16
16.1-4 A Pol e pole na moni kua kete valanga ni vano kiri Ierusalem
+Kua katane pole na moni kua miu ta vavai lupunia miu kata vala ni vano na sios ni Ierusalem: Miu muri na dalangana kua ta vatunga na sios kamahi kua ni Galesia dia ka mumuri vona. Na Sande laveve, katiukatiu ni miu kete taru kakava dihura moni pitu na kamiu rumaruma mule. Tabarae miu na guru kata mai bele ni miu, miu na paparakilania miu kata vai lupunia moni. Pale, kua ta na mai, miu mule miu ta makia nuhu taza dia kata pelea na moni kua miu ta vala kete kodonidia heta ni Ierusalem. Hau da ta vapolungania pas ka vala ni dia, dia ka pelea vano. Kua ta na hatunia habuka e kemi kata zahe ve kiri Ierusalem, pele dia ta kamaniau zahe.
16.5-12 A Pol e kulina kete vano balahea a vuni Korin
+Da ta mai ka balahemiu, palaka da ta muga ka vano ka balahedia ni Masedonia, ba muri kene mai ni miu. Na vuna da ta pe hutu pe na provins a Masedonia. Tauka da ta mia pitu kamamiu. Beta na lala, tauka da ta mia kamamiu ki nap na nagi kara magara kamana kavili kapou ki hozo. Pale, taem katane vatimiu ne vavana, da miu te kodoniau na kagu vavananga kara malala kena kata kirina. Beta ni kuligu kata mai hadavimiu pitu papa za na vatimiu. Beta. Kua na Paraha ni kulina, ia da ti vatiau kene mia havarau pitu kamamiu. ++Palaka kua, da ta mia ri ni Efesus ki vano ki mule na hanihania kapou kara Pentekos ki hozo, na vuna, a Vuvu ti vukazia dala kirigu ri kava. Galanga kapou matoto kiriniau ri ti bele kata kodonia manumanu dia na bilip ni Kristus. Ki vano ve, manumanu luba ve ri dia ta gala dia ka zazaha kirihita.
10  +A Timoti kini bele ni miu, ia miu kodonia kete hatunia ni kemi ni beta kete kuahi. Na vuna, ia ve e gagala kana Paraha ve, balika hau. 11 Tabarae taza ni miu ni hadavia habuka ia kaka vetanga miu na vala lamamiu kirina. Kua kini lohoia keteni vamule, miu ta kodonia na kana vavananga, kete hatunia ni kemi ni vamule ni niau. Hau ta guguru kirina kete mai kamana habu tazidolu taza ve kena dia kata mai kamana.
12 Na polealea ni Apolos e kubarae: Ta gegeria kete kamani habu tazidolu taza kena dia na vano balahemiu, palaka ia e hava matemate matoto. Tauka da ba muri ti hatunia habuka e nap kete vano ni miu, ia vano.
16.13-24 Polealea taza ve
13 Miu tatare. Miu madi bada matoto na kamiu bilip. Magalimiu kete tutu, tabarae miu na kukuahi. Miu vabadanganimiu. 14 Miu katia goloa laveve kamana moge kua kete kukulimiu kara kaka.
15  +Habu tazigu kamani habu livukugu, miu ta lala habuka, a Stefanas kamana kana famili laveve, dia ta muga matoto dia ka bilip ni Kristus na manumanu laveve ni Akaia. Dia ta vala polokodia laveve dia kata kokodonia na Kristen kamahi. Kubarae, hau ka hulenimiu ve miu kata, 16 hada zahenia manumanu kua dia ta lala dia kata kakatia galanga mata barae kua dia ta vavala polokodia laveve dia kata kokodonia manumanu. 17 A Stefanas ia mai a Fortunatus, kamani Akaikus dia ta mai ni niau ri, ka hilohilonidia matoto. Dia te kodoniau na goloaloa. Na vuna beta miu kozoho ma miu kata kodoniau. 18 Dia ta vatuhariau matoto, habuka kua dia ta lala dia kata kakatia ni miu. Miu hada zahenia nuhu mata barae kua dia ta lala dia kata kakati kemihia matoto galanga.
19  +Sios laveve na provins a Esia dia ta vala kadia gritings ni miu. A Akwila hiro a Prisila kamana manumanu laveve kua dia ta lala dia kata lulupu na kahiro ruma, dia ta vala ve kadia gritings ve ni miu, na hizana Paraha. 20 Habu tazidolu laveve ri kua ve, dia ta vala kadia magali kemia ni miu ve. Na kadolu moge kua na manumanu ke Vuvu, ia miu kata domia habu tazimiu kua miu ta Kristen lupu.
21 Kagu gritings kua kirimiu, ia hau mule a Pol, ta vapolungania na limagu mule.
22 Kua kaka katiu ni beta ni kulina kara Paraha, pele paleka ni paria zahatanga. Paraha, mai tapu!
23 Mahariharia kana kadolu Paraha a Iesus ia e vano ni miu laveve. 24 E kuligu matoto kirimiu laveve na hizani Kristus Iesus. Ia limoha.
+ 16:1 Ro 15.25-26. + 16:5 Ap 19.21. + 16:8 Wkp 23.15-21; Lo 16.9-11. + 16:8 Ap 19.8-10. + 16:10 1 Ko 4.17. + 16:15 1 Ko 1.16. + 16:19 Ap 18.2.