Naba 2 leta ke Pol kiri vuni Tesalonaika
1
+Hau a Pol, ia mai a Sailas, kamani Timoti hita ta vapolungania pas kua ki vano na sios kua ni Tesalonaika, ni miu nuhu kua na poloki Vuvu a Tamadolu kamana Paraha a Iesus Kristus. Mahariharia kamana magali malugu ke Vuvu, a Tamadolu kamana kadolu Paraha a Iesus Kristus e vano ni miu.
1.3-4 A vuni Tesalonaika dia ta lala dia kata madi bada na taem kara bizea
Habu tazihita, hita ma hita kata hahate motunia za a Vuvu dama laveve ni miu, e mahoto hita kata hate motunia a Vuvu, na vuna kamiu bilip ti kakapou matoto, kamiu hatuhatua kua kete kukulimiu kara katiukatiu ni miu ve ti kakapou ve. Ki kubarae hita ta lala hita kata kokona zahenimiu na poloka sios kamahi ke Vuvu. Hita ta kona zahenimiu hita ka tania ni dia pebarae, a vuni Tesalonaika, kilaka kua hadia vagi kamahi dia ta kakati zahatia ni dia, dia ta lala dia kata madi bada dia ka lala dia kata poto bada ve na kadia bilip dia ka luluga za bizea kamana varitihia.
1.5-10 A Vuvu e lala kete sikelnidolu na moge kua e mahoto matoto
Na bizea kamahi kena e bebele kirimiu ia na vuna na kingdom ke Vuvu. Na vuna na bizea kamahi kena, ia a Vuvu e sikelnimiu kete hada habuka miu ta nap miu kata hoho na kana kingdom. A Vuvu e vatunga kavakava ni dolu habuka kana kotoa ia e mahoto. A Vuvu da e katia moge mahoto matoto: Da e kolukolu kamiu ki vala bizea na nuhu kena dia ta vavala bizea ni miu, ki katimiu, miu ka hivu na bizea kamahi kena dia ta vavala ni miu, ia mai ni hita ve. A Vuvu da e kati baraenia na taem kua na Paraha a Iesus kamana kana engel kamahi kua kadia matuhanga e kapou matoto kua ta dia na vatia lagato dia na ziho. Da dia ta ziho na poloka haroho kapou. Da e vaka taduria nuhu kena beta dia na lala a Vuvu ki beta dia na lala dia kata mumuri na Kalohua Kemi kana kadolu Paraha a Iesus. +Nuhu kena da dia ta pelea zahatanga matoto koliana kadia mogemoge kamahi, dia ka golu liuliu mara beta dia na kemi mule, a Vuvu da e taba porotia dala kiridia ki mara beta dia na hadavia matana Paraha kamana kana matuhanga kapou. 10 Na dama kena ia kete bele vona na manumanu ke Vuvu, nuhu kua dia ta bilip vona da dia na vala glori kapou vona dia ka vazahenia hizana. Ia da miu ve miu ta vazahenia Paraha kamadia na vuna miu ta bilip na kahita polea kua hita ta vala ni miu.
1.11-12 Dia ta lotu a Vuvu kete vatuharia a vuni Tesalonaika
11 Hita ta lolohoia na goloa kua ba muri kete bele, kubarae na dama laveve hita ta lolotu kamiu habuka a Vuvu kete kodonimiu, kete nap miu kata katia moge kua e kohanimiu kirina, kete vala matuhanga ni miu, kete dangea miu kata katia moge kemikemi laveve kena e kukulimiu miu kata kakatia, kua na kamiu bilip e tania miu kata kakatia. 12 Na dala kua, ia da miu ta vazahenia hizana kadolu Paraha a Iesus, ia ve da e vazahenia hizamiu. Kadolu Vuvu kamana Paraha a Iesus Kristus da hiro ta maharimiu hiro ka katia goloa laveve kua ki bele ni miu laveve.
+ 1:1 Ap 17.1. + 1:9 Ais 2.10.