15
15.1-11 A Kristus ti mate kini mahuri mule kava
Kua, habu tazigu kamani habu livukugu, e kuligu katane tani mulehia na polealeana Kalohua Kemi, ta vaketekete ni miu vona muga. Kava miu te pelea na Kalohua mata muli kua, miu kene madi matuha vona kava. Na vuna na Kalohua Kemi kua, ia e lala kete pepele mulehimiu, kua miu na paho poto na polea kua ta vaketekete ni miu vona. Palaka, kua tani beu, pele kamiu bilip e vano veta. +Na vuna na polea kua e tanga ni niau muga, ia, ia za kena ta vala ni miu. Hau ta vala polea kua e dopa ki kapou matoto ni miu. Polea kua e kubarae; a Kristus e mate kara kadolu manaunaua kamahi, habuka kua na polea kana Paraha e tania. +A Kristus ki tavuanga, na dama tolu muri vona a Vuvu ia valamari mulehia na matea habuka kua e tanga na polea kana Paraha. +Ia ki bele ni Pita, muri vona, e bele ve na kana 12 apostel kamahi. Muri na kua, ia e bele ve ni habu tazidolu kamani habu livukudolu. Kadia naba e livutia 500. Dia luba kua dia ta ba mamahuri, palaka taza kava dia te varimateai. Muri vona, ia e bele ve ni Jems, ki bele ve na kana apostel laveve.
+Ba muri matoto, ia e bele ve ni niau ka hadavia. Hau ta balika kapiru kua e valohua muri na lingabo kua kete valohua vona. +Na pidaka apostel laveve, hau beta na hizanga. Ki beta ni nap kete kohanga hau ve na apostel. Na vuna hau ta kati zahatia matoto na manumanu na sios ke Vuvu. 10 Palaka ia na vuna na mahariharia ke Vuvu, kua kene kara kaka mata barae kua, kana mahariharia kirigu beta ni vano veta. Beu. Hau kua ta dopa ka gala matuha livutia matoto na apostel kamahi. Palaka ki beta ni na kagu matuhanga mule kua ta kakatia galanga kua vona, beu, a Vuvu e mahariau ki vala na matuhanga kua ni niau. 11 Kubarae beta polea vona kua ta hau na vavaketekete ni miu, o kua dia na vavaketekete ni miu. Hita laveve hita ta vavaketea polea katiu za. Goloa kapou ia kua miu ta bilip na polea ke Vuvu kua hita ta vavala ni miu.
15.12-34 Manumanu laveve kua dia te varimateai kava, da dia ta mahurihuri mule
12 Palaka kua, manumanu dia te vaketekete pebarae, a Kristus ia e mate a Vuvu ki valamari mulehia na matea, pele, e kuziha kua taza na pidaka miu dia ka tatania habuka, kaka kua kava ti mate, ia mara beta ni mahuri mule? 13 Kua tani matoto habuka, nuhu kua dia te varimateai kava, mara beta dia na mahurihuri mule, pele ia beta a Vuvu ni valamari mulehia a Kristus na matea. 14 Kua tani matoto, kua a Vuvu beta ni valamari mulehia a Kristus na matea, pele na polea kua hita ta vavaketekete ni miu vona, ia e venga za, beta ni matoto. Miu ka bilip veta ve ni Iesus, mara beta ni kodonimiu. 15 Hita apostel kamahi, da hita te rurukimiu ve ni Vuvu. Na vuna hita te tania ni miu kava habuka, a Vuvu e valamari mulehia a Kristus na matmat. Palaka kahita polea kua da beta kete matoto kua tani beta manumanu dia na nap dia kata mahuri mule na matea. 16 Pele kua ta beta manumanu dia na nap dia kata mahuri mule na matea, pele a Vuvu beta ni valamari mulehia a Kristus na matea. 17 Tani matoto kua beta a Vuvu ni valamari mulehia a Kristus na matea, pele, miu ta bilip veta, kamiu moge zahazaha kamahi ki ma beta ni lohoi balanga. 18 Ki kubarae ve, nuhu kua dia ta bilip ni Kristus dia kene varimateai kava, dia te golugolu laveve kava. 19 Kua tolu na vaka maroro ni Kristus, kete kodonidolu za kua na laep kua tolu ba mamahuri vona, pale ia beta ve. Pele, na pidaka manumanu laveve na vulovulo tolu ta kaba loho zahanga matoto.
20 Palaka matoto, matoto a Kristus, a Vuvu ti valamari mulehia kava na matea. Ti muga kini mahuri mule muga na manumanu kua dia te varimateai kava, balika na matana haninga kua ti muga kini matuha kini pele kakavanga na vanua. 21 Na vuna kua na mogepa matea e pe na kaka katiu, ia na mahuri mulea ve ia e pe na kaka katiu ve. 22 Balika kua na poloki Adam, manumanu laveve dia ka varimateai, ia manumanu laveve kua na poloki Kristus ve, ia dia te katua dia kene mahuri. 23 Palaka kaka katiukatiu ia kana taem vona kua kete mahuri mule vona. A Kristus ia e muga ki valamari muleha na matea, pale, ba muri kua ta ia ni vamule, pale, kana manumanu laveve da dia te valamari muleha ve na matea.
