7
7.1-16 A Pol e pole na makina lahia
Kua katane kolia kamiu pas na kamiu hulea kua, “E dopa ki kemi kete vata lahia?” Palaka, na vuna kua na mogepa magali buhua ti kakapou, tamohane katiukatiu ia kete gona mule vona, ia mai tavivine katiukatiu kete gona mule ve vona. Tamohane ia kete vavala livuhana ni gona tavine, ia tavine ve, ia kete vavala ve livuhana ni gona tamohane. Na vuna ho tavine, livuha ia beta ni ka, beu livuha ia ke go tamohane. Tamohane, livuha ia beta ni ka, livuha ia ke go tavine. Tabarae nu hava kamana livuha ni go. Ma habuka mo ta varitaninia kete beta mo kata ngoro rua na vuna mo kata mahoho kara lotua, mo ka vatabunia livuhamoro ni mo mule. Palaka ba muri na dama kua mo te makia mo kata mahoho vona ti hozo, pale, mo ta ngoro rua mule. Tabarae a Satan ni parakilanimiu na vuna kua mara beta miu na paho taduria kamiu hatuhatua. Ta tatani barae kua, beta ni habuka ta vavala lo katiu kua miu kata muri vona, betaka, hau ta vavala za dala katiu kua kete kodonimiu. Ta lohoia ma manumanu laveve dia kata balika hau. Palaka na kaka katiukatiu ia a Vuvu e kati kemihia vona na dala paramotu ni dolu. Na kaka katiu ia e kati kemihia vona na dala motu, na ruana ia e kati kemihia vona na dala paramotu.
Palaka nuhu kua beta miu na lahilahi, ia mai nuhu kua habu gogomiu ti varimateai, e dopa ki kemi miu kata ma mia barae za, vata miu lahia, balika hau. Palaka kua tani mara beta dia na paho taduria kadia hatuhatua, pele dia kata lahilahi. E dopa ki kemi dia kata lahi, tabarae na hatuhatua kara vaitagoa ni dudulu na polokodia.
10  +Kata vala lo katiu ni miu nuhu kua miu te lahilahi, palaka lo kua beta ni kagu mule, ia e kana Paraha. E tania, na tavine beta matoto kete vatia gona tamohane. 11 Palaka kua kini hava tapunia a gona, pele tavine kena kete ma mia vetaveta za, beta kete lahi mule ve. Tani beu, pele kete vamule ni gona. Tamohane ve beta kete vamia tapunia gona tavine. 12 Hau mule kagu polea katiu kirimiu lahiahia. Polea kua kagu mule, beta ni kana Paraha. Kua tamohane Kristen katiu, kua gona ni beta ni bilip, palaka kua ni kulina kete ma mia kamani gona, pele tamohane kena beta kete vamia tapunia tavine kena. 13 Kua Kristen tavine katiu ni kabania tamohane katiu kua beta ni bilip, kua tamohane kena ni kulina kete ma mimia kamana tavine kena, pele tavine kena beta kete vamia tapunia tamohane kena. 14 Miu ta lala kua tamohane ni beta ni bilip, palaka kua e kabania tavine kua e bilip, ia na tamohane ia ti tumonga * na vuna kua hiro ta varikabai. Ia tavine kua beta ni bilip ve, kua ki kabania tamohane kua e bilip, ia ti tumonga ve na vuna kua ia e kabania tamohane kua e bilip. Kua tani beta ni pebarae, pele habu tutumiu beta dia na klin na matani Vuvu, palaka kua nina, habu tutudia, ia dia ta tumonga. 15 Palaka kua tavine beu tamohane kua beta ni bilip, ni kulina kete vatia gona, pele vatahia ni vavana. Kua ta moge kua ni bele, pele na tamohane o tavine kena e bilip beta ni habuka e karabusianga ia kete ma mimia kamana tamohane o tavine kena. Beu. Vatia za ni vavana na vuna a Vuvu e kulina miu kata mia papa kamana manumanu motu. 16 Ho tavine, tu lala zingania da tu kodonia a go tamohane ki pokizia magalina? Ho tamohane ve, tu lala zingania da tu kodonia a go tavine ki pokizia magalina?
7.17-24 Tolu kata mia na laep kua a Vuvu e makia kadolu
17 Tolu katiukatiu ia tolu kata ma mia na laep kua a Vuvu ti makia kadolu. Laep zia kua tolu ta vavana vona a Vuvu ki kohanidolu, ia tolu kata ma vavana na laep kena. Na lo kua ia ta taruhia na sios laveve. 18 Kua kaka katiu kini vatomutomuha kava a Vuvu kini kohania, pele beta kete litiginia habuka e vatomutomuha ia. Kua kaka katiu kini beta ni vatomutomuha ia, a Vuvu kini kohania, pele tabarae ni vatomutomuha ia. 19 Kua kaka kini vatomutomuha ia o kua kini beta ni vatomutomuha ia, ia beta ni goloa katiu na matani Vuvu kena. Goloa kapou ia tolu kata mumuri papa na lo ke Vuvu. 20 Laep kakei tolu ta mia vona a Vuvu ki kohanidolu, ia tolu kata ma mia na laep kena. 21 Karae ho vora vetanga katiu a Vuvu ki kohaniho? Pele tabarae nu hatunia nu tania habuka ho kaka vetanga. Palaka kua kini dala vona kua koto katia ni vatua ho ni beta koto ma gagala habuka vora vetanga, pele ho tu katia. 22 Kaka kua e vora vetanga a Vuvu ki kohania, ia ti kana Paraha. Na matana Paraha, ia ti beta ni ma karabus. Ia pebarae ve, kaka kua beta nu karabus a Vuvu ki kohaniho, ia ho da tu kara vora vetanga ke Kristus. 23 A Vuvu e vatia goloa kapou matoto kete kade mulehimiu vona. Tabarae miu na kara vora vetanga kana kaka bukuna vulovulo kua. 24 Kubarae, habu tazigu kamani habu livukugu mata mulimuli miu, tu mia zihaziha a Vuvu ki kohaniho, ia ma mia bada na mianga kena a Vuvu e kohaniho vona.
