2
2.1-12 Kaka kua kete pala katia lo da e bele
+Habu tai, kua hita keteni tania ni miu na lohu mulea kana kadolu Paraha a Iesus Kristus, tolu kata lupu kamana. Tabarae miu na longoria polea kana nuhu kua dia ta tania habuka, na dama kana Paraha ti bele kava, miu na lohoi toritori o miu na kuahi. Ia vata kua na kaka katiu ni tania habuka na Vule Tumonga e tania polea kua vona, o kua kaka katiu ni vavala polea ke Vuvu, ni tatani barae ve ni miu. Tabarae kaka katiu ni tania habuka hita ta vapolungania na pas katiu, hita ka tania polea kua ni dia. Tabarae matoto miu na bilip na kadia polea. Tabarae matoto miu na vatia kaka katiu ni rukimiu na kana polea o na kana moge katiu, na vuna na dama kena mara beta ni lohu tapu, beta. Da muga manumanu luba dia ka bikhet dia ka vala lamadia kiri Vuvu. Ia mai ve na kaka kua e lala kete papala katia na lo da ti bele kakava, na kaka kua, ia na kaka kua kete golu na hel. +Na kaka kua da e vagina matoto na goloa laveve kena manumanu dia ta lolotu vona, dia ka kokohania kadia vuvu. Da e vazaheni mulehia hizana ia vaka taduria goloa laveve kena dia ta lolotu vona. Pale, ia mia na poloka ruma ke Vuvu ia tani barae, “Hau a Vuvu.” Kilangata kua ta mimia kamamiu, ia ta tatania polea kamahi kua ni miu. Miu ta ba lolohoia? Kua miu te lala nazia kua e papaho taduria. Da e bele kavakava na dama kua e makua kete vatunga kakavanga vona. Miu ta lala habuka, na galangana pala katikatia na lo ia muga za ti gagala paritigitigi kini mamai; palaka na kaka kua e papaho taduria da e ma ki papaho taduria ki vano ki mule na dama kua ia ti vahere kakavanga. +Pale, na kakanaka pala katikatia na lo ia ti vabeleanga kini bele kavakava, palaka na Paraha a Iesus da e bele ki hubi matehia na kaviliki havana ki vairohia matoto kamana kana laet kapou. +Na kakanaka pala katikatia na lo, da e bele ki katia galanga ke Satan kamana matuhanga laveve ke Satan, ki nap kete katia goloaloa kapopou kua manumanu da dia ta zipa zahe matoto vona, ki katia ve mirakel vairukuruku likiae. 10 Kamana kana vairukua laveve kua, da e rukia manumanu kua dia ta lala dia kata vavana na dalangana golua. Dia ta golu na vuna beta matoto ni kulidia kara matotoka polea kua a Vuvu e vala kete pele mulehidia vona. 11 Kubarae a Vuvu kini vairohia kadia lohoihoia dia kene batola, ia e kubaraenidia, dia kata bilip na polea kua beta ni matoto. 12 Kubarae manumanu laveve kua beta dia na bilip na matotoka polea, ki lala kete kukulidia matoto kara moge zahazaha, ia da dia ta pelea kadoadia na kotoa ke Vuvu.
2.13-17 A Vuvu ia kava ti makimiu kete pele mulehimiu
13 Palaka hita kata hahate motunia za a Vuvu ni miu, na Paraha e kulina matoto kirimiu, na vuna a Vuvu ia ti makimiu muga za kini pele mulehimiu na vuna na galanga kana Vule Tumonga kua e lala kete katia kaka ni tumonga, na vuna kua na kaka e bilip na matotoka polea. 14 Ia e kohanimiu na kana Kalohua Kemi hita ta vala ni miu, miu kata mia na poloka glori kana kadolu Paraha a Iesus Kristus. 15 Kubarae, habu tai, miu madi bada, miu na paho poto na vaketeketea kena hita ta pole na havahita hita ka tania ni miu, ia mai kua hita ta vapolupolu kirimiu hita ka tania ni miu.
16 Paleka kadolu Paraha a Iesus Kristus mule kamani Vuvu a Tamadolu, kua e kulina matoto kiridolu na vuna na kana mahariharia, ni vabadanganidolu na dama laveve, ni katidolu tolu kata bilip tolu na guria kete kati kemihia matoto ni dolu. 17 Ni vabadangania polokomiu, ni vatuharimiu, miu kata kakatia moge kemikemi kamana polea kemikemi.
+ 2:1 1 Te 4.15-17. + 2:4 Dan 11.36; Ese 28.2. + 2:8 Ais 11.4. + 2:9 Mt 24.24.