5
5.1-11 Tolu kata ma mia tolu na tatare za kara dama kua na Paraha kete lohu mule vona
Habu tai, hita mara beta hita na vapolungania polea katiu hita na tania ni miu na dama o na taem zia na goloa kamahi kua da e bele vona, +na vuna miu mule kava miu te lala habuka na dama kana Paraha da e bele balika mata vanaho katiu na marigo. Manumanu da dia ta tatani barae, “Meni kua ia ti taem kemi matoto kua. Tolu te mia papa matoto.” Palaka da na goloa kua kete vairohidia, da e valutuhidia, habuka varitihia kua e lala kete bebele valutu kara tavine kua e kove. Ki mara beta dia na hava hutuzia. Palaka miu habu tai, beta miu na mimia na rodo, na dama kua kete hate zagarimiu balika kaka mata vanaho kua e lala kete rorogea manumanu. Miu laveve miu na habu tutuna laet kamana voro. Tolu beta ni tolu manumanu bukuna marigo o kara rodo. Ki kubarae, tabarae tolu na ngongorotudu, habuka dia taza kua beta dia na lala a Vuvu, palaka tolu kata hahada, kadolu lohoihoia kete kavakava. Na vuna nuhu kua dia ta lala dia kata ngongoro, ia dia ta ngongoro na marigo, nuhu kua dia ta lala dia kata sisipak, ia dia ta hihinu dia ka sisipak na marigo. +Palaka tolu, na vuna kua tolu ta bukuna dama, ia tolu kata paho taduria kadolu hatuhatua, tolu kata pelea bilip kamana moge kua kete kukulidolu kara kaka motu, tolu na lohoria balika siot kua e katua na kapa, ia mai tolu kata taruhia vaka maroroa kamana gurua kiri Vuvu kua kete pele mulehidolu, na bakadolu, balika kadolu helmet. A Vuvu beta ni makidolu tolu kata hatunia kana magali varitihia, beta, ia e makidolu kadolu Paraha a Iesus Kristus kete pele mulehidolu. 10 A Iesus e mate kete kodonidolu, ki kubarae, ia vata kua tolu ta mahuri o tolu te mate kava, ia da tolu ta mia lupu za kamana. 11 Ki kubarae miu vala polea kemi na manumanu motu kete vabadanganidia, habuka kua miu ta lala miu kata kakatia.
5.12-28 A Vuvu da e kodonia kana manumanu dia kata pelea moge kemikemi matoto
12 Kubarae hita ka hulenimiu, habu tai, miu kata hada zahenia nuhu kua dia ta gagala dia kata kodonimiu, nuhu kua dia ta paraha ni miu dia ka vavala galanga ni miu. 13 Miu hada zahenidia matoto na vuna na galanga kua dia ta kakatia, ia mai ve kete kukulimiu kiridia, magalimiu kete kekemi kiridia. Miu lohoia ve miu kata mimia kemikemi kamana manumanu. 14 Hita ka hule vatuharimiu, habu tai, miu pole kara nuhu kua dia ta toga mate dia kata lala galanga, miu vabadangania nuhu kua dia ta mata puaepuae, miu kodonia nuhu kua beta livuhadia ni bada, tabarae miu na haharovitinia manumanu.
15 Miu lohoia tabarae miu na kolia moge zaha kua e katua ni miu, palaka boto laveve miu bada miu na katia moge pa na pidaka miu mule, ia mai na pidaka manumanu motumotu ve. 16 Miu hilohilo dama laveve; 17 miu lotu dama laveve, tabarae miu na hivu; 18 ia vata nazia kua e bele ni miu, ia miu kata hahate motunia za a Vuvu. Na vuna a Vuvu e kulina kua nuhu kua miu ta lupu kamani Kristus ia miu kata kakatia moge kua. 19 Taua miu na tizi matehia na haroho kana Vule Tumonga. 20 Tabarae magalimiu ni zazaha kara nuhu kua dia ta vavala polea habuka profet na pidaka miu. 21 Miu sikelni kemikemihia na polea kamana lohoihoia laveve, miu ta paho poto na moge kemikemi za. 22 Tabarae matoto miu na kakatia moge zahazaha. 23 Paleka a Vuvu, kua ia na Vuvu kara magali malugu, paleka ni katimiu miu na tumonga matoto. Paleka vulemiu kamana kamiu hatuhatua laveve, kamana livuhamiu laveve, kete mahoto matoto, kete beta kete parua moge zaha katiu vona, na dama kua na kadolu Paraha a Iesus Kristus, kete vamule vona. 24 A Vuvu, kua ia e kokohanimiu, ia da e katia goloa laveve kua ki bele ni miu, na vuna ia e lala kete kati matotonia polea laveve kena ia e tania. 25 Habu tai, miu lotu kirihita a Vuvu kete kodonihita. 26 Koi kemikemihia habu tazimiu miu ka domidia, na domidomia kua e tumonga. 27 Ta tani vatuharia ni miu na hizana Paraha, habuka miu kata ridim pas kua na manumanu laveve ke Vuvu dia kata longoria. 28 Paleka na mahariharia kana kadolu Paraha a Iesus Kristus ni vano ni miu laveve.
+ 5:2 Mt 24.43; Lu 12.39; 2 Pi 3.10. + 5:8 Ais 59.17; Ef 6.13-17.