10
10.1-13 Tabarae tolu na poke na parakilakilanga
+Habu tazigu kamani habu livukugu, beta ni kuligu miu kata lohoi bala nazia kua e bele varira ni habu tubudolu kua dia ta muri ni Moses. Dia laveve dia ta vavana na taura mariaba, dia laveve dia ka pe poki na pidaka dazi a Retsi. Ia ki vatunga habuka dia laveve dia te pelea baptais na mariaba kamana dazi, dia kene kara kabu ke Moses. +Dia laveve dia ka hania na haninga kua na Vuleni Vuvu e vala. +Dia laveve dia ka hinumia na naru kua na Vuleni Vuvu e vala ni dia. Dia ta hihinumia na naru kua e pe na kedo kana Vuleni Vuvu. Na kedo kua ia a Kristus za. +Palaka, a Vuvu beta ni kulina kara moge kana manumanu luba ni dia, kubarae dia ka varimateai podadia ki varingoroai na palaka laveve na poloka deset.
+Goloa kamahi kua e bele tolu kata lala ni vakilala kadolu, kete beta magalidolu kete tutuha zahezahe kara goloa zahazaha balika dia. +Tabarae miu na lolotu na vuvu vairukuruku, habuki habu tubumiu kua dia ta katia varira. Na vuna na polea ke Vuvu e tani barae, “Kilaka kua, na manumanu dia ta katia hanihania kapou dia ka hanihani dia ka hihinu dia ka sipak, dia kene paparau lobia kadia vuvu vairukuruku.” +Tabarae tolu ve tolu na kakatia mogepa magali buhua habuka kua dia taza dia ta katia kilaka, na dama katiu za, manumanu e 23,000 dia ta varimateai laveve. +Tabarae ve tolu na paparakilania a Kristus, balika taza kua varira dia ta katia, na matabunu zahazaha kamahi ki vaihani kamadia dia ka varimateai. 10  +Tabarae ve tolu na pole ngungu kiri Vuvu, balika taza ni dia kua dia ta katia varira, a Vuvu ki geria na engel kara matea ki vaihubi mate kamadia.
11 Goloa laveve kua e bele kiridia, ia tolu kata lala, tolu na lohoidolu. E vapolu tadura ve kete vavakilala kadolu nuhu kua tolu ta mimia na taem kua ti kokozoho kara las de. 12 Kubarae kua nu lohoia nu tania habuka tu madi ki babada, pele lolohoiho, tabarae nu poke! 13 Na parakilakilanga kua miu ta hahatunia kua e bebele kirimiu, ia beta ni miu za kena miu ta lala miu kata hahatunia, beu, ia e lala kete bebele kara manumanu laveve. Palaka a Vuvu ia e lala kete muri na kana polea, ki mara beta ni vati vetanimiu miu na paparakilanga na parakilakilanga kua e vitiha matoto ki mara beta miu na madi ni bada vona. Kua miu kene hahatunia parakilakilanga ti bebele kirimiu, a Vuvu da ia ti vala dala kua miu kata madi ni bada miu na pala katia na parakilakilanga kena.
10.14-22 Beta tolu kata lotu ni Vuvu tolu na lolotu ve ni hanitunitu ve
14 Ki kuza barae habu tamaninikigu matoto, miu varihavai na mogepa lotua na vuvu vairukuruku. 15 Miu te hada lala goloa kava. Kubarae miu mule miu sikelnia kagu polea. 16  +Na kap kua tolu ta hihinu vona, na taem kara hanihania kana Paraha, kua tolu ta lala tolu kata hate motunia a Vuvu vona, ia e katia tolu ka varitataizianga kamana toponi Kristus. Na taem tolu ta bara vulahia bret tolu ka hahania, ia e katia tolu ka varitataizianga kamana livuhani Kristus. 17 Na bret ia e katiu papa, tolu laveve tolu ka hahania na bret katiu kua, kubarae tolu manumanu luba tolu ta lupu tolu kene kara livuha katiu za. 18  +Miu lohoi ki vano na moge ke vuni Israel: Dia ta lala dia kata hahania na midana enimel kamahi kua dia ta tutunia balika opa na altar. Na moge kua dia ta katia, ia e lala kete lulupunidia kamani Vuvu. 19 Beta na tania habuka na opa na vuvu vairukuruku ia na goloa kapou o na vuvu vairukuruku dia na goloa matoto. 20  +Betaka matoto! Na opa kua manumanu kua beta dia na lala a Vuvu kua dia ta lala dia kata opa vona, ia dia ta vavala opa kena ni hanitunitu, beta dia na opa ni Vuvu. Hau ki beta ni kuligu miu kata lulupu kamani hanitunitu. 21 Mara beta miu na hinu na kap kana Paraha miu na hihinu ve na kap ke hanitunitu. Ki mara beta ve miu na hanihani na tebol kana Paraha, miu na hahanihani ve na tebol ke hanitunitu. 22  +E kuziha, miu ta paparakilania miu kata katia na Paraha ni lohoi zahazaha kiridolu? Miu ta lohoia kadolu matuhanga e kapou livutia, ai?
