14
14.1-12 Kete kukulimiu matoto miu kata vavala polea ke Vuvu
Miu bada na moge kua kete kukulimiu matoto kara kaka, palaka kete kukulimiu ve kara presen kamahi kua na Vule Tumonga e lala kete vavala ni dolu. Presen kua kete dopa kukulimiu kirina, ia kua kara valavalanga na polea ke Vuvu balika profet. Na vuna kaka kua e popole na pole matotoa kua beta ni lalanga, ia beta ni popole kamana manumanu, palaka kamani Vuvu. Ki mara beta kaka ni longo lala nazia e tatania. Na matuhanga kana Vule Tumonga e katia ki vavala na matotoka polealea kua e ngoro paritigi. Palaka kaka kua e lala kete vavala polea ke Vuvu habuka profet, ia e popole mahoto kamana manumanu, ki lala kete vatuharia bilip kana manumanu, ki vabadanganidia dia kata katia galanga, ki katia polokodia ki malugunia. Kaka kua e lala kete popole na pole matotoa kua beta kaka ni lolongo lala, ia e popole kana mule za kena kete vavatuhari mulehia. Palaka kaka kua e vavala polea balika profet, ia e lala kete vavatuharia sios. E kuligu miu laveve miu kata lala miu na popole na pole matotoa kua beta kaka ni longo lala. Palaka e dopa ki kuligu matoto kua miu kata vavala polea kana Paraha balika profet. Na vuna na matuhanga kara valavalanga na polea balika profet, ia e dopa ki kapou livutia na matuhanga kara pole matotoa kua beta kaka ni longo lala. Ma kaka vona na poloka sios kua kete nap kete tania mining na polea kena e tatania, kete nap kana polea kete vabadangania na manumanu laveve na sios. Habu tazigu kamani habu livukugu, kua na bele ni miu na popole kamamiu na pole matotoa kua beta miu na longo lala, da ta kodoni zinganimiu? Palaka kua hau na vala polea taza ni miu kua a Vuvu e vatunga ni niau, o kua na vala save taza ni miu o kua na vala polea ni miu balika profet, o na sikulnimiu, ia da e kodonimiu kena.
Kua na goloaloa kamahi kua beta laep ni dia, balika flut, o na gita, mara beta ni longo lalanga tiun kakei e vivilianga o huhubua kua tani beta ni vili kemuha o hubu kemikemiha. Balika biugel ve, kua tani beta ni vivili kemukemuha, azei da e tare kara varihubia? Ia miu ve pebarae. Kua miu kene popole kamana manumanu na pole matotoa kua beta dia na lala, da dia ta longo lala zinganimiu? Kamiu polea ia e balika kavili vetanga za. 10 E limoha, pole matotoa luba vona ri na vulovulo, palaka beta katiu ni dia kua ni beta mining vona. 11 Palaka kua hau, kua ta beta na longo lala nazia kua na kaka kena e popole matoto ki tatania, ia hau ta balika kaka bukuna malala motu na kaka kena, ia ki balika kaka bukuna malala motu ve ni niau. 12 Na vuna kua e kukulimiu matoto kara presen kamahi kana Vule Tumonga, pele, miu gala matuha miu kata pelea na presen kamahi kua e nap kete vatuharia na sios.
14.13-25 A Pol e pole na mogepa polea na pole matotoa kua beta kaka ni longo lala
13 Kua kaka katiu ni miu kua ni kana presen vona kua kete nap kete popole matoto na pole matotoa kua beta kaka ni longo lala, pele kete hulenia a Vuvu ve kete nap ia kete tania ve na mining na polea kena ia e popole vona. 14 Na vuna kua ta hau na lolotu na pole matotoa kua beta ni longo lalanga, vulegu ia e lolotu kena, palaka hau mule beta na longo lala nazia hau ta popole vona. 15 Pele kua tani pebarae, da hau katane kuziha? Hau da ta lotu kamana vulegu, ka lotu ve kamana polea kua hau ta longo lala. Da ta habihabi kamana vulegu, ka hahabia ve linge na pole matotoa kua hau ta longo lala. 16 Na vuna kua tanu vavazahenia a Vuvu na vule za, kua kaka katiu ni kamamiu kua beta ni longo lala polea kamahi kena tu tatania, pele da e lala zingania tu vavazahenia a Vuvu, ia kete tania, “E limoha” na ka hate motua ni Vuvu? Da mara beta na vuna beta ni longo lala nazia tu tatania. 17 Ho da tu hahate motunia a Vuvu na polea mata mulimuli, palaka beta nu vavatuharia kaka motu kena kamaniho. 18 Hau ta hate motunia a Vuvu na vuna, hau ta dopa ka lala kata popole matoto na pole matotoa kua beta kaka ni lolongo lala, dopa ni miu laveve kena. 19 Palaka kua na poloka haus lotu, e dopa ki kemi kata pole na polea e lima kua manumanu dia ta nap dia kata longo lala, ni nap kata kodonidia. Mara beta na kodonidia kua ta na vavala sikulnidia na polealea kua e 10,000 na pole matotoa kua beta dia na longo lala.