24 Ba muri vona, na vulovulo ia hozo, pale, a Kristus da ia ti vairohia na gavman laveve kamana vuvu laveve kua kadia matuhanga e kapou, kamana goloa laveve kua kadia matuhanga vona. Pale, ia ti vala na kingdom na limani Tamana a Vuvu. 25  +Na vuna a Kristus ia kete King ki vano ki mule na taem kua ia kete vaka taduria hana vagi laveve na tauri kabena. 26 Hana vagi kua ba muri matoto kete vairohia, ia na matea. 27  +Na buk ke Vuvu e tani barae, “A Vuvu ia ti taruhia goloaloa laveve na tauri kabeni Kristus.” Kubarae, tolu ta lala pebarae, a Vuvu ia beta ni na tauri kabeni Kristus. 28 Ba muri, kua a Vuvu ni taruhia goloaloa laveve na taura kabeni Kristus, pale, da na Tuni Vuvu mule, da ia ti taruhia ia mule na tauri kabeni Vuvu, kua ia e taruhia goloaloa laveve na tauri kabena, pale, a Vuvu ia kete Paraha kara goloaloa laveve.
29 Kua ta manumanu ni mara beta dia na mahuri mule na matea, pele e kuziha manumanu dia ka pepelea baptais kara nuhu kua dia te varimateai kava? Karae beta miu na kakatia na vuna miu ta lohoia da boto katiu dia ka mahuri mule? 30 Pele hita? Dama laveve, manumanu dia ta paparakilania dia kata huhubi matehihita taraka galanga kua. E kuziha hita ka ma vavaridi hita na vavaketea na manumanu habuka da a Vuvu e valamari mulehidia na matea? 31 Habu tazigu kamani habu livukugu, ta tani matotonia ni miu, hau kua, dama laveve manumanu dia ta tatare za dia kata hubi matehiau. Beta na litiginia polea kua ni miu na vuna ta hilohilo matoto ni miu na vuna, miu laveve kava miu te kara manumanu ke Iesus Kristus kadolu Paraha. 32  +Kua ta na vavarihubi kamana manumanu kua dia ta gala balika enimel ni Efesus na vuna kua ta mumuri na kagu lohoihoia mule, pele, da ta pelea nazia vona kua? Kua tani matoto habuka kua manumanu kua dia te varimateai kava, da mara beta dia na mahurihuri mule, pele vatahia, “Tolu kata hanihani tolu na hihinu za, na vuna vaila, tolu ta varimateai!”
33 Tabarae miu na vatia manumanu dia na rukimiu, “Varikilipia kamana nuhuta moge zahazaha, ia da e vairohia kadolu moge kemikemi.” 34 Miu vata lohoi longolongoa. Miu vahotovia kamiu lohoihoia kamahi, miu zuka tapunia kamiu moge zahazaha. Na vuna taza ni miu beta dia na lala a Vuvu, kubarae ki kamiu puaea kapou kua.
15.35-58 Livuhana kaka kua e mahuri mule ia da e mata motumotu za
35 Tauka kaka katiu da e hule barae, “Manumanu kua dia te varimateai kava, kua ta dia na mahuri mule, da livuhadia e mata zihaziha matoto?” 36 Hulea kua, e longolongo matoto! Kua nu vazohia harana hai katiu na garigari, ia da na harana hai kena e muga ki mate, ba muri ia ti galulu. 37 Kua tu mumuratania na harana vit o na harana hai zia katiu, ia beta ni hada balika hai kena ba muri ia kete kirina. 38 Palaka a Vuvu na kana save mule, ia e vaida na livuhana harana hai laveve dia kata mata zihaziha. Hai likiae, likiae, ia dia ta bele na harana hai kena ia e pe vona. 39 Livuha laveve ia beta dia na parakatiu. Manumanu ia livuhadia e paramotu, livuhana enimel kamahi ia dia ta paramotu, livuhana manu kamahi ia dia ta paramotu, livuhana hiha kamahi ia dia ta paramotu. 40 Goloaloa laveve ia livuhadia vona. Goloaloa kua na lagato ia mai ve kua na garigari, ia livuhadia laveve vona. Palaka na livuhana goloaloa kamahi kua bukuna lagato ia mata mulingata, ia e paramotu za. Na livuhana goloaloa kuari na garigari ia mata mulingata, ia e paramotu za. 41 Na voro ia na mata mulingata, ia e paramotu za, na lingabo ia mata mulingata, ia e paramotu, na vitovito kamahi, ia katiukatiu ni dia ia mata mulingadia, ia e paramotu, paramotu.
