9
9.1-18 A Pol e hilohilo matoto kua e beta ni kadoa na kana galanga habuka apostel
Karae mara beta na katia goloa katiu na kagu lohoihoia mule? Karae hau beta na apostel katiu? Karae hau beta na hadavia a Iesus kadolu Paraha na matagu matoto? Karae beta ni na kagu galanga kena miu te bilip na Paraha vona? Ia vata kua ta manumanu taza dia ta tania habuka hau beta na apostel matoto, palaka miu ta lala habuka hau ia na apostel matoto. Na vuna kua kava miu te kara Kristen kava, ia ti vatunga kavakava habuka, hau ia na apostel kana Paraha.
Kua kagu koliana polea kara nuhu kua dia ta huhule huleniau habuka, hau na apostel o betaka. E mara beta hita apostel kamahi hita na pelea haninga kamana hinua habuka kadoana kahita galanga? E mara beta hita na pelea habu gogohita, kua dia ta Kristen ve dia na vavana kamahita, habuka kua na apostel taza dia ta kakatia, ia mai kua na habu tazina Paraha, kamani Pita kua dia ta katia? Beu karae, miro a Barnabas za kua miro kata gala kara hamiro haninga kamana goloaloa kua kete kodonimiro na kamiro mianga? Azei e lala kete gala balika soldia, ni kakaze ve hana haninga kete hania? Azei e lala kete vazohia vanua ni beta kete pelea ve haninga vona ni hania? Azei e lala kete hahada poto na sipsip kamahi, ki beta ni hihinumia ve zuzu kua e pepelea na sipsip kamahi kua? Polea kamahi kua ta tatania, beta ni na lohoihoia kana kaka vetanga. Beta. Na lo ke Moses ia e popole na polealea kamahi kua ve. +Na lo ke Moses e tani barae, “Tabarae miu na roti porotia na havana bulmakau na taem kua e vakavaka kete pele kakava hulita vit.” Polea kua, miu ta lohoia a Vuvu e lolohoi na bulmakau ki vavala polea kua? Beta! 10 A Vuvu ia e lohoi ni dolu, ki vala polea kua kiridolu, na vuna zia a Vuvu ia e kulina tolu kata kati baraenia. Balika manumanu kua dia ta gagala na vanua, kamana nuhu kua dia ta pele kakava na hulita vit, ia dia ta gagala kena, ia dia ta vavaka maroro habuka da dia ta pelea ve dihura haninga kena dia ta gagala vona. 11  +Pele hita kua hita te vazohia na goloaloa mata mulimuli matoto ke Vuvu na polokomiu, karae mara beta hita na hulenimiu, miu kata kodonihita na haninga o na lavalava barae? 12 Kua miu ta tara miu kata kodonia manumanu motu kua dia ta vavala polea kana Paraha ni miu, pele hita kua, e kuziha ki mara beta miu na dopa kodonihita.
Palaka goloaloa kua e nap hita kata pepelea ni miu, ia beta hita na lala hita kata huhulenimiu kirina. Palaka hita ta ma hahatu taduria za na polokohita, na vuna beta ni kulihita, hita kata pe poroporo na Kalohua Kemi ke Kristus. 13  +Beta miu na lala kua manumanu kua dia ta lala dia kata gagala na poloka tempel, ia dia ta pelea hadia haninga na tempel? Ki beta ve miu na lala habuka, kua manumanu kua dia ta gagala na altar, ia dia ta lala dia kata hahania haninga kua e opa voa vonanga na altar? 14  +Ia pebarae za, na Paraha ia e tani barae, nuhu kua dia ta lala dia kata vavala na Kalohua Kemi na manumanu, ia dia kata pepelea goloa kua kete kodonidia na kadia mianga na nuhu kua dia ta pepelea na Kalohua Kemi.