20 Habu tazigu kamani habu livukugu, tabarae kamiu lohoihoia ni baliki kapirupiru kotekote. Palaka kamiu lohoihoia kete gala balika paraha. Palaka na mogepa moge zahazaha, ia miu kata baliki kapirupiru. 21  +E vapolu baraenga na polea kana Paraha ki tanga, “Na Paraha e tani barae, ‘Hau da ta pole kamana kagu manumanu na pole matotoa kua beta dia na longo lala da ta vala polea na havana manumanu kua beta dia na hada lala dia. Palaka ia mara beta za dia na longoria kagu polea.’ ” 22 Ki kubarae, na mogepa polea na pole matotoa kua beta kaka ni longo lala, ia na mak za kua a Vuvu e vala kete vatunga kana matuhanga na manumanu kua beta dia na bilip, beta ni kete vatunga na nuhu kua dia te bilip kava. Palaka kua na valavalanga na polea kana Paraha balika profet, ia kete kodonia nuhu kua dia te bilip kava, beta ni kete kodonia nuhu kua beta dia na bilip.
23 Kubarae, kua manumanu laveve na sios dia na lohu lupu, kua dia laveve dia na popole na pole matoto kua beta kaka ni longo lala, kua manumanu motu o kua nuhu kua beta dia na bilip, dia na mai hoho na kamiu lupua kena, da dia ta tania miu ta longolongo. 24 Palaka kua ta kaka katiu kua beta ni bilip o kua kaka motu, kua ni mai hoho na kamiu lupua, ni longorimiu laveve kua miu ta vavala polea kana Paraha balika profet, da na polea kena ti padea poloka, kini hada lala habuka ia kakanaka moge zahazaha. 25 Pale, da kana lohoihoia zahazaha laveve na poloki magalina da ti bele kavakava. Pale, da ia ti padonia tutura na garigari kini lotu ni Vuvu, kini tani barae, “E limoha, a Vuvu ia ri kua kamamiu.”
14.26-40 Mogepa lotua laveve ia kete mahoto
26 Habu tazigu kamani habu livukugu, kua miu kene lohu lupu kara lotua, nazia miu kata katia? Miu laveve ia kamiu galanga vona. Katiu ki habia linge katiu, katiu ki vala sikul ni miu na polea katiu, katiu ki tania polea katiu kua a Vuvu e vatunga vona, katiu ki popole na pole matotoa kua beta kaka ni longo lala, katiu motu ki tania ni miu na mining na pole matotoa kena kaka kena e popole vona. Palaka goloa laveve kua miu ta katia ia kete nap kete kodonia ni vabadangania manumanu laveve na sios. 27 Kua ni kaka vona kua e nap kete popole na pole matotoa kua beta kaka ni longo lala, pele rua o tolu kaka, dia ka popole, palaka katiu ki muga, ba muri ruana ki popole. Beta dia kata lupu popole. Kaka katiu kete kavakavania na mining na polea kena dia ta tatania. 28 Palaka kua tani beta kaka vona na pidaka miu kua ni dangea kete tania mining na polea kamahi kena dia ta popole vona, pele nuhu kena dia kata zodo, taua dia na pole na poloka haus lotu. Kulidia dia kata pole, dia ta pole na polokodia za ia mai kamani Vuvu. 29 Kaka rua beu tolu kua dia ta lala dia kata vavala polea kana Paraha balika profet, ia dia za dia kata pole dia na sikulnia manumanu. Manumanu taza dia kata sikel kemikemihia polea kua dia ta vavala. 30 Palaka kua kaka katiu ni mimia, a Vuvu ni kavakavania polea paritigi vona kete tani kakava na manumanu, pele kaka kena e popole, ia kete zodo. 31 Miu laveve kete taem vona kua katiukatiu ni miu kete vala polea kana Paraha balika profet, kete sikulnia manumanu dia kata pelea hada lalanga, ni vabadangania sios. 32 Manumanu kua dia ta lala dia kata vavala polea kana Paraha balika profet na manumanu, ia dia ta nap dia kata paho taduria magalidia dia ka guria kaka motu ki muga pole, ba muri dia kene pole. 33 Na vuna a Vuvu e lala kete katia goloa laveve ni mahoto matoto. Beta ni lala kete katia goloa ni batola vetaveta. Ia ki kulina tolu kata magali katiu, beta tolu kata vavaigege na galanga.
Kubarae kua taem manumanu dia ta lupu kara lotua, 34 tavivine beta dia kata popole. Habuka kua na lo e tania, tavivine beta dia kata madi vamugamuga na goloaloa. 35 Kua kini kulidia dia kata lala na vuvuna polea katiu, dia ta guru dia ka vamule na ruma, dia ka hulenia habu gogodia vona. Na vuna beta ni hada papa tavivine dia kata popole na poloka sios. 36 E kuziha? Na polea ke Vuvu e varivuvu ni miu ba muri kini vana lobia palakalaka? Ia miu kazihemiu za kua miu ta longoria miu ka pelea na polea ke Vuvu?
37 Kua kaka katiu ni miu ni lohoia ni tania habuka ia na profet katiu o kua na Vule Tumonga e vala presen katiu vona, pele kete hada lala habuka polealea kua ta tatania ia na Paraha mule e tania polealea kamahi kua. 38 Palaka kua ta beta ni kulina kete longoria na polea kana Paraha, pele, na Paraha ve mara beta ni longoria kana polea ve. 39 Kubarae habu taizigu, kamani habu livukugu, kete kulimiu matoto miu kata vavala polea kana Paraha balika profet. Tabarae miu na vavatabunia manumanu kua dia ta lala dia kata popole na pole matotoa kua beta tolu na longo lala. 40 Palaka miu katia goloa kete mahoto ni hada papa na poloka lotua.
+ 14:21 Ais 28.11-12.