5
5.1-5 Makina magali buhua vona na pidaki vuni Korin
+E limoha, ti tanga ni niau habuka na mogepa magali buhua vona na pidaka miu. Moge kua e mata hilehilea matoto, ki beta ni lala kete bebele na pidaka nuhu kua beta dia na lala a Vuvu. Te longoria habuka kaka katiu na poloka sios ti ngongoro kamani goni tamana. Palaka miu ta kokona zahenimiu mule! Ma miu kata tangi, miu na pele kakava na kaka kena e katia moge kena na pidaka miu.
Ia vata kua tani beta hau kamamiu, vulegu ia ra kamamiu. Kubarae, hau kava te koto kara kaka kena e lala kete kakatia moge kena, balika kua hau ra kamamiu. Kua miu kene lohu lupu na hizana kadolu Paraha a Iesus, vulegu kini ia kamamiu, ia mai na matuhanga kana Paraha a Iesus kini kamamiu, pele, miu ta pele kakava na kaka zaha kena na sios, miu ta vala vano na limani Satan, kete vairohia livuhana, na vulena da a Vuvu e pele mulehia na las de.
5.6-13 A vuni Korin dia kata pele kakava kaka kua e katia moge zaha
+Kamiu kona zahezahea beta ni kemi. Beta miu na lala habuka na yis pitu papa, ia e lala kete kakatia na plaua laveve kara bret ni kukudu? +Miu pele kakava na yis bura, ia kua na moge zahazaha laveve. Miu kata klin, miu na kara bret kua beta yis vona. Hau ta lala habuka, miu ta balika bret kua beta yis vona, na vuna kava ti opa voa vonanga ni miu. Na vuna a Kristus ia na kadolu tuna sipsip kara Pasova, kua ti opa voa vonanga kava. +Kubarae kua tolu kata katia hanihania kapou na Pasova, tabarae tolu na hania bret kamana yis bura, yis kua ia na mogepa vairukua kamana moge mata hilehilea, palaka tolu kata hania bret kua beta yis vona, ia na bret na moge kua e kemi kamana moge kua e matoto.*
Hau kava te vapolupolu kene tania ni miu habuka, taua matoto miu na kikilipia nuhuta magali buhua. 10 Beta hau na popole habuka miu kata vatia na nuhu kua beta dia na bilip ni Kristus, kua dia ka kakatia mogepa magali buhua, o kua dia ka mata kuku o dia ka mata vanaho o na nuhu kua dia ta lala dia kata lolotu na vuvu vairukuruku. Na vuna kua tani kulimiu miu kata vatia manumanu kena, pele ia miu kata vati liuliunia na vulovulo kua. 11 Hau ta vapolupolu kirimiu kata tania ni miu habuka, tabarae matoto miu na kikilipia nuhu kua dia ta tania dia te Kristen, palaka kua dia ka kakatia makina magali buhua o dia ka mata kuku, o dia ka lala dia kata lolotu na vuvu vairukuruku, o dia ka lala dia kata vavairohia kaka motu na polea, o dia ka kakanaka sipak o dia ka mata vanaho. Nuhu mata barae kena, ia taua matoto miu na hanihani o hinu kamadia. 12  +Hau beta kagu galanga na nuhu kua beta dia na bukuna sios kata sisikelnidia. Palaka miu kamiu galanga ia miu kata sikelnia nuhu kua na poloka sios. 13 Palaka a Vuvu da ia e sikelnia nuhu kua beta dia na poloka sios. Na polea kana Paraha e tani barae, “Miu pele kakava na kaka zaha kena na pidaka miu.”
+ 5:1 Lo 22.30. + 5:6 Ga 5.9. + 5:7 Kis 12.5. + 5:8 Kis 13.7; Lo 16.3. * 5:8 Ves 6-8, a Pol e lohoia na moge ke vuni Iuda, kua dia ta lala dia kata kakatia na damana hanihania kapopou kara Pasova, kua a vuni Iuda dia ta lohoi mulehia na dama kua a Vuvu peledia dia ka gotalatala ni Isip, ia dia ta lala dia kata hania bret beta yis vona ve. Hada: Kisim Bek 12.3-21 na 13.6-7. A Pol e vatunga muria na moge ke Vuvu na dama na hanihania kapopou kara Pasova, ia e balika moge ke Iesus. + 5:12 Lo 13.5; 17.7.