11
+Miu muri na kagu mogemoge kamahi, habuka kua hau ta mumuri na moge ke Kristus.
11.2-16 A Pol e popole na makina kukua na baka na taem kara lotua
Hau ta kona zahenimiu matoto kua miu ta lohoiau dama laveve, miu ka paho poto na vaketeketea kua ta vaketekete ni miu vona. Palaka e kuligu miu kata lala goloa katiu pebarae: A Kristus ia na bakana tamohane, na tamohane ia bakani gona tavine, a Vuvu ia na bakani Kristus. Kua tamohane katiu ni kari havutia bakana ni lolotu, o kua ni vavala polea balika profet, ia e vala puaea na bakana, kua a Kristus. Kua tavine katiu kua tani lolotu o kua ni vavala polea habuka profet, ni beta ni kukulia bakana, ia e habuka e hada taduria a gona tamohane. Kua ta beta ni kukulia bakana, ia e vinaka za kua e titira bakana ki gorugorua. Kua tavine ni beta ni kukulia bakana, pele e kemi kete kirivi kakava vuluka laveve. Palaka tolu ta lala habuka, puaea kana tavine kena kua kete kiriva bakana ni gorugorua, kubarae, pele kete kukulia bakana. +Tamohane ia beta kete kukulia bakana, kua taem e lolotu, na vuna na tamohane ia e vatunga na hanunuki Vuvu kamana glori ke Vuvu. Palaka na tavine, ia e vatunga na glori ke gona. +Na vuna na varivuvuka matoto, a Vuvu beta ni pelea livuhana tavine ni katia tamohane vona. Betaka. E pelea na livuhana tamohane ki katia tavine vona. A Vuvu beta ni katia tamohane kete kodonia tavine, beu, e katia tavine kete kodonia na tamohane. 10 Ki kubarae tavine ia kete kukulia bakana kete vatunga habuka, kaka vona e hada vona. Ki mai ve kete lohoia na engel kamahi ve dia ta lala dia kata babanuzidolu. 11 Na poloka Paraha, tavivine beta dia na mia dia na gagala kazihezihedia, tamomohane ve beta dia na mia dia na gagala kazihezihedia. Beu. Tavine ia mia kete kodonia tamohane, tamohane ia mia kete kodonia tavine. 12 Muga matoto, a Vuvu e pelea livuhana tamohane ki katia tavine vona, palaka muri vona, tavivine dia te vavalohia tamomohane laveve. Palaka goloa laveve dia ta bele ni Vuvu.
13 E miu ta lohoi ziha na polea kua? E kemi kua tavine kete lolotu ni Vuvu na mata pidaka ni beta ni karia bakana? 14 Kadolu moge manumanu e pebarae, tamohane kua e vatia vuluka ki kakapou ki mamalaku, ia beta ni hada papa na matadolu. 15 Palaka kua tavine e vatia vuluka ki kapou ki malaku, ia e habuka zohozohoa mata muli na bakana. A Vuvu e vala vulu malaku vona kete kari havutia bakana vona. 16 Palaka ta kaka katiu ni kulina kete gegeau na polea kua ta vavala, hau da ta tani barae; hita, ia mai na sios laveve ke Vuvu, beta hita na mumuri na dala motu ve katiu na mogepa lotua.