7.25-40 A Pol e vala polea ki vano ni tamomohane kamani tavivine kua beta dia na lahilahi
25 Miu tavivine huluvavahu kua ma beta miu na lahilahi, beta na pelea lo katiu na Paraha kata vala ni miu, palaka kata vala kagu lohoihoia mule, na vuna na Paraha ti mahariau, kubarae kagu polea ia e nap miu kata vaka maroro vona. 26 Na vuna na bizea kua e bebele ni dolu Kristen kamahi, hau ka lohoia e kemi kete vata miu lahia miu na ma mia barae za. 27 Kua kunu lahi, tabarae nu vamia tapunia a go tavine. Ho tamohane kua ma beta nu lahi, pele tabarae nu kakaze tavine koto kabania. 28 Palaka kua kunu lahi, ia beta nu katia pekato. Tavine tizula kini lahi, ia beta ni pekato. Palaka hau ta paparakilania kata tania ni miu habuka, nuhu kua dia ta lahilahi, da dia ta paria bizea luba na kadia laep.
29 Habu tazigu, ti beta taem ni malaku, ki kubarae tamomohane kua miu te lahilahi, miu mia balika kua beta habu gogomiu vona. 30 Miu nuhu kua miu ta hahaloho kua, ia miu mia balika beta miu na hahaloho; nuhu kua miu ta hilohilo kua, ia miu kata mia balika nuhu kua beta dia na hihilohilo; nuhu kua miu ta lala miu kata vavaikado kua, ia miu kata mia balika beta kamiu goloaloa vona; 31 nuhu kua dia ta lala dia kata gagala kamana goloaloa kamahi bukuna vulovulo kua, ia dia kata mia balika goloaloa kamahi kua beta ni goloa kapou marata na kadia laep. Na vuna na vulovulo kua kamana goloaloa laveve kua na poloka, da pitu papa ia hozo.
32 Hau e kuligu kete beta miu kata lolohoi vuvu marata na goloaloa kua bukuna garigari. Tamohane kua ta beta ni lahi, ia da e vala poloka laveve kara galanga kana Paraha, dama laveve ia da e kakatia moge kua na Paraha e lala kete kukulina kirina. 33 Palaka tamohane kua e lahi, da e lolohoi vuvu marata na goloaloa bukuna vulovulo kua, ki kakaze ve dala kua kete katia a gona tavine ni hilohilo vona, 34 kubarae, da e gagala ruarua. Tavine kua beta ni lahi o kua e ba tizula ia da poloka laveve ia kara galanga kana Paraha. Kana lohoihoia ia kete vala livuhana kamana vulena laveve kana Paraha. Palaka tavine lahia, ia da kana lohoihoia ia na goloaloa bukuna vulovulo, ia mai ve kete katia a gona ni hilohilo vona. 35 Hau ta tatania polealea kamahi kua, kete kodonimiu kara kamiu kemia, beta ni kata vatabunimiu. Palaka e kuligu miu kata vavana na moge kua e mahoto miu na kakatia galanga kana Paraha za, vata kaboraboranga.
36 Kua tamohane katiu ni hatunia habuka mara beta ni paho taduria kana hatuhatua kara tavine tizula kua e makua kete kabania, ia mai ve kua na tavine tizula kena ti paparaha ve, na tamohane kana hatuhatua kini matuha kete lahi, pele kete muri na kana hatuhatua, ni kabania tavine kena. Ia beta ni katia moge zaha kena. 37 Palaka kua tamohane katiu ni lohoi vaka taduria na poloka mule, ki beta ve ni gugua, ki nap ve kete bosim kana hatuhatua, ni taruhia na kana lohoihoia habuka beta kete kabania na tavine tizula kena e makua kana, pele moge kena ia e kemi. 38 Kubarae, na tamohane kena e kabania na tavine tizula kena e makua kana, ia e katia moge kemi. Na tamohane kena beta ni kabania na tavine kua e makua ia kete kabania, ia e dopa ki katia moge kemi.
39 Kua tamohane katiu kua ni ma beta ni mate, pele tavine kena ia kete ma mia habuka gona kaka kena. Palaka kua ta gona ni mate, kua ni kulina kete lahi mule, pele ia kabania kaka kena e kulina kete kabania. Palaka kete kabania kaka kua e bilip na Paraha. 40 Na kagu lohoihoia kana mianga da e dopa ki kemi ki hilohilo kua ta beta ni lahi. Tauka, na Vule Tumonga e vala lohoihoia kua ni niau.
+ 7:10 Mt 5.32; 19.9; Mk 10.11-12; Lu 16.18. * 7:14 Na polea Grik beta ni tani kavakava maratania polea kua, palaka tauka e tania habuka a Vuvu magali katiu kamana kahiro lahia.