13
Kua na lala pole matotoa laveve na garigari, na lala pole matotoa kana engel kamahi ve, palaka kua ni beta na lala kua kete kukuligu kara kaka, hau ta balika belo kua e huhubua talingadolu ki geregereha vona, o balika kure kua e tutubua ki popole veta. +Kua ni kagu save vona kua kata vavala polea kana Paraha balika profet, kua na lala laveve lohoihoia laveve ke Vuvu kua e ngoro paritigi ki nap ve kata lala goloa laveve kua da ba muri ki bele, kua ni kagu bilip ve vona kua kata tania na potuna ni vahere, palaka kua tani beta na lala kete kukuligu kara kaka motu, ia hau na venga za kena. Kua na vala hozohozovia matoto kagu goloaloa laveve na nuhu kua beta kadia goloaloa vona, kua na mazukenia livuhagu na manumanu dia na tuniau na haroho na mate*, palaka kua ni beta ni kukuligu kara kaka motu, pele kagu moge laveve kena ta katia, ia mara beta ni kodoniau.
Palaka moge kua kete kukulidolu kara kaka, ia e lala kete valugilugia, ki beta ni lala kete kokolia moge zaha kua e katua vona. Ki beta ni lala kete hahada potipoti, ki beta ve ni lala kete kokona zahezaheni mulehia, ki beta ni lala kete popole habakabaka. Ki lala kete bubungania kaka, ki beta ve ni lala kete lolohoi vona mule, ki beta ni lala kete magali varitihitihi taputapu, ki lala kete lolohoi bala moge zaha kua e lala kete kakatua vona. Beta ni lala kete hilohilo na moge zahazaha, beu, e lala kete hilohilo na moge kua e matoto. Ki lala kete katidolu tolu na madi ni bada na goloa laveve; ki katidolu ki nap tolu kata ma bilip, tolu na ma vaka maroro ni Vuvu, tolu na ma vavalugilugidolu, ia vata kua nazia e bebele kiridolu.
Moge kua kete kukulidolu kara kaka, ia mara beta ni hozo, palaka da e ngoro vuvua. Galangana valavalanga na polea ke Vuvu balika profet, da vano ki hozo. Na matuhanga kua kara pole matotoa kua beta ni lalanga, da vano ki hozo. Save likiae laveve, ia da dia laveve ta vano dia ka balavutuka laveve. Kua kadolu hada lalanga ia e pitu papa za. Ki vano ve, tolu ta lala za dihura tok profet pitu za, beta ni kapou. 10 Palaka kua tani vano ni las de, kua na goloa kemi matoto kua ni mai, pele, goloa laveve kena beta ni kemi, da ti balavutuka.
11 Ia e balika kua ta ba kakapiru, kagu polealea ia e ba kakapiru, kagu lohoihoia kamana kagu hada lalanga e ba kakapiru. Palaka kua taem te vano kene paraha, hau ta vatia na maki ke kapirupiru. 12 Kua e balika tolu ta hadavia goloa na galas kua e burouroua. Palaka ba muri da tolu te hadavi kavakava na matani Vuvu. Goloa kua tolu ta lala, ia na dihudihura za, palaka ba muri da tolu te hada lala laveve goloa, balika kua a Vuvu e lala matoto ni dolu. 13 Moge e tolu kua tolu kata ma kakatia ia kua: mogepa bilip, mogepa vaka maroroa, ia mai na moge kua kete kukulidolu kara kaka motu. Palaka na moge kua e dopa ki kapou livutia na moge laveve, ia na moge kua kete kukulidolu kara kaka motu.
+ 13:2 Mt 17.20; 21.21; Mk 11.23. * 13:3 dia na tuniau na haroho na mate Grik Baibel taza dia ta tani barae, “Dia ta paho taduriau, hau kata pelea hiza kapou.”