11.17-22 A vuni Korin beta dia na katia moge mahoto na lupua kara haninga hana Paraha
17 Kua katane pole na moge taza kua mara beta na kona zahenimiu vona, na vuna taem miu ta bele kara lupua, beta goloa kemi katiu ni bebele na kamiu lupua, palaka moge zaha. 18 Muga matoto, ta longoria habuka, taem miu ta lohu miu ka lupu habuka sios, miu te gala miu kene vavaripe vulavulahi, miu kene vavarikori na pidaka miu mule. Hau ta bilip pitu na polea kua. 19 Na vuna, hau ta lala da miu ta vavaigege miu ka vavaripe vulavulahi. Na moge kena e bele kete vatunga kavakava azei ni miu e lala kete vavana na moge kua a Vuvu e lala kete kukulina kirina. 20 Ki kubarae, na taem kena miu ta lupu kara lotua, na haninga kena miu ta lala miu kata kakatia, ia beta ni haninga matoto hana Paraha, betaka. 21 Na taem kua miu ta hanihani, katiukatiu ni miu lala dia kata hahani muga kazihedia hadia haninga, kubarae taza kini vivitolonidia. Manumanu taza dia kene hihinu dia kene sisipak. 22 E kuziha? Beta kamiu rumaruma kua miu kata hanihani miu na hihinu vona? Beu, miu ta lohoia miu ka tania na sios ke Vuvu ia na goloa vetanga, kua miu ka katia livuhana nuhu kua beta kadia goloaloa vona dia ka pupuae? E miu ka lohoia kata tani ziha ni miu, kata kona zahenimiu vona na kamiu moge kena? Mara beta matoto!
11.23-26 Paraha a Iesus e vala bret kamana kap na vaen na apostel kamahi
(Matyu 26.26-29; Mak 14.22-25; Luk 22.14-20)
23 Na vuna, polea kua muga te tania ni miu, ia na Paraha mule e tania ni niau. Polea kua e kubarae: Kilaka kua e valanga a Iesus na limana hana vagi kamahi na marigo, na Paraha e pelea na bret, 24 ia hate motunia a Vuvu vona, ia bara vulahia ki tani barae, “Kua ia na livuhagu, ta vala kete kodonimiu. Miu kati baraenia kua hau ta katia kua, miu kata lolohoi mulehiau vona.” 25  +Muri na hanihania, ia kubaraenia ve, e pelea na kap na vaen, ia tani barae, “Na kap na vaen kua, ia na kontrak vahoru na topogu ta katia kamamiu. Boto laveve kua miu ta hinumia vaen na kap kua, miu katia miu kata lolohoi mulehiau vona.” 26 Boto laveve kua miu ta hania bret kua miu ka hinumia kap na vaen kua, ia e habuka miu ta vavatunga kavakava na matea kana Paraha, ki vano ki nap ia ki vamule.
11.27-34 Tolu kata sikel kemikemihia polokodolu ba muri tolu ka hania haninga hana Paraha
27 Ki kubarae, kua ta kaka katiu ni hahania bret kua ni hihinumia na kap na vaen kua, kamana moge kua beta ni hahada zahenia Paraha, pele, ia e katia moge zaha na livuhana Paraha ia mai na topona Paraha ve. 28 Ki kubarae, kaka kete sikelni kemikemihia poloka mule, ba muri kini hahania na bret ki hihinumia na kap na vaen kua. 29 Na vuna, kua kaka ni hania bret ki hihinumia na kap na vaen kua ni beta ni hada lala na livuhana Paraha, ia e kokoi zahatanga kirina mule, a Vuvu da e vaka taduria. 30 Ia na vuvuna kua manumanu luba na pidaka miu, ki beta kadia matuhanga ki mamazahitidia, taza dia kene varimateai kava. 31 Palaka kua ta tolu na sikel kemihia magalidolu mule tolu na hanihani tolu na hihinu, ia mara beta a Vuvu ni sikelnidolu ni koto kiridolu. 32 Palaka kua ta a Vuvu ni hadavia kadolu mogemoge ni beta ni kemi, ni vala bizea ni dolu, ia e kati baraenia kete vahotovidolu, kete beta tolu kata golugolu kamana vulovulo kua.
33 Ki kuza barae habu tazigu kamani habu livukugu, kua miu kene lupu kara hanihania, miu lohoi ni dia taza miu ka guridia. 34 Kua katiu ni miu kini vitoloniho matoto ho tu muga ku hanihani na ka ruma. Tabarae kamiu lupua kara hanihania ni vala kotoa kirimiu.
Kagu dihura polea vona kata tania ve, palaka da te mai kata hadavimiu, hau te tania ni miu.
+ 11:1 1 Ko 4.16; Fl 3.17. + 11:7 Stt 1.26-27. + 11:8 Stt 2.18-23. + 11:25 Kis 24.8; Jer 31.31-34; Kis 24.6-8.