3
3:1-9 Qen sasam end qomon boru wes-wes dibeneriba
Timoti, ne mom qoyam imbi-imbi burab igoar. Qen sasam end qugurau irou dieriba. Munon irou der wurinomit qas igub ne nomon qur irou baub qamb qoot qib igorubour. Ne wurinou qen big qomon boru song-song ebet Qenu wot ber qob qamb, ne unum me ba ereriomunorei. Ne wurinou ur unor qob me igatarunorei. Qomon gitab igamau eng gugum biisitet wogubour. Ne wurinou yurau end wurit me igunorei. Wurinob agunub mindigar qob qamb ne wurinou git goan musub me qoat igour. Ende ebet munon wuriba sumungasi, qomon uber eng abari uma isub igo. Ende ebet wurinou munon banam wuriduimari igarambour. Wuri misir ger soagen igub eng qand mirintorubour. Wurinou gari in aib qamb ebet ne wurinou git goant qas mismisir Qenu bumaimbour. Git goan end Qenu qomon tooun qamb at qomon apand eng mogirt wab wogubour. Ne munon yurau eng me wuri banamsi.
Munon yurau qei der yamangar oau mein qo wobont ar igour eng wurinou munai mor end qi isub igour. Isub ber qob gag qei wurinob qamarari wuritoar igour. Ende abari yamangar yurau eng wuri qomon uber sig-sig mom biisitet igour. Ende ebet wurinou mi quguragsi igour eng imbig igour. Ne munon eng wurinou der oau naget yamangar yurau eng wuriubumar qomon boru misue eng toat igour. Munon yamangar eng qob uber git igub igour ego qob apand eng me wuritreminerei. Qoan munon ombur eng Yanes Yambres nob wuri Moses nob agunumir gas ende munon yurau eng wuri gor der qob uber ende omboarir igour. Wurinou misir eng soagen igo end wurinou oau apand eng gor soagen igo. Ego wurinou qib igorunor end ne qomon obounor end dibenera munon gugum imbigubour. Qoan Yanes Yambres nob wurinou qomon at igour gas ende.
3:10-17 Pol Timoti sasam irun warei
10 Ne apand yonou yonob qib munon qei qob wuriimbig qemerine qoyametanei. Ne yonou qib igoum eng ne yonou qomon qanam eng gor ne sir. Ye Qenut mom oabig ne yonomi nonogursi ne sarau baab igoum. Ne munon gugum wuribanamsi ne wurinou qugurau eng ye togor qib igoum. 11 Qomon boru gugum munon yesiamir eng nonou imbig igoan eng. Antiok end igo ne Aikoniam end, ne Listra end igo git goan uter yenara eng ye end me uburab isau. Munon Aib yet biruet ariramorei. 12 Io munon gugum Yisas Munon inubersi igo eng tenori mom igorubari eng ende sumungasiorubour. 13 Munon boru miteri mi gaun qamb munon wurimurimarubour. Ende abari Satan wo gor sig-sig mom wurimurimara qomon sig boru ebet igorubour.
14 Ne qob qoan igub oabigon eng waga misirt end mom nonogursia igoriner. Qob qoan in nonob qumurune igon eng. 15 Ne gor, qoan ne wau qomourt igo Buk Qau eng wanunger qo imbigonei. Buk eng wanungerma ne Yisas Munon inubersi igo eng imbig ne wot oabig igoriban. 16 Qenu wonou Igomurur qau eng wonou qob ba dibesiarei. Qob eng misir uber inimbigiba, ne qomon boru inimbiga woguboun, ne tap qoregen inimbigiba. 17 Qob eng inseara in Qenu wonou munon yurau apand. End in wonou sarau uber-uber eng wanunget obouboun.