15 Palaka hau ki beta na lala kata hulenimiu, miu kata kadeau. Ki beta ve na vavapolungania polea kua, na vuna ta lolohoia miu kata kadeau. Beta. Tauka da ta muga ka mate, kene vatia kaka katiu ni tiporotia kagu moge kua ta lala kata kokona zaheniau vona. 16 Palaka kua ta vavala na Kalohua Kemi na manumanu, ia mara beta na kona zaheniau vona, na vuna a Vuvu ia e geriau kata katia galanga kua. Da ta pelea zahatanga matoto kua ta beta na vaketekete na manumanu na Kalohua Kemi! 17 Kua ni na kagu lohoihoia mule ka kakatia na galanga kua na valavalanga na Kalohua Kemi na manumanu, pele ia da e kadoa hau na kagu galanga. Palaka kua, a Vuvu ia e vaka maroro ni niau ki vala galanga kua ni niau, hau ka mumuri za na kana lohoihoia. 18 Pele kadoagu nazia? Kadoagu ia kua: kata vaketekete veta na manumanu na Kalohua Kemi ni beta kete kakadoa hau vona. E mahoto kete kadoa hau na galanga kua, palaka beta na pelea.
9.19-23 A Pol ia ti mia balika vora za kana manumanu
19 Hau kua, hau beta na vora vetanga kana kaka katiu, palaka hau mule ta katiau ka kara vora vetanga kana manumanu laveve, kete nap kata pelea manumanu ni dopa luba dia na mai ni Kristus. 20 Kubarae, kua ta na mimia kamani vuni Iuda, ia ta mia habuka Iuda katiu, kete nap kata peledia, dia na vano ni Kristus. Hau mule hau beta na lo ke Moses ni bosim hau, palaka kua ta mimia kamana nuhu kua dia ta lala dia kata mumuri na lo ke Moses, ia hau ta muri ve na lo. Ta kubarae kata peledia, dia na mai ni Kristus. 21 Kua ta na mimia kamana nuhu kua beta dia na lala na lo ke Moses, hau ta mia kamadia balika kaka katiu kua beta ni lala na lo ke Moses. Ta kubarae kete nap kata peledia na mai ni Kristus. Palaka beta ni habuka beta na lo ke Vuvu ni hada ni niau, beta, hau ta vavana na lo ke Kristus. 22 Kua ta na mimia kamana nuhu kua beta kadia bilip ni matuha marata, ia ta mia ve kamadia balika kaka kua beta kana bilip ni matuha. Hau ta pelea moge kana manumanu laveve, ka parakilania dala laveve kata pele mulehia taza ni dia, dia na mai ni Kristus. 23 Ta lala kata katia na galanga laveve kua, manumanu laveve dia kata lala na Kalohua Kemi ke Kristus, kete nap a Vuvu kete kati kemihia matoto ve ni niau, balika kua ti tania kete kati kemihia na nuhu kua dia ta bilip na Kalohua Kemi.
9.24-27 Tolu kata dopa rovo matuha matoto kete nap tolu kata pelea prais
24 Manumanu kua dia ta vavarikapi, ia katiu za ia da e vin ki pelea prais. Kubarae miu rovo habuka kua miu kata kapilia manumanu laveve miu kata vin na varikapia. 25 Manumanu laveve kua dia ta lohoia dia kata vin na varikapia, ia dia ta lala dia kata mamahoho, dia ka papaho taduria kadia hatuhatua, dia ka gala za dia kata vinim na prais. Palaka prais kua dia ta vavarikapi kirina, ia mara beta ni ngoro ni havarau. Palaka tolu na prais kua tolu ta varikapi kirina, ia da e ngoro vuvua. 26 Ki kubarae, kua ta rorovo, hau beta na lala kata hahalehale mai vano vetaveta; beu hau ta rovo matoto kara mak kua e makua. Ki beta na lala kata vavaraga vetavetania limagu habuka kaka kua beta ni lala varihubia, ki varaga limana ki kukuzi. 27 Betaka. Ta lala kata tihania matoto livuhagu kata katia, kagu hatuhatua ni muri matoto na kagu lohoihoia. Tabarae na vavala Kalohua Kemi na manumanu, dia na mumuri vona, palaka hau mule ti beta ne pelea kagu prais.
+ 9:9 Lo 25.4; 1 Ti 5.18. + 9:11 Ro 15.27. + 9:13 Lo 18.1. + 9:14 Mt 10.10; Lu 10.7.