mianga. Manumanu kua dia te pole tadurihita, hita te ba hulenia a Vuvu kete kati kemihia ni dia. Kua manumanu dia te kati zahatia ni hita, hita ta ma hatu taduria za. 13 Kua manumanu dia kene pole zahatihita, hita ta lala hita kata koli kemikemihia kadia polea. Ki mai ki mule meni kua na matana manumanu laveve, hita ta balika tahetahe kua na huduna garigari, hita ta balika molumoluka goloaloa laveve.
4.14-21 A Pol e kulina a vuni Korin dia kata muri na kana moge
14 Beta na vapolungania na polealea kamahi kua kata katimiu miu na puae. Palaka, kata vavakilala kamiu, na vuna miu ta habuka habu tutugu kua e kuligu matoto kirimiu. 15 Ia vata kua kamiu tisa ni 10,000 kua dia ta hada poto ni miu, miu kata muri papa na moge ke Kristus, beta tamamiu ni luba. Na vuna ni Kristus Iesus, hau te kara tamamiu na vuna kua ta vaketea na Kalohua Kemi ni miu. 16  +Ki kubarae ta hulenimiu, miu kata hadavia kagu moge miu na muri vona. 17 Ia vuvuna kua hau ka gegeria a Timoti kete vano kete kodonimiu. A Timoti ia e balika tugu, e kuligu matoto kirina, ka vaka maroro vona na galanga kana Paraha. Ia da e tani mulehia ni miu na kagu mogemoge kamahi na poloki Kristus Iesus, moge kua ta lala kata vavaketekete vona na poloka sios laveve.
18 Tauka taza ni miu dia ta lohoia dia ka tania mara beta na vamule balahemiu, kubarae dia kene vavazahezahenidia. 19 Palaka kua Paraha ni kulina, ia da pitu papa hau ta bele ni miu. Beta na mai kata lala vutuvutuhia polea kana hava kapopou kena za, palaka kata lala ve habuka matuhanga kakei ni dia. 20 Na vuna, na kingdom ke Vuvu, ia beta ni honana polea za, beta, ia na matuhanga ke Vuvu. 21 Nazia e kulimiu kata katia? Kata pelea nivihi na bele kirimiu, o kata maharimiu matoto na valugilugiau na bele ni miu?
+ 4:12 Ap 18.3. + 4:16 1 Ko 11.1; Fl 3.17.