42 Ia da e kubarae za kua ta kaka ni mahuri mule na matea. Livuhadolu kua e tavuanga ia da e balavutuka. Livuhadolu kua a Vuvu kete valamari mulehia na matea, ia da mara beta ni balavutuka. 43 Livuhadolu kua e tavuanga, ia e mata hilehilea ki beta kana matuhanga. Palaka na livuhadolu kua a Vuvu kete valamari mulehia, ia da e mata muli ki matuha. 44 Livuha kua tolu ta tavunia ia bukuna garigari. Livuha kua e mahuri mule na matea, ia bukuna lagato.
Na livuha vona bukuna garigari, na livuha ve vona kua bukuna lagato.
45  +Na polea kana Paraha ia e tani barae, “Na kaka kua a Vuvu muga matoto ki katia, ia e mahuri.” Palaka a Adam motu katiu ve kua e ba muri ki bele, ia ti kara vule kua kete vala mahuri roroa na manumanu. 46 Goloa kua e muga ki bele ia na livuhana kaka kua bukuna garigari. Na livuha kua kana vule ia da e ba muri ki bele. 47 Na kaka kua e muga matoto ki bele, ia a Adam, ia a Vuvu e katia na havuhavu bukuna garigari, palaka a Kristus, na naba 2 Adam, ia e bukuna lagato. 48 Manumanu laveve bukuna garigari kua, ia dia ta hada balika kaka kua e katua na garigari. Manumanu laveve kua bukuna lagato ia dia ta hada balika manumanu kena bukuna lagato. 49 Meni ia tolu ta hada balika kaka kua bukuna garigari, ba muri, ia da tolu te hada balika kaka kua bukuna lagato.
50 Habu tai, polea ta paparakilania kata tania ni miu, ia e kubarae: livuhadolu kua bukuna garigari, ia mara beta ni hoho na kingdom ke Vuvu. Livuhadolu kua, ia mara beta ni mahuri roro. 51  +Palaka kata kavakavania polea paritigi mata muli katiu kua ni miu. E kubarae, mara beta tolu laveve tolu na varimateai, palaka da a Vuvu e pokizia livuhadolu laveve. 52 Goloa kua da e bele valutu za, balika kua mata e kapuridi, na taem matoto kua na las biugel ti haloho. Kua na biugel ti pole, na Kristen kamahi kua dia te varimateai, ia da a Vuvu e valamari mulehidia na matea kamana livuhadia kua ti pokiza kava. Pale, tolu ve kua tolu ta ba mamahuri, ia da tolu ve livuhadolu ti pokizia kini beta ve kete nap tolu kata mate ve. 53 Na vuna, livuhadolu kua e lala kete vairo, ia da e pokizia ki mara beta ni vairo. Na livuha kua e lala kete mamate da ti pokizia, kini mara beta ni mate. 54  +Na taem kua na goloa kua ti bele, na livuhadolu kua e lala kete vairo, ia da ti pokizia kini mara beta ni vairo. Na livuha kua e lala kete mamate da ti pokizia, kini mara beta ni mate, pale, na polea kana Paraha da ti pori matoto kua e tani barae, “A Vuvu ti vin na varihubia, kini vahozovia matoto matea. 55  +Matea, kue ka matuhanga kua tu vavamatehia manumanu vona? Matea, kue ka matuhanga kua tu vividihi matehia manumanu vona?”
56 Na matuhanga kana matea kua e lala kete vividihi matehia manumanu vona, ia na moge zahazaha kamahi. Na moge zahazaha kamahi, dia ta pelea kadia matuhanga na lo. 57 Tolu kata hate motunia matoto za a Vuvu, kua ia ti vala matuhanga na kadolu Paraha a Iesus Kristus, kete vala matuhanga ni dolu kua tolu kata vin na varihubia.
58 Ki kubarae, habu tazigu kamani habu livukugu, miu madi bada. Tabarae miu na vatia goloa katiu ni katimiu miu na vahere. Miu gala papa matoto na galanga kana Paraha, na vuna miu ta lala, galanga laveve kua miu ta katia kana Paraha, ia mara beta ni vano veta.
+ 15:3 Ais 53.5-12. + 15:4 Sng 16.8-10; Mt 12.40; Ap 2.24-32. + 15:5 Lu 24.34; Mt 28.16-17; Mk 16.14; Lu 24.36; Jo 20.19. + 15:8 Ap 9.3-6. + 15:9 Ap 8.3. + 15:25 Sng 110.1. + 15:27 Sng 8.6. + 15:32 Ais 22.13. + 15:45 Stt 2.7. + 15:51 1 Te 4.15-17. + 15:54 Ais 25.8. + 15:55 Hos 13.14.