10.23-11.1 Dama laveve ia tolu kata vazahenia hizani Vuvu
23  +Da miu ta tani barae, “Goloa laveve e kemi tolu kata kakatia.” Palaka beta goloa laveve ni nap kete kodonia kaka katiu. Goloa laveve e kemi tolu kata kakatia, palaka beta goloa laveve ni nap kete katia kadolu mianga ni dopa ni kemi. 24 Tabarae tolu na lolohoi ni dolu za tolu na kakatia goloa, beu. Tolu laveve ia tolu kata lolohoi na manumanu tolu na kakaze dala tolu kata kokodonidia.
25 Midana enimel laveve kena salianga voa na maket ia nap miu kata kadea miu ka hahania. Tabarae miu na lolohoi pulapula marata miu na huhule toritori, “E bukuni ve na midana goloa kua?” 26  +Na vuna na buk ke Vuvu e tania,
“Garigari kua kamana goloaloa laveve na poloka ia kana Paraha.”
27 Kaka katiu kua tani beta ni Kristen ni hulenimiu miu kata vano hanihani kamana na kana ruma ni kulimiu miu kata vano hanihani kamana, pele hania za nazia kena e vala miu kata hania. Tabarae miu na lolohoi pulapula marata miu na huhule toritori, “E bukuni ve na midana goloa kua?” 28 Palaka kua kaka katiu ni tani barae ni miu, “Midana goloa kena e opa voa vonanga na vuvu vairukuruku kena.” Pele tabarae miu na hania, tabarae miu na hania miu na vairohia lohoihoia kana kaka kena e tani hoto kamiu. 29 Beta na tania habuka miu ta katia moge zaha vona kua ta miu na hania, beu, ta tania tabarae miu na vairohia na lohoihoia kana kaka kua e tania polea kua ni miu.
Kua ni kemi tolu kata hania goloa laveve. Pele, e kuziha kua na vuna na lohoihoia kana kaka motu katiu, ki beta tolu kata hania goloa laveve? 30 Kua na hate motunia a Vuvu na hanihani, pele, e kuziha kaka motu katiu ki nap kete pole zaha kirigu na goloa kua ta hate motunia a Vuvu vona ka hania?
31 Kubarae, nazia kua tu hania ku hinumia, nazia kua tu kakatia, goloaloa laveve kena ia katia a Vuvu kete pelea glori vona. 32 Tabarae miu na vavairohia magalina kaka. Ia vata kua dia ta bukuni Iuda o nuhu kua beta dia na lala a Vuvu, o kua ta dia na bukuna sios ke Vuvu. 33 Hau ve ta lala kata katia goloa laveve kete nap kaka kete kulina kara moge ta katia. Beta na lala kata katia goloa kara kagu kemia, palaka ta lala kata kakatia galanga kara kemia kana manumanu motu, kete nap a Vuvu kete pele mulehidia.
+ 10:1 Kis 13.21-22; Kis 14.22-29. + 10:3 Kis 16.35. + 10:4 Kis 17.6; Nam 20.11. + 10:5 Nam 14.29-30. + 10:6 Nam 11.4. + 10:7 Kis 32.6. + 10:8 Nam 25.1-18. + 10:9 Nam 21.5-6. + 10:10 Nam 16.41-49. + 10:16 Mt 26.26-28; Mk 14.22-24; Lu 22.19-20. + 10:18 Wkp 7.6. + 10:20 Lo 32.17. + 10:22 Lo 32.21. + 10:23 1 Ko 6.12. + 10:26 Sng 24.1.