3
3.1-5 Miu lotu a Vuvu kete kodonimiu
Habu tazigu kamani habu livukugu, katane vahozovi baraenia kagu polea. Ta hulenimiu, miu kata lotu kirihita habuka na polea kana Paraha kua hita ta vavala kete baribari ni vana lobia matoto malala kamahi. Manumanu ve dia kata hada zahenia polea kua ve, habuka kua miu ta hahada zahenia. Miu lotu ve habuka a Vuvu kete pele kakava hita na limana manumanu zahazaha, nuhuta moge zahazaha matoto, na vuna beta manumanu laveve dia na bilip ni Kristus.
Palaka na Paraha ia e lala kete muri na kana polea, ia da e vabadanganimiu ki hada poto ni miu mara beta Satan ni katia goloa katiu ni miu. Hita ta vaka maroro na Paraha habuka miu ta kakatia goloa kua hita ta tania ni miu, miu kata kakatia. Hita ka lala habuka da miu ta ma mumuri na kahita polea.
Paleka a Paraha ni hautia kamiu hatuhatua miu kata lala matotonia na hatuhatua ke Vuvu, habuka kua ia e kulina matoto kiridolu ia mai ve miu kata lala ve na moge ke Kristus kua ia e madi bada ki luga bizea.
3.6-15 Manumanu laveve dia kata katia galanga
Na hizana kadolu Paraha a Iesus Kristus, hita ta tani vatuharia polea ni miu kubarae, kua tazimiu katiu kua miu ta Kristen lupu, ni toga mate ki beta ni lala kete vavana na vaketeketea kua miu ta pelea ni hita, tabarae matoto miu na kakamana. Na vuna miu mule miu ta lala habuka miu kata mumuri na kahita moge. Kilaka kua hita ta mimia kamamiu, beta hita na lala hita kata mia vetaveta, ki beta ve hita na hani vetania haninga hana kaka katiu ki beta hita na kadea. Palaka hita ta lala hita ka gala matuha matoto na dama na marigo, habuka kete beta hita kata vala bizea na kaka katiu kete vavanganihita. E moge mahoto kua hita na pelea haninga ni miu habuka kadoahita, palaka ki beta hita na kakati baraenia na vuna e kulihita miu kata hadavia kahita moge miu na muri vona.
10 Miu ta lala kilaka kua hita ta ba kamamiu, hita ta vala polea ni miu kubarae, “Kua kaka katiu ni beta ni gala, ia mara beta ni hanihani.” 11 Hita ta longoria habuka taza ni miu dia ta nuhuta levolevoa za. Beta dia na lala dia kata gagala. Beta, dia ta nuhuta polea na goloa kana kaka motu kua beta kadia galanga vona. 12 Na hizani Iesus Kristus hita ta vala polea matuha na manumanu kamahi kena dia kata mia vutu dia na gala, dia kata pelea moni dia na kadea haninga vona dia na hania.
13 Miu habu tai, tabarae ni buzabuzahimiu, miu kata kakatia na moge kua e mahoto. 14 Ta katiu ni longoria kahita polea na poloka pas kua ni beta ni muri vona, miu maki kemikemihia. Tabarae matoto miu na kakamana. Miu kati baraenia ia kete puae. 15 Palaka tabarae miu na hadavia habuka ia hamiu vagi katiu, palaka miu tani ketea polea vona, habuka ia na tazimiu.
3.16-18 A Pol e vala kana gritings
16 Kua, paleka na Paraha kara magali malugu ni katia magalimiu ni malugunia na dama laveve, ia vata kua na taem zaha o na taem kemi. Paleka na Paraha ni ma kakamamiu laveve.
17 Hau, a Pol, ta vapolungania na gritings kua na limagu mule, na kagu pas laveve ia ta lala kata vapolupolu barae.
18 Na mahariharia kana kadolu Paraha a Iesus Kristus e ngoro ni miu laveve.