6
6.1-11 Kristen kamahi beta dia kata kokoto kara kaka kua e Kristen ve
Kua kini kamiu manaunaua vona kamana kaka katiu kua e Kristen, e kuziha miu kene raraga halavia na manumanu ke Vuvu, kua dia kata vavahotovia kamiu manaunaua na pidaka miu, miu kene vano mamadi na matana nuhu kua beta dia na lala a Vuvu miu kene kokoto? E beta miu na lala habuka na manumanu ke Vuvu da ba muri dia ka kara jas dia ka sikelnia kotoa kana manumanu laveve na vulovulo? Pele, kua tani pebarae, e kuziha ki mara beta miu na vahotovia manaunaua kotekote kamahi kena na pidaka miu mule? Beta ve miu na lala habuka da tolu ta sikelnia ve kotoa kana engel kamahi ve? Kua tani kubarae, miu ta dangea miu kata vavahotovia za kamiu manaunaua kamahi, ri kua na garigari. Kubarae, kua tani kamiu manaunaua vona na pidaka miu, miu makia manumanu taza ni miu mule na poloka sios dia kata longoria kamiu kotoa. Tabarae miu na vavano kara megistret kamahi kua beta dia na bilip ki beta ve dia na paraha katiu kara sios. Hau ta kakatia polealea kamahi kua kirimiu, kata katimiu, miu na puae. E ti beta matoto za kaka na poloka sios kua kana save vona, kua kete vavahotovia kamiu manaunaua kamahi na pidaka miu Kristen kamahi? Palaka kua nina kua, na Kristen katiu ki kokoto kiri tazina kua hiro ta Kristen rua, hiro kene vano mamadi na matana nuhu kua beta dia na bilip ni Kristus hiro kene kokoto!
Kua miu te gala miu kene kokoto kirimiu mule, ia ti vatunga balika kava miu te golu miu kene vatia na moge pa ke Kristus. E kuziha ki beta miu na vatia dia na vala bizea ni miu, dia na vanahemiu? Palaka miu mule miu ta kakatia moge zahazaha. Miu ka vanahemiu mule. Miu ka katia moge kua ni habu tazimiu kua miu ta Kristen lupu.
Beta miu na lala habuka, nuhu kua dia ta lala dia kata kakatia moge zahazaha mara beta matoto dia na hoho na kingdom ke Vuvu? Tabarae miu na ruki mulehimiu. Nuhu kua dia ta lala dia kata kakatia mogepa magali buhua, dia ka nuhuta lotua na vuvu vairukuruku, nuhuta balebalea kamana gona kaka motu, tamomohane kua e lala kete kakadoa dia ni mamagianga dia, ia mai tamomohane kua e lala kete kukulidia dia kata vaitago kamana tamohane mule, ia mai tavivine kua e lala kete kukulidia dia kata vavaitago kamana tavine mule, 10 ia mai nuhuta vanahoa, nuhuta biheia, nuhuta sipak, nuhuta pole tadutadua na manumanu, ia mai nuhuta radiradia na goloa kana kaka motu, nuhu kua dia ta lala dia kata kakatia moge kamahi kua, ia mara beta matoto dia na hoho na kingdom ke Vuvu. 11 Moge kamahi kuari, ia taza ni miu muga miu ta lala miu kata kakatia. Palaka a Vuvu kini vazuguvimiu, miu kene tumonga. A Vuvu kini katimiu miu kene kara manumanu kua e mahoto na matana na vuna na hizana Paraha a Iesus Kristus kamana matuhanga kana Vule Tumonga ke Vuvu.
6.12-20 Livuhadolu ia na ruma kana Vule Tumonga
12  +Da miu ta tani barae, “Goloa laveve ia e kemi za kata kakatia.” Palaka beta ni goloaloa laveve e kemi ni dangea kete kodonia kaka katiu. Goloaloa laveve ia e kemi kata kakatia, palaka hau beta kata vovora vetanga kana goloa katiu. 13 Miu ta lala miu kata tatani barae ve, “Haninga ia kara magali, na magali ia kara haninga.” Polea kua ia e matoto, palaka boto katiu da a Vuvu da e vairohihiro ruarua. Livuhadolu ia beta ni katua kara magali buhua. Livuhadolu ia e katua kana Paraha, na Paraha ki lala kete hahada poto na livuhadolu. 14 A Vuvu e valamari mulehia kadolu Paraha na matea na kana matuhanga kapou, habuka kua da e valamari mulehia na livuhadolu na matea ve.
15 Beta miu na lala habuka na livuhamiu ia na dihura livuhani Kristus? Karae kata pelea livuhagu kua ia ke Kristus, na vaidodonia kamana tavine kua e magali buhu? Mara beta matoto! 16  +Beta miu na lala pebarae, kua kaka katiu kini balebale kamana tavine kua e magali buhu, ia livuhahiro ia ti katiu papa za? Na vuna na polea kana Paraha ia e tani barae, “Da livuhahiro ti vaidodo kini kara livuha katiu za.” 17 Palaka kaka kua tani vaidodonia livuhana kamana Paraha, ia vulehiro ti katiu papa za. 18 Miu hava tapunia mogepa magali buhua. Moge zahazaha laveve beta ni lala kete vairohia livuhana kaka balika mogepa magali buhua. Na vuna magali buhua, ia na moge zaha kua na kaka e katia na livuhana mule. 19  +Beta miu na lala habuka na livuhamiu ia na tempel kana Vule Tumonga, kua a Vuvu e vala ni miu? Na Vule Tumonga e mimia na polokomiu. Livuhamiu beta ni kamiu mule, 20 beta, a Vuvu e kademiu kini pele mulehimiu kana. Miu vavazahenia a Vuvu na livuhamiu.
+ 6:12 1 Ko 10.23. + 6:16 Stt 2.24. + 6:19 1 Ko 3.16; 2 Ko 6.16.